iMeds.se

Bimoxyl Vet.

produktresumé veterinärmedicinska läkemedel

Det veterinärmedicinska läkemedlets namn

Bimoxyl vet 150 mg/ml injektionsvätska, suspension

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Aktivt(a) innehållsämne(n)

1 ml Bimoxyl vet. injektionsvätska innehåller:


Amoxicillintrihydrat

motsvarande 150 mg amoxicillin.

172.0 mg

Hjälpämnen

Aluminiumstearat (Alugel 30DF)

18,6 mg


Glycerol mono- och diester av

oktansyra (Imwitor 988)


8 mg

Fettsyraestrar av 1,2-propandiol

(Miglyol 840)

ad 1,0 ml

Läkemedelsform

Injektionsvätska, suspension.

Vit till svagt grå-brun oljesuspension.

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Penicilliner med utvidgat spektrum

ATCvet-kod: QJ01CA04


Amoxicillin utövar sin baktericida effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gram-negativa stavar. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Selektion av resistenta stammar kan förekomma. Resistensen är ofta av R-faktortyp. I likhet med övriga penicilliner har amoxicillin låg toxicitet även vid höga doser.

Farmakokinetiska egenskaper

Efter en intramuskulär dos av 15 mg/kg fördelas amoxicillin snabbt i kroppsvätskor och vävnader med höga nivåer i njurar, urin, lever och galla. Passagen till CNS är ringa, dock ses en ökning vid vissa sjukdomstillstånd som t ex meningit.

Efter cirka 2 timmar uppnås maximal plasmakoncentration av amoxicillin hos hund och hos svin efter cirka 1 timme. Plasmakoncentrationer >1 mikrogram/ml upprätthålles hos nöt och hund under cirka 15 timmar och hos svin cirka 6 timmar. Utsöndringen sker till största delen via njurarna i form av oförändrat amoxicillin.


Kliniska uppgifter

Djurslag

Nöt, svin och hund.

Indikationer

Bakteriellt orsakade luftvägsinfektioner hos nötkreatur.

Bakteriella infektioner hos svin, t ex ledinfektioner samt luftvägsinfektioner orsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae och Pasteurella spp.

Bakteriella infektioner hos hund, t ex respiratoriska infektioner i övre och nedre luftvägarna, gastrointestinala infektioner, urogenitalinfektioner, sårinfektioner och abscesser.

Kontraindikationer

Överkänslighet för penicillin.

Biverkningar

Gastrointestinala störningar och allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Särskilda försiktighetsmått vid användning

Inga särskilda.

Användning under dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-

Dosering och administreringssätt

Omskakas före användning.

Normaldosen av amoxicillin är 15 mg/kg kroppsvikt (= 1 ml/10 kg).


Nöt och svin doseras intramuskulärt en gång dagligen i 3-5 dagar. Om den administrerade volymen överskrider 20 respektive 5 ml fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.


Hund doseras subkutant. Om volymen överskrider 2.5 ml fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.

Överdosering

-

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga särskilda.

Karenstid

Slakt: Nöt 30 dygn, svin 11 dygn.

Mjölk: 4 dygn.

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet till djur

Hudkontakt skall undvikas.


Farmaceutiska uppgifter

Betydelsefulla inkompatibiliteter

Får ej komma i kontakt med vatten eftersom detta orsakar hydrolys av amoxicillin.

Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning skall användas inom fyra veckor.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC).


Förpackningstyp och innehåll

100 ml injektionsflaska av silikoniserat glas, typ II, med propp av brombutylgummi och kapsyl av aluminium.

Förpackning om 1x100 ml och 12x100 ml.

Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använd produkt och avfall, i förekommande fall

Överblivet läkemedel överlämnas till apotek för destruktion.


Namn eller företagsnamn och adress eller registrerat kontor för innehavaren av godkännandet för försäljning

Bimeda

(Cross Vetpharm Group Ltd)

Broomhill Road, Tallaght

Dublin 24

IRLAND

Förbud mot försäljning, förordnande och/eller användning

-

Nummer på godkännandet för försäljning

13004

Datum för första godkännande/förnyat godkännande

1996-09-13 / 2006-09-13

Datum för översyn av produktresumén

2006-05-08