iMeds.se

Bicanova 1,5% Glucose

Produktresumé

1 Läkemedlets namn

bicaNova 1,5 % Glucose, peritonealdialysvätska

2 Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

bicaNova 1,5 % Glucose tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen. Den färdiga peritonealdialyslösningen erhålls när de båda lösningarna blandas genom att svetsfogen mellan de två kamrarna öppnas.


FÖRE BLANDNING


1 liter sur glukosbaserad elektrolytlösning innehåller:

Aktiva substanser:

Kalciumkloriddihydrat

0,3675 g

Natriumklorid

10,99 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,2033 g

Glukos-monohydrat

(motsvarande glukos)

33,0 g

30,0 gVilket motsvarar


Ca2+

2,5 mmol/l

Na+

188,0 mmol/l

Mg2+

1,0 mmol/l

Cl-

197,0 mmol/l


1 liter alkalisk vätekarbonatlösning innehåller

Aktiv substans:

Natriumvätekarbonat

6,72 g


Vilket motsvarar


Na+

80,0 mmol/l

HCO3-

80,0 mmol/l


EFTER BLANDNING


1 liter färdig peritonealdialysvätska innehåller:

Aktiva substanser:

Kalciumkloriddihydrat

0,1838 g

Natriumklorid

5,495 g

Natriumvätekarbonat

3,360 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,1017 g

Glukos-monohydrat

16,5 g

(motsvarande glukos)

15,0 g


Vilket motsvarar


Ca2+

1,25 mmol/l

Na+

134 mmol/l

Mg2+

0,5 mmol/l

Cl-

98,5 mmol/l

HCO3-

39 mmol/l

Glukos

83,25 mmol/l


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Peritonealdialysvätska

Klar, färglös vätska


Teoretisk osmolaritet: 357 mosm/l

pH 7,40

4 Kliniska Uppgifter

4.1 Terapeutiska indikationer

Alla typer av kronisk njursvikt som behandlas med peritonealdialys.

Dosering och administreringssätt

Dosering

bicaNova 1,5 % Glucose är endast indicerat för intraperitoneal användning. Terapisätt, administreringsfrekvens och dialystid avgörs av läkaren.


Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)

Vuxna:

Den normala dosen är 2000 ml lösning per behandlingsperiod fyra gånger per dag. Efter 2-10 timmar dialys töms lösningen. Individuell dosanpassning genom att variera volym och antal byten är nödvändig.


Om patienten inledningsvis upplever utvidgningssmärta, bör dialysvolymen per behandling temporärt minskas till 500-1500 ml.


Hos storvuxna patienter och hos patienter som inte längre har någon njurfunktion, måste volymen dialysvätska ökas. Till dessa patienter eller till patienter som tolererar större volymer, kan en dos på 2500 ml per byte ges.


Barn:

Volymen lösning per byte ska hos barn anpassas efter ålder och kroppsyta. Den rekommenderade initiala volymen lösning per byte är 600-800 ml/m2kroppsyta med 4 (ibland 3 eller 5) byten per dag. Det kan ökas upp till 1000-1200 ml/m2kroppsyta beroende på tolerans, ålder och residual njurfunktion.


Automatisk peritonealdialys (APD)

Om en maskin (sleep safe maskin) används vid intermittent eller kontinuerlig cyklisk peritonealdialys bör påsar med större volym (3000 ml) användas för att möjliggöra mer än ett vätskebyte. Maskinen utför vätskebyten enligt den medicinska ordination som finns lagrad i sleep safe maskinen.


Vuxna:

Kontinuerlig cyklisk peritonealdialys i maskin sker vanligtvis under 8-10 timmar under natten. Volymerna varierar mellan 2000 och 3000 ml och antalet cykler varierar från 3 till 10 per natt. Mängden vätska som används är vanligtvis mellan 10 och 18 liter men kan variera mellan 6 och 30 liter. Den cykliska maskinbehandlingen kombineras ofta med en till två byten under dagtid.


