iMeds.se

Gallium (Ga-67) Citrat Mallinckrodt Medical

Läkemedelsverket 2014-09-17

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Gallium (Ga-67) citrat Mallinckrodt Medical 37 MBq/ml injektionsvätska, lösning


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Ga-67-gallium i form av galliumcitrat 37 MBq/ml vid referenstidpunkt.

Ga-67 sönderfaller med en halveringstid på 78,3 timmar till stabilt zink.

Strålningskarakteristik:

Gammastrålning 93 keV (38 % abundans)

Gammastrålning 185 keV (21 % abundans)

Gammastrålning 300 keV (18,8 % abundans)


Hjälpämnemed känd effekt: 9 mg/mlbensylalkohol.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Injektionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Endast avsett för diagnostik.


Icke-specifik avbildning och/eller lokalisering av tumörer

Gallium kan användas vid diagnostisering i samband med andra avbildande metoder vid påvisande och följande behandling av malignt lymfom som Hodgkins och non-Hodgkins lymfom. Det kan också användas för att påvisa resultat av kemoterapi-behandling. Ga-67 kan vara användbart vid diagnostisering av bronkial neoplasma genom att den mediastenala spridningen fastställs. Det har också använts för att fastställa spridningen av andra primärtumörer med varierande tillförlitlighet.


Lokalisering av inflammatoriska skador

Gallium kan användas för att fastställa diagnosen vid specifika inflammatoriska sjukdomar, särskilt sådana som angriper lungorna t ex sarkoidos och opportunistiska infektioner beroende på Pneumocystis carinii. Vid sarkoidos och interstitiell lung-sjukdom påverkas upptaget av sjukdomsförloppet. Gallium (Ga-67) kan vara användbart vid karakterisering och/eller lokalisering av extrapulmonella inflammatoriska skador t ex tuberkulos lymfadenopati eller vid utredning av feber av okänd orsak. Man får endast icke-specifikt bevis för inflammationens läge i kroppen och andra avbildningstekniker eller biopsier behövs för komplettering av den erhållna informationen.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering

Vuxna och äldre

Rekommenderad aktivitet: 74 - 185 MBq. En aktivitet på 37 MBq kan vara adekvat vid sekventiell uppföljning av sjukdomsförlopp hos patienter med interstitiell lungsjukdom. Högre aktivitet (upp till 260 MBq) kan behövas vid SPECTtumöravbildning. Detta tillämpas mest vid fastställande av mediastinalt lymfom.


Pediatrisk population

Detfinns begränsad erfarenhet av användning till barn. När alternativa icke-joniserande diagnostiska metoder inte är tillgängliga kan gallium (Ga-67) citrat användas.


Gallium (Ga-67) citrat injektionsvätska får inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.


Dosberäkning för pediatriska patienter:

Den rekommenderade dosen för barn beräknas i enlighet med EANM:s doseringskort genom att man multiplicerar baslinjeaktiviteten 5,6 MBq med en multipel baserad på vikt:


A[MBq]administrerad= 5,6 MBq x multipel


Tabell vikt – multipel

Vikt

Multipel

Vikt

Multipel

Vikt

Multipel

3

1

22

5,29

42

9,14

4

1,14

24

5,71

44

9,57

6

1,71

26

6,14

46

10,00

8

2,14

28

6,43

48

10,29

10

2,71

30

6,86

50

10,71

12

3,14

32

7,29

52-54

11,29

14

3,57

34

7,72

56-58

12,00

16

4,00

36

8,00

60-62

12,71

18

4,43

38

8,43

64-66

13,43

20

4,86

40

8,86

68

14,00


Administreringssätt

För flerdosanvändning.

Administrering genom intravenös injektion.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

För information om hur man förbereder patienten, se avsnitt 4.4.


Bildtagning

Gallium (Ga-67) citrat får endast administreras som intravenös injektion. Bilder kan tas 24 och 92 timmar efter administrering, dock helst på andra eller tredje dagen när det gäller tumörer. Vid utredning av inflammatoriska skador kan tidig scintigrafi, möjligen så snart som 4 timmar efter administrering, också vara värdefull.


