iMeds.se

Alk Spädningsvätska

Läkemedelsverket 2013-12-04

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


ALK Spädningsvätska injektionsvätska, lösning


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Injektionsvätska, lösning


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Ej relevant.


4.2 Dosering och administreringssätt


Se produktresumé för aktuell Alutard SQ produkt.


4.3 Kontraindikationer


Ej relevant.


4.4 Varningar och försiktighet


Ej relevant.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Ej relevant.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Ej relevant.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Ej relevant.


4.8 Biverkningar


Ej relevant.


4.9 Överdosering


Ej relevant.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Spädningsvätska, ATC-kod: V 07 AB


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Ej relevant.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Ej relevant.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumklorid

Natriumvätekarbonat

Fenol

Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Eftersom blandbarhetsstudier saknas ska ALK Spädningsvätska inte blandas med andra läkemedel än vad som anges i sektion 6.6.


6.3 Hållbarhet


30 månader


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


ALK Spädningsvätska levereras i glasflaskor (typ I) försedda med en klorbutylkork och förseglade med ett aluminiumlock.


ALK Spädningsvätska finns i förpackningsstorlek: 10 x 4,5 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


ALK Spädningsvätska används vid behov för att späda Alutard SQ injektionsvätska.


Beredning av 1:10 spädning:


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm

Danmark


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


90096


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


1990-11-02/2009-01-01


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2013-12-04