Barn:

Volymen per byte bör vara 800-1000 ml/m2kroppsyta med 5-10 byten under natten. Det kan ökas upp till 1400 ml/m2kroppsyta beroende på tolerans, ålder och residual njurfunktion.


För äldre patienter krävs inte någon speciell dosjustering.


Beroende på vilket osmotiskt tryck som behövs, kan bicaNova 1,5 % Glucose användas i sekvens med andra peritonealdialysvätskor med högre glukosinnehåll (d.v.s. med högre osmolaritet).


Peritonealdialysvätskor med en hög glukoskoncentration (2,3 % eller 4,25 %) används när kroppsvikten är högre än önskad torrvikt. Vätskeförlusten ökar i relation till peritonealdialysvätskans glukoskoncentration. Dessa vätskor bör användas med försiktighet för att skydda peritonealmembranet, för att förhindra uttorkning och för att behålla glukosbelastningen så låg som möjligt.


bicaNova 1,5 % Glucose innehåller 15 g glukos i 1000 ml vätska. Enligt doseringsinstruktionen förses kroppen med upp till 30 g glukos med varje påse.


Peritonealdialys är en långtidsbehandling som innebär upprepad administrering av engångslösningar.


Administreringssätt och behandlingslängd


Innan peritonealdialys i hemmet kan utövas, måste patienten bli säker på hanteringen. Kvalificerad personal ska genomföra träningen. Den ansvarige läkaren måste försäkra sig om att patienten behärskar de nödvändiga teknikerna innan patienten utför peritonealdialys i hemmet. Vid problem eller frågor ska den ansvarige läkaren kontaktas.


Dialys ska utföras dagligen enligt ordinerad dosering.

Peritonealdialys ska fortsätta så länge som njurfunktions-substitutionsterapi krävs.

För en steg för steg instruktion hänvisas till avsnitt 6.6.


Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)


Påsen med lösning ska först värmas till kroppstemperatur. Uppvärmningen görs med värmeplatta. Det tar ca 2 timmar att värma upp en 2000 ml påse från temperaturen 22 ºC. Instruktioner finns med i bruksanvisningen till värmeplattan. Mikrovågsugn får inte användas på grund av risken för lokal överhettning.

Beroende av vad läkaren har ordinerat, behålls lösningen i bukhålan i 2 till 10 timmar (under denna tid sker dialys) varefter den töms.


Automatisk peritonealdialys (APD)

Kopplingarna till de ordinerade sleep safe vätskepåsarna sätts i ett ledigt kopplingsfäste i facket i sleep safe maskinen och de ansluts sedan automatiskt till sleep safe setet.

Peritonealdialysmaskinen kontrollerar streckkoderna på vätskepåsarna och ger ifrån sig en varningssignal om påsarna inte stämmer överens med inmatad ordination i maskinen. Efter denna kontroll kan slangsetet kopplas till patientens kateterförlängning och behandlingen kan påbörjas. Sleep safe vätskan värms automatiskt upp till kroppstemperatur av sleep safe maskinen vid inflödet till bukhålan. Dialystider och val av glukoskoncentrationer tillämpas i enlighet med den medicinska ordination som finns lagrad i maskinen (för fler detaljer se praktisk instruktion till sleep safe maskinen).

Kontraindikationer

Specifikt för denna peritonealdialyslösning


bicaNova 1,5 % Glucose får ej användas vid allvarig hypokalemi eller allvarlig hypokalcemi.


Peritonealdialysvätskan får ej användas till intravenös infusion.


För peritonealdialys i allmänhet


Peritonealdialys bör inte påbörjas vid följande tillstånd:


Om någon av de ovanstående rubbningarna uppstår under peritonealdialysen måste ansvarig läkare avgöra hur behandlingen ska fortskrida.

Varningar och försiktighet

bicaNova 1,5 % Glucose får endast ges efter en noggrann avvägning av fördelar mot riskerna:


Utflödets grumlighet och volym skall kontrolleras. Grumlighet, eventuellt i kombination med magsmärta, eller bara magsmärta, kan vara indikatorer på peritonit.