4.3 Kontraindikationer4.4 Varningar och försiktighet


Risk för överkänslighet heller anafylaktiska reaktioner

Vid fall av överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner, måste administreringen av läkemedlet avbrytas omedelbart och intravenös behandling påbörjas vid behov. För att möjliggöra omedelbara åtgärder i nödsituationer, måste nödvändiga läkemedel och utrustning, såsom endotrakealtub och respirator, vara omedelbart tillgängliga.


Individuell nytta/riskbedömning

För varje patient måste exponeringen för strålning kunna motiveras av den sannolika nyttan. Den administrerade aktiviteten ska alltid vara så låg som möjligt med hänsyn till vad som krävs för att erhålla önskad diagnostisk information.


Förberedelse av patienten

Patienten bör vara väl hydrerad innan undersökningen påbörjas och uppmanas att tömma blåsan så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen för att minska strålningen.


Tolkning av gallium-Ga-67-bilder

Försiktighet måste iakttas vid tolkning av bilder av lungfält efter 24‑48 timmar när ospecifikt upptag av gallium (Ga-67) citrat kan förekomma. Sådana resultat behöver inte tyda på interstitiell lungsjukdom. Förekomst av gallium (Ga-67)-konjugat i tarmarna, till följd av att det ackumuleras i levern och därefter utsöndras i gallan, kan minska den diagnostiska användbarheten vid påvisande av intraabdominella lesioner. I sådana fall kan det vara till hjälp att administrera ett laxermedel före den avbildande undersökningen. Administrering av laxermedel till insulinberoende diabetiker måste ske med vederbörlig försiktighet.


Efter undersökningen

Nära kontakt med spädbarn bör begränsas under upp till tre dygn efter administreringen.


Specifika varningar

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är i princip natriumfritt.


För försiktighetsåtgärder med hänsyn till miljörisker, se avsnitt 6.6.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Biodistributionen hos gallium (Ga-67) kan påverkas av ett flertal farmakologiska substanser, inkluderande cytotoxiska ämnen, immunosuppressiva (inkl steroider), röntgenkontrastmedel, fentiaziner, tricykliska antidepressiva, metoklopramid, reserpin, metyldopa, orala preventivmedel och stilbestrol.


Förbehandling med cytotoxiska ämnen kan leda till ökat upptag av radioaktivt gallium i beniga skelettet följt av reducerad ackumulering i levern, mjuka vävnader samt även i tumörer.

Icke-specifikt, icke-patologiskt lungupptag av Ga-67 har beskrivits hos patienter som fått kontrastmedia vid kontrastförhöjd radiolymfangiografi.


Signifikant upptag av gallium i tymuskörteln kan ses hos barn som genomgått kemoterapi och radioterapi. Detta är icke-patologiskt och uppträder som en följd av sekundär hyperplasi.


Läkemedel som ger ökade plasmaprolaktin nivåer kan förorsaka ökat galliumupptag i bröstvävnaderna.


Förändrad radiokinetik och bindning till vävnad hos Ga-67 kan uppträda efter järnbehandling. Därför skall man alltid ha i åtanke risken för falskt positiva resultat.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Kvinnor i fertil ålder

När man planerar administrering av radioafarmaka till en kvinna i fertil ålder, är det viktigt att fastställa om hon är gravid eller ej. En kvinna med utebliven menstruation ska betraktas som gravid tills motsatsen bevisats. Om det råder tveksamhet huruvida graviditet föreligger (om en menstruation har uteblivit, om kvinnan har mycket oregelbundna menstruationer, etc.), bör man erbjuda patienten alternativa metoder utan användning av joniserande strålning (om det finns några sådana metoder). Vid osäkerhet är det viktigt att strålningsexponeringen begränsas till minsta möjliga som ger önskad klinisk information.


Graviditet

Vid undersökningar med radionuklider som utförs pågravida kvinnor utsätts även fostret för en stråldos. Endast absolut nödvändiga undersökningar ska därför utföras under graviditet, där den troliga nyttan överlägset överstigerde risker som modern och fostret utsätts för.


