iMeds.se

Aripiprazole Amneal


PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Aripiprazole Amneal 5 mg tabletter

Aripiprazole Amneal 10 mg tabletter

Aripiprazole Amneal 15 mg tabletter


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.


Hjälpämne med känd effekt:

10 mg: allurarött AC aluminiumlack(E129): 0,12 mg


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Tablett.


5 mg:

Blå till ljusblå, 6,5 x 3,6 mm, modifierat rektangelformad, odragerad tablett med fasade kanter som är präglad med ”A7” och ”5” på den ena sidan och slät på den andra sidan.


10 mg:

Rosa till ljusrosa, 8,0 x 4,5 mm, modifierat rektangelformad, odragerad tablett med fasade kanter som är präglad med ”A7” och ”׀” på den ena sidan och slät på den andra sidan.


15 mg:

Gul till ljusgul, 7,0 mm, rund, odragerad tablett med fasade kanter som är präglad med ”A7” och ”2” på den ena sidan och slät på den andra sidan.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Aripiprazole Amneal är avsett för behandling av schizofreni hos vuxna och hos ungdomar från 15 år och uppåt.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Vuxna


Schizofreni: den rekommenderade startdosen för aripiprazol är 10 eller 15 mg/dag med en underhållsdos på 15 mg/dag. Dosen tas som engångsdos utan hänsyn till måltider.


Aripiprazol är effektivt inom dosintervallet 10 till 30 mg/dag. Ökad effektivitet vid doser över 15 mg/dag har inte visats men en högre dos kan dock vara av nytta för enskilda patienter. Den maximala dagliga dosen bör inte överskrida 30 mg.


Pediatrisk population


Schizofreni hos ungdomar från 15 år och uppåt: den rekommenderade dosen av aripiprazol är 10 mg/dag givet som en daglig engångsdos med eller utan föda. Behandlingen bör inledas med 2 mg (använd lämpligt preparat som innehåller aripiprazol) i 2 dagar, och därefter titreras upp till 5 mg i 2 dagar för att sedan nå den rekommenderade dagliga dosen på 10 mg. När det är lämpligt ska efterföljande dosökningar göras med 5 mg åt gången utan att överskrida den maximala dagliga dosen på 30 mg (se avsnitt 5.1).


Aripiprazol är effektivt i dosintervallet 10 till 30 mg/dag. Ökad effekt vid högre doser än en daglig dos på 10 mg har inte visats, även om enskilda patienter kan ha nytta av en högre dos.


Aripiprazol rekommenderas inte till patienter under 15 år med schizofreni beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8 och 5.1).


Irritabilitetförknippatmedautism: säkerhetocheffektföraripiprazol förbarn ochungdomarunder 18 årharintefastställts.Tillgängliginformation finnsiavsnitt5.1 men ingen doseringsrekommendationkan fastställas.


Ticsassocierademed Tourettessyndrom:säkerhetocheffektföraripiprazol förbarn och ungdomari åldern 6 till18 årharännu intefastställts.Tillgängliginformation finnsiavsnitt5.1 men ingen doseringsrekommendationkan fastställas.


Nedsattleverfunktion


Ingen dosjusteringbehövshospatientermed lätttillmåttligtnedsattleverfunktion. Inga rekommendationerharfastställtsförpatientermed svårtnedsattleverfunktioneftersomadekvatadata saknas. Fördessapatienterskadoseringen fastläggasmed försiktighet. Den maximaladagligadosen 30 mgbördockanvändasmed försiktighethospatientermed svårtnedsattleverfunktion (se avsnitt5.2).


Nedsattnjurfunktion


Ingen dosjusteringbehövshospatientermed nedsattnjurfunktion.


Äldrepatienter


Effektiviteten hosaripiprazol vid behandlingavschizofrenihospatienter som är65 årelleräldreharintefastställts.grund av den allmäntstörrekänslighetenhosdenna patientgrupp skaenlägrestartdosövervägasnärdettaärmotiveratavbefintligsomatiskstatus (seavsnitt4.4).


Kön


Ingen dosjusteringbehövshoskvinnligapatienterjämförtmed manligapatienter(seavsnitt5.2).


