iMeds.se

Nanocis

Läkemedelsverket 2015-01-29

PRODUKTRESUMÉLÄKEMEDLETS NAMN


Nanocis0,24mgberedningssatsrradioaktivtläkemedel


KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


VarjeinjektionsflaskaAinnehåller0,24mgrheniumsulfid,vilketmotsvarar0,15mgelementärtrhenium.


Radioisotopeningårinteiberedningssatsen.


Förfullständigförteckningöverhjälpämnen,seavsnitt6.1.


LÄKEMEDELSFORM


BeredningssatsrradioaktivtläkemedelPulverochvätskatillinjektionsvätska,lösning.


KLINISKA UPPGIFTER


Terapeutiska indikationer


Endastavsettfördiagnostik.


Eftermärkningmednatriumperteknetat-[99mTc]-lösninginjektionsvätska:

Lymfoscintigrafi i syfte att visualisera det regionala lymfsystemet:

  • avbildning och intraoperativ identifiering av portvaktskörteln (SLN) r bröstcancer och kutant melanom.

  • avbildning av regionalt lymfflöde för individualiserad strålbehandling

  • scintigrafi av lymfflödet r diagnostik av lymfödem i extremiteterna


Gastroesofageal scintigrafi.


Dosering och administreringssätt


Dettaläkemedelskallfärdigberedasföreadministreringtillpatienten,rinstruktionseavsnitt12.


Lymfografi:

Avbildningochidentifieringavportvaktskörteln

Denaktivitetav99mTc-märktkolloidalrheniumsulfidsomskallgestillvuxnaberorindikation,denanatomiskaregionsomskallundersökasochtidsspannetmellaninjektionochavbildning.


Injektionsställetväljsberoendevilkenanatomiskregionsomskallundersökas.Injektionenutförsutantryck,inidenluckrabindväven,sombörhaadekvatvaskularisering.Föreinjektionskallmanutföraettaspirationstestförattkontrolleraattmaninteavmisstagpunkteratnågotkärl.


Melanom:10–100MBqges intradermaltiminstfyrainjektionsdepåerkringtumören.Volymenförvarjeinjektionsställebörinteöverstiga0,2ml.

Börjaregistreralymfscintigrafiska bilderefterinjektionen,ochdärefterregelbundettillsportvaktskörtelnvisualiserats.


Bröstcancer:20-150 MBq fördelat på en eller flera injektioner. Aktiviteten varierar beroende på den tid som förflutit mellan administrering och kirurgi (som vanligtvis utförs 2-30h efter injektionen av radiokolloiden).

Injektionsstället kontrolleras med hjälp av palpation eller ultraljud. För ytliga tumörer kan nanokolloiden injiceras periareolärt, subdermalt, intradermalt eller subareolärt med en injektionsvolym mellan 0,2-0,4 ml. För djupt liggande tumörer kan nanokolloiden injiceras peritumoralt. Injektionsvolymen ska då ej överstiga 0,5 ml.

Scintigrafiskskanningavbröst-ochaxillregionenkanregistreras15–30minuteroch3timmarefterinjektion.


Scintigrafi av lymfflödet:

20–200MBqgessåsomenellerflerasubkutanainjektion(er).Aktivitetenärvanligenunder20MBqperinjektionsställe,beroendepåvilkaanatomiskaregionersomskallundersökasochtidenmellaninjektionochavbildning. Rekommenderadinjektionsvolymär0,2–0,3mL.En volym0,5mLperinjektionsställe börejöverskridas.


Pediatriskpopulation

Användning till barn och ungdomar får endast ske efter noggrant övervägande baserat på kliniska behov och utvärdering av risk/nyttaförhållandet i denna patientgrupp.

Denaktivitetsomadministrerastillbarnrberäknassomenbråkdelavaktivitetentillvuxnaenligtföljandeekvation:


Pediatrisk dos (MBq) =


Även om kroppsvikten är den oftast använda faktor som man baserar justeringen av den administrerade aktiviteten på, kan i ett begränsat antal fall kroppsarean anses mer lämplig.

Pediatrisk dos (MBq) =


Detkrävsdockenminstadospåca5–10MBqperinjektionsställeförattuppnåettupptagavtillräckligkvalitet.