Amning

Innan man administrerar radiofarmaka till en ammande kvinna ska man överväga möjligheten att uppskjuta administreringen av radionukliden till dess amningen har avslutats samt överväga det lämpligaste valet av radiofarmaka med tanke på utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. Om administreringen anses nödvändig ska amningen avbrytas.

Nära kontakt med spädbarn bör begränsas under upp till tre dygn efter administreringen.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Gallium (Ga-67) citrat har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar


Intravenös administrering av gallium (Ga-67) citrat har rapporterats orsaka biverkningar av anafylaktoid karaktär med en uppskattad incidens av 1‑5 per 100 000 administreringar.


I följande tabell visas de symtom som kan uppträda efter användning av gallium (Ga-67) citrat, ordnade efter organsystemklasser och frekvens.


Organsystemklass (MedDRA)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Immunsystemet

Anafylaktoid reaktion

Blodkärl

Flush

Hud och subkutan vävnad

Erytem, urtikaria, klåda

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Värmekänsla


Exponering för joniserande strålning är kopplat till cancerinduktion och risk för utveckling av ärftliga defekter. Eftersom den effektiva dosekvivalenten är 22,2 mSv, när maximal rekommenderad aktivitet på 185 MBq administreras, förväntas risken för dessa biverkningar vara låg.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gördet möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


I händelse av administrering av en överdos strålning från gallium (Ga-67) citrat ska där så är möjligt patientens absorberade dos reduceras genom att man ökar eliminationshastigheten för radionukliden från kroppen genom täta vattenkastningar och tarmtömningar och genom forcerad diures och täta blåstömningar. Det kan vara till hjälp att uppskatta den effektiva dos som tillfördes. Dessutom kan man reducera den totala strålningen till kritiska organ genom intravenös administrering av lämpliga kelatbildande medel (liksom för andra tungmetaller).


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Övriga diagnostiska radiofarmaka för inflammations- och infektionsdetektion. ATC-kod: V09H X01.


Verkningsmekanism

Ackumulering av gallium i tumörvävnad och på inflammatoriska platser antages vara beroende på att det uppför sig på likartat sätt som järn när det gäller upptag i transferrin, ferritin och laktoferrin. Detta har visats in vivo och, när det gäller transferrin, även in vitro.


Farmakodynamisk effekt

Vid den kemiska dosering som injiceras i människa för avbildande undersökningar (<10-7mg/kg) är det inte troligt att gallium skulle ha några kliniskt viktiga farmakodynamiska effekter. Det är känt att höga doser av gallium interagerar med kroppsvävnader och effekterna av dess sönderfallsprodukt, zink (>2 mg), beskrivs som toxiska på människa.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Distribution

På dag 7 efter injektionen finns det vanligtvis ca 65 % av administrerad aktivitet kvar i kroppen. Det är huvudsakligen i skelettet som retentionen av gallium sker (25 % av administrerad dos). Andra organ som håller kvar aktiviteten är levern, mjälten, njurarna, tår- och spottkörtlar, nasofarynx och bröst (särskilt under amningsperiod).


Eliminering

Under de 24 första timmarna efter administreringen utsöndras 15 - 25 % av den administrerade dosen via njurarna. Återstående aktivitet utsöndras långsamt via tarmen (t1/2: 25 dygn).


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Toxiciteten efter en enda intravenös injektion av gallium (Ga-67) citrat är artberoende; det är signifikant mer toxiskt för hund än för råtta. Gallium har kumulativt toxiska effekter. Totala doser på 6,5 till 20 mg/kg administrerat över perioder på flera veckor kan vara letala. Dessa doser är ungefär 1000 gånger högre än maximal dos av Ga-67 som injiceras för diagnostik på människa (d v s 1 g/70 kg).

Det finns inga data tillgängliga beträffande möjliga mutagena eller karcinogena effekter av gallium. Gallium är känt för att vara teratogent när det administreras i höga doser men tillgängliga data är otillräckliga för att risken skall kunna uppskattas.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumcitrat, bensylalkohol, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


6.3 Hållbarhet


10 dagar efter referenstidpunkten för aktiviteten.

Efter aseptiskt uttag av den första dosen: 8 timmar

Förvaras vid 2 °C-8 °C efter aseptiskt uttag av den första dosen.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras ej över 25 °C.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

Radiofarmaka måste förvaras i enlighet med nationella bestämmelser för radioaktiva produkter.