Rökare/Icke-rökare


Medtankemetabolismen föraripiprazolbehövsingen dosjusteringhosrökare(seavsnitt4.5).Dosjusteringpå grund avinteraktioner


NärpotentaCYP3A4-ellerCYP2D6-mmareadministrerassamtidigtmed aripiprazolska aripiprazoldosen minskas.NärCYP3A4-ellerCYP2D6-mmaren uteslutsur kombinationsbehandlingenskaaripiprazoldosen ökas(seavsnitt4.5).


NärpotentaCYP3A4-inducerareadministrerassamtidigtmed aripiprazolskaaripiprazoldosen ökas. NärCYP3A4-inducerarenuteslutsurkombinationsbehandlingen skaaripiprazoldosen minskastillden rekommenderade(seavsnitt4.5).


Administreringssätt


Aripiprazole Amneal tabletteräravseddaföroralanvändning.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet


Vid antipsykotisk behandling kan det ta flera dagar upp till några veckor innan någon förbättring av patientens kliniska tillstånd inträder. Patienter ska följas noggrant under hela denna period.


Suicidalitet


Förekomsten av suicidalt beteende kan tillhöra sjukdomsbilden vid psykotisk sjukdom och förstämningssyndrom och har i vissa fall rapporterats kort efter initiering eller byte av antipsykotisk behandling, inklusive behandling med aripiprazol (se avsnitt 4.8). Högriskpatienter bör övervakas noggrant vid antipsykotisk behandling. Resultat från en epidemiologisk studie tydde på att det inte förelåg någon ökad självmordsrisk med aripiprazol jämfört med andra antipsykotika hos vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom. Det finns inte tillräckligt med pediatriska data för att utvärdera den risken hos yngre patienter (under 18 år), men det finns tecken på att risken för självmord kvarstår efter de första 4 veckorna av behandling för atypiska antipsykotiska läkemedel, inklusive aripiprazol.


Kardiovaskulära sjukdomstillstånd


Aripiprazol bör användas med försiktighet hos patienter med känd hjärtkärlsjukdom (anamnes på hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller retledningsrubbningar), cerebrovaskulär sjukdom, tillstånd som kan predisponera patienter för hypotoni (dehydrering, hypovolemi och behandling med läkemedel mot högt blodtryck) eller hypertoni, inklusive accelererad eller malign sådan.


Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats med antipsykotiska läkemedel. Eftersom patienter behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, ska alla möjliga riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandlingen med aripiprazol och preventiva åtgärder ska vidtas.


Retledningsrubbningar


I kliniska studier med aripiprazol var incidensen av QT-förlängning jämförbar med placebo. Såsom med andra antipsykotika ska aripiprazol användas med försiktighet hos patienter med anamnes på QT- förlängning inom familjen.


Tardiv dyskinesi


I kliniska studier på upp till ett år rapporterades mindre vanliga fall av dyskinesi som uppstod vid behandlingen med aripiprazol. Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder hos en patient som behandlas med aripiprazol ska reduktion av dosen eller utsättning av läkemedlet därför övervägas. Dessa symtom kan tillfälligt försämras eller t.o.m. uppträda efter utsättande av behandling.


Andra extrapyramidala symtom


I pediatriska kliniska studier med aripiprazol, observerades akatisi och parkinsonism. Om tecken och symtom på andra EPS uppträder hos en patient som tar aripiprazol, ska dosreduktion och noggrann klinisk övervakning övervägas.


Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)


NMS är ett potentiellt livshotande symtomkomplex, som förknippas med neuroleptiska läkemedel. I kliniska studier har sällsynta fall av NMS under behandlingen med aripiprazol rapporterats. Kliniska manifestationer av NMS är hyperpyrexi, muskelstelhet, förändrad mental status och tecken på autonom instabilitet (oregelbunden puls eller oregelbundet blodtryck, takykardi, diafores och hjärt- rytm-störningar). Ytterligare tecken kan inkludera förhöjt kreatinfosfokinas i serum, myoglobinuri (rabdomyolys) och akut njursvikt. Förhöjt kreatinfosfokinas och rabdomyolys, inte nödvändigtvis förknippad med NMS, har emellertid också rapporterats. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på NMS, eller får oförklarligt hög feber utan andra kliniska manifestationer av NMS, måste alla antipsykotiska läkemedel inklusive aripiprazol sättas ut.