Gastroesofagealscintigrafi:

Tillvuxnagesperos 3,512MBq99mTc-märktkollodialrheniumsulfidlösning(annanaktivitetkanvaramotiverad) iflytandeformienlighetmedlokalarutiner.

Såväldynamisksomstatiskscintigrafikanutföras.

Tillbarnges3,512MBqiflytandeformienlighetmedlokalarutiner.


Föranvisningaromberedningavläkemedletföreadministrering,seavsnitt12.


Kontraindikationer

Överkänslighetmotdetaktivainnehållsämnetellermotnågothjälpämnesomangesiavsnitt6.1.


Varningar och försiktighet


Graviditet,seavsnitt4.6.


Individuellnytta/riskvärdering

rvarjepatientmåstestrålningsexponeringenvaramotiveradmedhänsyntilldensannolikanyttan.Denadministreradeaktivitetenbörisamtligafallhållassågsomdetrimligenärmöjligtförattdennödvändigadiagnostiskainformationenskallerhållas.


Förpatientermedfullständigobstruktionavlymfsystemetrekommenderasintelymfoscintigrafi,isynnerhetinteidenedreextremiteternapågrundavdenpotentiellastrålningsriskenvidinjektionsställena.


Pediatriskpopulation

Pediatriskpopulation,seavsnitt4.2.

Det krävsettnoggrantövervägandeavindikationeneftersomdeneffektivadosenper MBq ärhögreäntillvuxna(seavsnitt11”Absorberaddosocheffektivdos”).


Förberedelseavpatienten

Patientenskallvaralhydreradinnanundersökningeninledsochuppmanasattkastavattensåoftasommöjligtunderdeförstatimmarnaefterundersökningenrattminskastrålningen.


Allmännavarningar

Radiofarmakarendasttasemot,användasochadministrerasavbehörigpersonalikliniskmiljösomäravseddrdetta.Mottagande,förvaring,användning,överföringochavfallshanteringärunderställdaregleroch/ellertillämpligatillståndfrånbehörigamyndigheter.


Radiofarmaka skall beredasav användaren påett sättsomuppfyllerbåde strålskyddskravochkravenpåfarmaceutiskkvalitet.Adekvataaseptiskaförsiktighetsåtgärderskallvidtas.


InjektionsflaskansinnehållärendastavsettranvändningvidberedningavNANOCISochfårinteadministrerasdirekttillpatientenutanföregåendefärdigberedning.


Specifikavarningar

Dettaläkemedelinnehållermindreän1mmolnatrium(23mg)perdos,d.v.s.äriprincipnatriumfritt.


Omöverkänslighetelleranafylaktiskareaktioneruppträderskalladministreringenavläkemedletgenastavbrytasochintravenösbehandlingvidbehovsättasin.Förattmöjliggöraomedelbaraakutåtgärdermåstenödvändigaläkemedelochutrustningsåsomendotrakealtubochrespiratorfinnastillgängligaomedelbart.


Teknetiummärkt(99mTc)Nanocismåstehanterasmedförsiktighet,ochadekvatasäkerhetsåtgärderskallvidtasrattminimerastrålningsexponeringenrpatientochsjukvårdspersonal(seavsnitt11),iöverensstämmelsemedkorrektpatienthantering.


Försiktighetsåtgärdermedavseendemiljöriskerfinnsiavsnitt6.6.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Användningavlokalanestetikaellerhyaluronidasföreadministreringavdenmärktaberedningenharvisatsigstöraupptagetilymfkärlen.


Fertilitet, graviditet och amning


Fertilakvinnor

rmanavserattadministreraradiofarmakatillenkvinnaifertilålderärdetviktigtattfastställahuruvidahonärgravidellerinte.Allakvinnormedenuteblivenmenstruationskallbetraktassomgravidatilldessmotsatsenbevisats.Omdetrådernågratvivelomkvinnanärgravidellerinte(ommenstruationenharuteblivit,ommenstruationernaärmycketoregelbundnaetc.)skallpatientenerbjudasalternativateknikerrjoniserandestrålningejutnyttjas(omsådanafinnes).


Graviditet

Vidradionuklidundersökningaravgravidakvinnorutsättsävenfostretrstråldoser.Därförskallendastabsolutnödvändigaundersökningargörasundergraviditet,rdesannolikafördelarnaöverstigerderiskersommodernochfostretutsättsför.