Förpackningstyp och innehåll


10 ml injektionsflaska av glas (typ 1), som försluts med en propp av brombutylgummi och förseglas med en aluminiumkapsyl. Injektionsflaskan levereras i blyskydd.

Förpackningsstorlekar:

Mängd i ml/ injektionsflaska Aktivitet vid referenstidpunkt/ injektionsflaska

2,2 ml 82 MBq

3,3 ml 123 MBq

5,5 ml 205 MBq


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Allmän varning

Radiofarmaka får endast tas emot, användas och administreras av behörig personal i för ändamålet avsedd klinisk miljö. Deras mottagande, lagring, användning, transport och destruktion omfattas av bestämmelser och/eller tillämpliga licenser utfärdade av lokal behörig myndighet.


Radiofarmaka ska beredas på ett sätt som uppfyller såväl strålskyddskrav farmaceutiska kvalitetskrav som farmaceutiska kvalitetskrav. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.


Om injektionsflaskan vid något tillfälle skadas under beredningen av läkemedlet får läkemedlet inte användas.


Administreringen ska utföras på så sätt att det föreligger minimal risk att läkemedlet kontamineras eller att användaren utsätts för strålning. Användning av adekvat skärmning är obligatorisk.


Administrering av radiofarmakamedför risker för andra personer till följd av extern strålning eller kontaminering från spill av urin, kräkningar, etc. Åtgärder för strålskydd ska därför vidtasi enlighet med nationella bestämmelser.


Ej använt läkemedel och avfall skakasseras enligt gällande anvisningar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nederländerna


8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


80055


9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


21-06-1990 /03-04-2014


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2014-09-17


11. ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS


Uppgifterna som listas nedan kommer från ICRP 53.Absorberad dos per administrerad aktivitetsenhet (mGy/MBq)Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 årBinjurar

0,14

0,18

0,26

0,36

0,57

Urinblåsans vägg

0,081

0,11

0,16

0,23

0,43

Benytor

0,59

0,87

1.4

2.4

5.6

Bröst

0,062

0,062

0,095

0,15

0,29

Mag-tarmkanalenMagsäck

0,072

0,089

0,14

0,21

0,38


Tunntarm

0,059

0,069

0,11

0,16

0,27


Övre tjocktarm

0,12

0,15

0,25

0,41

0,75


Nedre tjocktarm

0,20

0,27

0,45

0,72

1,4Njurar

0,11

0,14

0,20

0,29

0,51

Lever

0,12

0,16

0,23

0,33

0,61

Lungor

0,065

0,082

0,12

0,19

0,36

Ovarier

0,082

0,10

0,16

0,24

0,44

Pankreas

0,083

0,10

0,16

0,24

0,43Röd benmärg

0,19

0,25

0,40

0,74

1,5

Mjälte

0,15

0,20

0,31

0,48

0,87

Testiklar

0,057

0,07

0,11

0,17

0,33

Sköldkörteln

0,056

0,078

0,13

0,20

0,37

Uterus

0,079

0,096

0,15

0,23

0,41Andra vävnader

0,063

0,075

0,12

0,18

0,35Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)

0,12

0,16

0,25

0,40

0,79


Den effektiva dosekvivalent som blir resultatet vid administrering av en (maximal rekommenderad) aktivitet på 185 MBq för en vuxen som väger 70 kg är 22,2 mSv.


Tillskottet till den erhållna stråldosen från föroreningen Ga-66 är mindre än 0,5 % vid tiden då produkten levereras och sjunker sedan snabbt på grund av den korta fysikaliska halveringstiden för denna isotop (9 timmar). Ga-66 avger positroner och gammastrålning.


12. INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV RADIOFARMAKA


Uppdragningarna ska göras under aseptiska förhållanden. Injektionsflaskan får inte öppnas innan proppen har desinficerats. Lösningen ska dras upp genom proppen med en endosspruta som är försedd med lämpligt strålskydd och en steril engångsnål eller med hjälp av ett auktoriserat, automatiserat applikationssystem.


Om injektionsflaskan skadas ska produkteninte användas

16