Under peritonealdialys sker förlust av proteiner, aminosyror och vattenlösliga vitaminer. För att undvika näringsbrist är det viktigt med fullgod diet eller näringstillskott.


Peritonealmembranets transportegenskaper kan förändras under långtidsbehandling med peritonealdialys, i första hand manifesterat genom förlust av ultrafiltration. I allvarliga fall måste peritonealdialysen upphöra och hemodialys påbörjas.


Kontroll av följande parametrar rekommenderas:


Äldre:

Den ökade incidensen för bråck hos äldre patienter skall tas i beaktande innan behandling med peritonealdialys startas.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vid användning av peritonealdialyslösningen kan effekten av andra läkemedel minska om dessa är dialyserbara genom peritonealmembranet. En dosjustering kan bli nödvändig.

En uttalad minskning av serumkaliumnivån kan öka frekvensen av digitalisrelaterade biverkningar. Kaliumnivåer måste övervakas särskilt noggrant under pågående behandling med digitalis.

Sekundär hyperparatyreoidism kräver speciell tillsyn och uppföljning. Behandlingen bör inkludera administrering av fosfatbindare som innehåller kalcium och/eller D-vitamin för att säkerställa tillfredsställande enteral tillförsel av kalcium.

Användning av diuretikum kan hjälpa till att vidmakthålla residual diures, men kan samtidigt resultera i vatten- och elektrolytbalansrubbningar.

Hos patienter med diabetes måste den dagliga dosen blodsockersänkande medicinering anpassas för att ta hänsyn till den ökade glukosbelastningen.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Inga tillgängliga data finns.


Graviditet


Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av bicaNova under graviditet.

Data från djurstudier är ofullständiga med avseende på reproduktions- och utvecklings toxicitet (se avsnitt 5.3). bicaNova får endast användas under graviditet när fördelarna för modern klart överväger de potentiella riskerna för fostret (se avsnitt 4.4).


Amning

Uppgifter saknas om passage över i modersmjölk. bicaNova får endast användas under amning när fördelarna för modern klart överväger de potentiella riskerna för spädbarnet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

bicaNova har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

bicaNova 1,5 % Glucose är en elektrolytlösning vars sammansättning liknar blodets. Dessutom ingår fysiologisk vätekarbonatbuffert.


Eventuella biverkningar kan förorsakas av själva peritonealdialysen eller utlösas av

peritonealdialysvätskan.


Biverkningarna är ordnade under rubrikerna för rapporteringsfrekvens, enligt följande:


Mycket vanliga

1/10

Vanliga

1/100, <1/10

Mindre vanliga

1/1 000, <1/100

Sällsynta

1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data


Eventuella biverkningar från peritonealdialysvätskan är


Endokrina systemet

- Sekundär hyperparatyreoidism med potentiella rubbningar i benomsättningen (ingen känd frekvens)


Metabolism och nutrition


Hjärtat och blodkärl

- Hypotension (mindre vanliga)

- Takykardi (mindre vanliga)

- Hypertension (mindre vanliga)


Andningsvägar bröstkorg och mediastinum

- Dyspné (mindre vanliga)


Njurar och urinvägar

- Elektrolytrubbningar, t.ex. hypokalemi (mycket vanliga), hypokalcemi (mindre vanliga).

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

- Yrsel (mindre vanliga)

- Ödem (mindre vanliga)

Rubbningar i vätskebalansen (mindre vanliga) som visar sig antingen genom en snabb

minskning av kroppsvikten (uttorkning) eller ökning av kroppsvikten (övervätskning).

Allvarlig uttorkning kan inträffa när vätskor med högre glukoskoncentration används.

Eventuella biverkningar av behandlingsmetoden är


Infektioner och infestationer

- Peritonit (mycket vanliga) indikeras av grumligt utflöde. Senare kan buksmärta, feber och allmän sjukdomskänsla utvecklas, eller i mycket sällsynta fall, sepsis. Patienten måste omedelbart uppsöka läkare. Påsen med den grumliga vätskan skall förslutas med steril hylsa och genomgå ett mikrobiologisk test samt vit blodkroppsräkning.