Cerebrala krampanfall


I kliniska studier observerades mindre vanliga fall av krampanfall under behandlingen med aripiprazol. Således bör aripiprazol användas med försiktighet hos patienter med krampanfallssjukdomar i anamnesen eller med andra tillstånd som kan sänka krampanfallströskeln.


Äldre patienter med demens-relaterad psykos


Ökad mortalitet

I tre placebokontrollerade kliniska studier (n = 938, medelålder: 82,4 år, spridning: 56–99 år) sågs en ökad risk för död vid behandling med aripiprazol jämfört med placebo hos äldre patienter med psykos relaterad till Alzheimers sjukdom. Andelen dödsfall hos aripiprazolbehandlade patienter var 3,5 % jämfört med 1,7 % hos placebogruppen. Även om dödsorsakerna varierande, verkade de flesta dödsfallen vara av antingen kardiovaskulär (t.ex. hjärtsvikt, plötslig död) eller infektiös (t.ex. pneumoni) art.


Cerebrovaskulära biverkningar

I samma studier rapporterades cerebrovaskulära biverkningar (t.ex. stroke, TIA), inklusive dödsfall, hos patienterna (medelålder 84 år; spridning 78–88 år). Totalt rapporterades cerebrovaskulära biverkningar hos 1,3 % av patienterna som behandlades med aripiprazol jämfört med 0,6 % hos de som behandlades med placebo. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. I en av dessa studier, med fast dosering, sågs dock ett signifikant dos-effekt samband avseende cerebrovaskulära biverkningar hos patienter behandlade med aripiprazol.

Aripiprazol är inte indicerat för behandling av demens-relaterad psykos.


Hyperglykemi och diabetes mellitus


Hyperglykemi, i vissa fall uttalad och relaterad till ketoacidos eller hyperosmolär koma eller död, har rapporterats hos patienter behandlade med atypiska antipsykotiska läkemedel, inklusive aripiprazol.

Riskfaktorer som kan predisponera patienter för svåra komplikationer är obesitas och anamnes på diabetes inom familjen. I kliniska prövningar med aripiprazol sågs inga signifikanta skillnader i incidens av hyperglykemi-relaterade biverkningar (inklusive diabetes) eller i avvikande glykemiska laboratorievärden, jämfört med placebo. Exakta riskbedömningar för hyperglykemi-relaterade biverkningar hos patienter behandlade med aripiprazol och med andra atypiska antipsykotiska läkemedel är inte tillgängliga för att möjliggöra direkta jämförelser. Patienter som behandlas med något antipsykotiskt läkemedel, inklusive aripiprazol, bör vara observanta på tecken och symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och kraftlöshet). Patienter med diabetes mellitus, eller med riskfaktorer för diabetes mellitus, bör regelbundet monitoreras med avseende på försämrad glukoskontroll.


Överkänslighet


Som med andra läkemedel kan överkänslighetsreaktioner, i form av allergiska symtom, uppträda vid behandling med aripiprazol (se avsnitt 4.8).


Viktökning


Viktökning ses ofta hos patienter med schizofreni och bipolär mani, vilket kan bero på komorbiditet, användning av antipsykotika kända för att kunna orsaka viktökning eller dålig livsföring, vilket kan leda till svåra komplikationer. Efter marknadsintroduktionen har viktökning rapporterats hos patienter som fått aripiprazol förskrivet. När det ses är det vanligtvis hos de patienter som har uttalade riskfaktorer, såsom anamnes på diabetes, sköldkörtelrubbningar eller hypofysadenom. I kliniska studier har aripiprazol inte visat sig framkalla kliniskt relevant viktökning hos vuxna (se avsnitt 5.1). I kliniska studier på ungdomar med bipolär mani har aripiprazol förknippats med viktökning efter 4 veckors behandling. Viktökning ska övervakas hos ungdomar med bipolär mani. Om viktökningen är kliniskt signifikant, ska dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.8).


Dysfagi


Esofageal dysmotilitet och aspiration har förknippats med antipsykotisk behandling, inklusive aripiprazol. Aripiprazol och andra antipsykotiska substanser ska användas med försiktighet hos patienter med risk för aspirationspneumoni.