- Infektioner i utgångsstället i hudenoch tunnel (mycket vanliga) indikeras av rodnad, ödem, exudationer, sårskorpor och smärta vid kateterns utgångsställe. Vid infektioner vid kateterns utgångsställe och tunnel skall behandlande läkare kontaktas snarast.


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

- Dyspné orsakad av höjning av diafragma (ingen känd frekvens)


Magtarmkanalen

- Diarré (mindre vanliga)

- Förstoppning (mindre vanliga)

- Hernia (mycket vanliga)

- Utvidgad buk och känsla av uppkördhet (vanliga)


Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer

- Rubbningar i dialysvätskans in- och utflöde (vanliga)

- Smärta i skuldrorna (vanliga)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Inga akuta situationer har rapporterats i samband med överdosering.


Överskott inflöde av dialyslösning kan lätt tömmas i en tom dräneringspåse. Om påsbyten sker alltför ofta eller för snabbt kan detta resultera i dehydrering och/eller elektrolyt-rubbningar vilket kräver omedelbar läkarvård. Omettbytehar glömts bort, skall den behandlandeläkareneller ansvarandedialysmottagning kontaktas.


Felaktig balansering kan leda till hyper- eller dehydrering och elektrolytrubbningar.


Den mest troligaföljden aven överdoseringmedbicaNovaär dehydrering.

Underdosering, avbrottibehandlingeller avbrytande av behandlingkan ledatill

livshotandehyperhydreringmed periferaödemochhjärtinkompensationoch/ellerandra

symptom påuremi, somkanvara livshotande.


Allmänt vedertagna åtgärder för akutvårdochintensivbehandlingmåste tillämpas.

Patientenkankrävaomedelbarhemodialys.

5 Farmakologiska Egenskaper

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutiskgrupp: Peritonealdialysvätska, hypertona lösningar.


ATC-kod: B05DB


För patienter med njursvikt, är principen bakom peritonealdialys teknik användning av bukhinnan som ett semipermiabelt membran som möjliggör utbyte av lösta ämnen och vatten mellan blodet och dialysvätskan genom diffusion och konvektion beroende på deras fysikaliska och kemiska egenskaper.


Elektrolytsammansättningen i lösningen överensstämmer i stort sett med den fysiologiska nivån i serum. Sammansättningen har anpassats (t.ex. kaliuminnehållet) för uremipatienter för att möjliggöra njurersättningsterapi genom intraperitonealt substans- och vätskeutbyte. Substanser som normalt utsöndras via urinen, som uremiska restprodukter, såsom urea och, kreatinin och vatten, avlägsnas från kroppen till dialyslösningen. Man bör komma ihåg att andra läkemedel också kan elimineras under dialys och att dosjustering kan bli nödvändig.


Individuella parametrar (patientens längd och kroppsvikt, laboratorieparametrar, residual njurfunktion, ultrafiltrering, erforderlig dialysdos) måste tas i beaktande för att bestämma lämplig dosering och kombination av lösningar med olika osmolaritet (glukoskoncentration), kalium, natrium- och kalciumkoncentrationer. Behandlingseffekten måste kontrolleras regelbundet på basis av dessa parametrar.


Kalciumkoncentrationen av denna dialysvätska är 1,25 mmol/l, vilket har visat sig minska risken för hyperkalcemi vid samtidig behandling med kalcium innehållande fosfatbindare och/eller vitamin D.


bicaNova 1,5 % Glucose innehåller vätekarbonat – den fysiologiska bufferten – i stället för laktat eller acetat.

5.2 Farmakokinetiska uppgifter

Inga djurstudier har utförts med den intraperitoneala applikationen av CAPD-lösningar som innehåller bikarbonat. Kliniska studier av CAPDpå patienter har visat att dialysatets bikarbonat och blodets bikarbonat är i jämvikt inom två timmars dialystid.


Glukos i dialysatet används som osmotiskt agens i bicaNova. Det absorberas långsamt, minskar diffusionsgradienten mellan dialysvätskan och den extracellulära vätskan. Ultrafiltreringen är som störst i början av dialystiden och når en topp efter ungefär två till tre timmar beroende på glukoskoncentrationen och peritonealmembranets egenskaper. Senare leder glukosabsorptionen till en gradvis förlust av ultrafiltrat.
Efter 4 timmar är ultrafiltratet från användningen av en hel 2 liters påse i genomsnitt 100 ml med 1,5 %, 400 ml med 2,3 %, och 800 ml med en 4,25 % glukoslösning om det inte är dysfunktion i peritonealmembranet, mekaniska problem eller andra faktorer.
Under en dialysperiod på sex timmar absorberas 60 till 80 % av dialysatets glukos.


Överföringenavkalciumberorglukoskoncentrationidialysvätskan, dialysatets volym, joniserat kalciumi serum ochkalciumkoncentrationenidialysvätskan. Ju högreglukoskoncentration, dialysatetsvolymochkoncentration kalcium i serum, ochju lägrekalciumkoncentrationen idialysvätskan, desto högreärkalciumöverföringenfrånpatiententilldialysatet.


Man har uppskattatattettCAPDschemapå tre1,5 % ochen4,25 % glukosinnehållandelösningarperdag medenkalciumkoncentrationav1,25 mmol/lskulleta bortupptill160mgkalciumperdagnärjoniserat serum kalciumär1,3mmol/lochtill ettstörreborttag vidhyperkalcemi vilketmöjliggöretthögreoralt intag avkalciuminnehållande läkemedel ochvitamin Dutan riskförhyperkalcemi.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och allmäntoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Det har inte gjorts några djurstudier med avseende på reproduktions- och utvecklings toxicitet.

6 Farmaceutiska Uppgifter

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra


Natriumhydroxid


Koldioxid


Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3 Hållbarhet

Oöppnad förpackning: 2 år

Efter blandning: 24 timmar under förutsättning att bruksanvisningen under punkt 6.6 har följts och att inga andra läkemedel än de som nämns i sektion 6.6 tillsatts.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid lägst 4 oC.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Dubbelkammarpåse:

Den ena kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen. Den färdiga peritonealdialyslösningen erhålls när de båda lösningarna (1:1) blandas genom att svetsfogen mellan de två kamrarna öppnas.


Stay safe:

Stay safe systemet tillhandahålls med en vätskepåse och en dräneringspåse, båda PVC-fria.


Sleep safe:

Sleep safe systemet tillhandahålls med en PVC-fri vätskepåse.


Förpackningsstorlekar:


Stay safe: 4 påsar à 2000 ml Sleep safe: 4 påsar à 3000 ml

4 påsar à 2500 ml

4 påsar à 3000 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Destruktion

Det finns inga särskilda anvisningar för destruktion.


Hantering:

Plastförpackningar kan ibland skadas under transport eller förvaring. Detta kan leda till kontamination och växt av mikroorganismer i dialysvätskan. Alla förpackningar måste därför noggrant inspekteras med avseende på skador innan påsen ansluts och peritonealdialys-vätskan används. Även små skador på kopplingar, vid förslutningen, vid svetsning och hörn på förpackningen måste uppmärksammas på grund av risken för kontamination.


Skadade påsar eller påsar med grumligt innehåll får aldrig användas!


Peritonealdialysvätskan får användas endast om förpackning och förslutning är oskadade. Om det är något tvivel ska ansvarig läkare avgöra om lösningen kan användas.


Ytterhöljet får inte tas bort förrän strax före användning.


Peritonealdialysvätskan får bara användas efter det att de två lösningarna blandats.


Aseptisk hantering måste tillämpas vid byte av påsar för att minska risken för infektion.