Spelmani


Efter introduktion på marknaden har det rapporterats om spelmani bland patienter som blivit förskrivna aripiprazol, oavsett om dessa patienter har en tidigare historik av spelande. Patienter med en tidigare historik av spelmani kan löpa större risk och bör noggrant övervakas (se avsnitt 4.8).


Patienter med ADHD-komorbiditet


Trots den höga komorbiditesfrekvensen av bipolär sjukdom typ I och ADHD, finns mycket begränsade data tillgängliga på samtidig användning av aripiprazol och centralstimulantia. Därför ska stor försiktighet vidas när dessa läkemedel ges samtidigt.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


grund avsin α1-adrenergareceptorantagonismärdetmöjligtattaripiprazolkanförstärkaeffekten hosvissablodtryckssänkandemedel.


MedtankedeprimäraCNS-effekternaavaripiprazolbörförsiktighetiakttasnäraripiprazoltasi kombination med alkoholellerandracentraltverksammaläkemedelmed överlappandebiverkningar somsedation (seavsnitt4.8).


Omaripiprazolgessamtidigtmed läkemedelsomärkändaattorsakaQT-förlängningellerobalansav elektrolyterskaförsiktighetiakttas.


Interaktionsmöjligheterförandraläkemedelattverka den kliniska effekten avaripiprazol


H2-antagonistenfamotidin,en magsyrablockerare, minskarabsorptionen avaripiprazolmen denna effektansesintevaraklinisktrelevant.


AripiprazolmetaboliserasviafleravägarsominvolverarenzymernaCYP2D6 och CYP3A4 men inte CYP1Aenzymerna. Dosenbehöverdärförintejusterasförrökare.


Kinidin och andra CYP2D6-mmare

Ienkliniskstudiemed friskaförsökspersonerökadeen potenthämmareavCYP2D6 (kinidin)AUC föraripiprazolmed 107 %medan Cmaxvaroförändrat.AUCoch Cmaxfördehydro-aripiprazol, den aktivametaboliten, minskademed 32 %respektive47 %. Dosen aripiprazol börreducerastillungefär den halvaförskrivnadosennäraripiprazol administrerassamtidigtmed kinidin. Andrapotenta hämmareavCYP2D6, somfluoxetin och paroxetin, kan förväntashaliknandeeffekterochliknande dosreduceringarbörrförtillämpas.


KetokonazolochandraCYP3A4-mmare

Ienkliniskstudiemed friskaförkspersonerökadeen potenthämmareavCYP3A4 (ketokonazol) AUCoch Cmaxföraripiprazolmed 63 %respektive37 %. AUCoch Cmaxfördehydro-aripiprazol ökademed 77 %respektive43 %. Hospatientermed långsamCYP2D6-metaboliseringkan samtidig användningavpotentahämmareavCYP3A4 ledatillhögrekoncentrationeravaripiprazoliplasma jämförtmed snabbaCYP2D6-metaboliserare. Närman övervägersamtidigadministreringav ketokonazolellerandrapotentaCYP3A4-mmareoch aripiprazol,måstedepotentiellafördelarnaför patienten uppvägariskerna.Idefalldåketokonazoltillförssamtidigtmed aripiprazol bördosen aripiprazol minskastillungefärhalvaden förskrivnadosen. AndrapotentahämmareavCYP3A4, som itrakonazoloch HIV-proteashämmare, kan förväntashaliknandeeffekteroch liknande dosreduceringarbörrförtillämpas.


VidutttandeavCYP2D6-ellerCYP3A4-hämmaren skadosen aripiprazol ökastillden nivåsom tillfördesinnankombinationsbehandlingen inleddes.


NärsvagammareavCYP3A4 (t.ex. diltiazemellerescitalopram)ellerCYP2D6 användssamtidigt med aripiprazol,kanmåttligaökningaravaripiprazolkoncentrationerförväntas.