Bruksanvisning för stay safe system:


Lösningspåsen ska värmas till kroppstemperatur före användning. Uppvärmningen ska göras med en därtill avsedd värmeplatta. Uppvärmningstiden för en 2000 ml påse med en utgångstemperatur på 22 ºC är ca 2 timmar. Mer information finns i anvisningen för påsvärmaren. Mikrovågsugn ska inte användas för uppvärmning på grund av risken för lokal överhettning. Efter uppvärmning går det bra att börja med påsbytet.


Beredning av lösningen

Placera påsen på fast underlag.

Öppna påsens ytterhölje och öppna förslutningen på desinfektionshylsan.

Kontrollera vätskepåsen (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påsen inte är skadad).

Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

Rulla ihop påsen från en av de övre delarna tills mittensömmen öppnas. Lösningarna i de två kamrarna blandas automatiskt.

Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten, tills svetssömmen på den nedre triangeln är helt öppen.

Den färdigblandade lösningen skall användas inom högst 24 timmar efter blandning!


Förberedelse inför påsbyte

Häng vätskepåsen upptill på droppställningen, sträck ut slangen från lösningspåsen och placera flödesväljaren i hållaren. Sträck ut slangen till dräneringspåsen och häng dräneringspåsen nertill på droppställningen. Stick in desinfektionshylsan i hållaren.

Placera kateteradaptern i hållaren.

Desinficera händerna och ta bort skyddsproppen från flödesväljaren.

Anslut kateteradaptern till flödesväljaren.


Utflöde

Öppna klämman på kateterförlängningen. Utflödet inleds.

Läge ””.


Spolning

Vrid flödesväljaren medsols till läge ”●●”.

Spolning sker (ca 5 sek).


Inflöde

Vrid flödesväljaren till läge ” ◑●”.

Du får nu förbindelse mellan vätskepåsen och katetern.


Säkerhetsåtgärd

Vrid flödesväljaren till läge ”●●●●”.

Kateteradaptern stängs då automatiskt genom att en propp förs in i kateteradaptern.


Frånkoppling

Ta bort kateteradaptern från flödesväljaren och skruva fast den i den nya desinfektionshylsan.


Stängning av flödesväljaren

Stäng flödesväljaren med den öppna änden av den använda desinfektionshylsans skyddspropp, som sitter i det högra hålet på hållaren.


Kontrollera den urtappade dialysvätskan och avfallet.


Bruksanvisning för sleep safe system


Beredning av lösningen

Placera påsen på fast underlag.

Öppna ytterhöljet kring påsen och öppna förslutningen på desinfektionshylsan.

Kontrollera vätskepåsen (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påsen inte är skadad).

Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

Rulla ihop påsen från en av de övre delarna tills mittensömmen öppnas. Lösningarna i de två kamrarna blandas automatiskt.

Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten, tills svetssömmen på den nedre triangeln är helt öppen.

Den färdigblandade lösningen skall användas omedelbart, men inom högst 24 timmar efter blandning!


Sträck ut slangen från påsen

Ta bort skyddsproppen

Sätt i kopplingen i ledigt anslutningsfack

Påsen är nu klar att använda tillsammans med ett sleep safe set


Endast av läkare ordinerade läkemedel får tillsättas och då under aseptiska förhållanden. På grund av risk för inkompatibilitet mellan dialyslösningen och de tillsatta läkemedlen får endast följande läkemedel tillsättas, upp till angiven koncentration, om ordinerat av läkare: heparin 1000 IE/l, insulin 20 IE/l, vankomycin 1000 mg/l, teikoplanin 400 mg/l, cefazolin 500 mg/l, ceftazidim 250 mg/l, gentamicin 8 mg/l. Efter noggrann blandning och kontroll att ingen grumlighet uppstått, måste peritonealdialysvätskan användas omedelbart (ingen förvaring).

7 Innehavare av Godkännande För Försäljning

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H

Tyskland

8 Nummer på godkännande för Försäljning

22410

9 Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

2006-06-09/2008-06-17

10 Datum för Översyn av Produktresumén

2016-04-07