Karbamazepin och andra CYP3A4-inducerare

Eftersamtidigadministreringav karbamazepin, en potentinducerareavCYP3A4, vardetgeometriska medelvärdetavCmaxoch AUCföraripiprazol68 %respektive73 %lägreän närenbartaripiprazol (30 mg)administrerades. Fördehydro-aripiprazolvarlikaledesdetgeometriskamedelvärdetavCmaxoch AUCeftersamtidigbehandlingmed karbamazepin 69 %respektive71 %lägreännärenbart aripiprazoladministrerades.


Aripiprazol doseringen skafördubblasvidsamtidigbehandling med karbamazepin. Andrapotenta inducerareavCYP3A4 (somrifampicin,rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin ochjohannesört)kan förväntashaliknandeeffekterochliknandedosökningarbörsåledes tillämpas.Vid utsättandeavpotentaCYP3A4-inducerareskadosen aripiprazol minskastillden allmänt rekommenderade.


Valproatoch litium

Samtidigadministreringavvalproatellerlitiumoch aripiprazolgavingen klinisktsignifikant förändringikoncentrationen avaripiprazol.Serotonergtsyndrom

Fallavserotonergtsyndromharrapporteratshospatientersomtararipiprazol.jligatecken och symtomdettatillstånd kan inträffaspecielltifallvid samtidiganvändningavandraserotoninaktiva läkemedelsomSSRI/SNRI-preparatellermed andraläkemedelsomkan öka aripiprazolkoncentrationerna(seavsnitt4.8).


Potentialföraripiprazol attverka andraläkemedel


Ikliniskastudierhadedoser1030 mg/dagavaripiprazolingen signifikanteffektmetabolismen avsubstratförCYP2D6 (rllandetdextrometorfan/3-metoximorfinan), CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (omeprazol)ochCYP3A4 (dextrometorfan). Dessutomvisadearipiprazolochdehydro-aripiprazolingen benägenhetattändraCYP1A2-medierad metabolismin vitro. Såledesärdet osannoliktattaripiprazolorsakarklinisktsignifikantaläkemedelsinteraktionermedieradeavdessa enzymer.


Samtidigadministreringavaripiprazolmed valproat,litiumellerlamotrigin gavingen kliniskt betydelsefullförändringavvalproat-, litium-ellerlamotriginkoncentrationen.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet


Data från behandling av gravida kvinnor med aripiprazol saknas. Medfödda missbildningar har rapporterats. Orsakssamband med aripiprazol har emellertid inte kunnat fastställas. Djurstudier pekar på potentiella toxiska effekter på fosterutvecklingen. Kvinnor som planerar att bli eller blir gravida under pågående behandling bör rådgöra med behandlande läkare. Aripiprazole Amneal ska användas under graviditet endast om förväntade fördelar med behandlingen uppväger de potentiella riskerna för fostret.


Nyfödda som har exponerats för antipsykotika (inklusive aripiprazol) under graviditetens tredje trimester, löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom efter födseln vilka varierar i allvarlighetsgrad och varaktighet. Det finns rapporter på agitation, hypertension, hypotension, tremor, somnolence, andnöd eller ätproblem. Därför ska nyfödda följas noggrant.


Amning


Aripiprazol utsöndras i bröstmjölk hos människa. Kvinnor som behandlas med aripiprazol bör inte amma.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


I likhet med andra antipsykotiska läkemedel bör patienterna uppmanas att vara försiktiga vid användning av maskiner, inkluderande motorfordon, som kräver skärpt uppmärksamhet till dess de är tillräckligt övertygade om att aripiprazol inte påverkar dem negativt. Enskilda pediatriska patienter med andra psykiska sjukdomar har en ökad incidens av somnolens och trötthet (se avsnitt 4.8).


4.8 Biverkningar


Sammanfattningavkerhetsprofilen


Devanligasterapporteradebiverkningarnaiplacebokontrolleradestudierärakatisiochillamående vilkainträffadehosflerän3 %avpatienternabehandlademed oraltaripiprazol.


Tabellöverbiverkningar


ljandebiverkningarförekomoftare( 1/100)än med placebo,elleridentifieradessommöjligen medicinsktrelevantabiverkningar(*):

Frekvensernanedandefinieraspåföljandevedertagnasätt:vanliga(≥ 1/100 - < 1/10), mindre vanliga( 1/1 000 - < 1/100) ochingenkändfrekvens (kan inteber