Amning

Innanmangerradioaktivtläkemedeltillenammandekvinna,måstemanöverväga,omdetärrimligtattuppskjutaundersökningen,tillsamningenupphört,liksomomdetpreparatsomvaltsärdetmpligastemedhänsyntillutsöndringenavradioaktivitetibröstmjölk.Omundersökningenbedömsvaranödvändig,skallamningenavbrytasi24timmarochdenmjölk,somproducerasunderdennatid,kasseras.


Effekter förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Nanocisharingenellerförsumbareffektpåförmåganattframförafordonochanvändamaskiner.


Biverkningar


Idetföljandevisashurfrekvensernaangesidettaavsnitt:


Mycket vanliga (1/10)

Vanliga (1/100, <1/10)

Mindre vanliga (1/1 000, <1/100)

Sällsynta (1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Klassificering av organsystem enligt MedDRA

Rekommenderad term

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket sällsyntaSmärta injektionsstället.

Immunsystemet

Mycket sällsynta


Överkänslighet.


Imycketsällsyntafallkanadministreringavläkemedletinnebäraallergiskabiverkningar.Injektionenavdenhypertona99mTc-märktakollodialarheniumsulfidlösningenkanframkallasmärtavidinjektionsstället.


Exponeringrjoniserandestrålninginnebärriskrcancerinduktionochutvecklingavärftligadefekter.Eftersomdeneffektivadosenär1,32mSvrdenmaximalarekommenderadeaktivitetenpå200MBqadministreras,förväntassannolikhetenrattdessabiverkningarskallförekommavaralåg.


Rapporteringavmisstänktabiverkningar

Detärviktigtattrapporteramisstänktabiverkningarefterattläkemedletgodkänts.Detgördetmöjligtattkontinuerligtövervakaläkemedletsnytta-riskförhållande.Hälso-ochsjukvårdspersonaluppmanasattrapporteravarjemisstänktbiverkningviadetnationellarapporteringssystemet:

LäkemedelsverketBox26

75103Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Ihändelseavöverdoseringskalldenabsorberadedosentillpatientensomutredsmedgastroesofagealscintigrafireducerasgenomattradionuklidenseliminationshastigheturkroppenpåskyndas.


Omrgaktivitetadministrerasisambandmedlymfografigårdetinteattminskadenabsorberadestråldoseneftersomradionuklidenelimineraslångsamtfrånkroppen.


FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutiskgrupp:Diagnostiskaradiofarmaka

ATC-kod:V09DB06Diagnostiskaradiofarmaka,hepatiskaochretikuloendotelialasystemet,teknetium(99mTc),partiklarochkolloider.


Idekemiskakoncentrationersomanvändsviddiagnostiskaundersökningartycks99mTc-märktkolloidalrheniumsulfidintehanågonfarmakodynamiskaktivitet.


Farmakokinetiska egenskaper


Subkutan injektion: Distribution/Upptag i organ


99mTc-märktkolloidalrheniumsulfidadministrerasgenomsubkutaninjektion,iallmänhetidenregionsomutgöresavhandensellerfotensinterdigitalarum,ellerirandområdettillentumör.


Lymfkapillärernaharendiskontinuerligväggsomsaknarbasalmembranochärförseddmedporer.Dettainnebärattkolloider,tillföljdavsinringastorlek,snabbtkantasuppilymfkapillärernafråndeninterstitiellavätskan.Medanlymfantransporterasgenomlymfkörtlarnafagocyterasendelavdekolloidalapartiklarnaavlymfkörtlarnasväggceller,vilkaingåridetretikuloendotelialasystemet.Dettaupprepasivarjenylymfkörtel.


Detradioaktivaläkemedletärenmetallkolloid,somdelvisfagocyterasochlagrasidenförstalymfkörtelgruppen.


Lymfkörtelnivånbinder3,06+0,10%avdenadministreradeaktivitetenunderdenförstatimmenoch3,83+0,16%eftertretimmar.


Passagentillkärlsektornärförsumbarunderdenförstatimmenefteradministrering.


Elimination

Uppgifterfrånförsökvisarattdeninjiceradeprodukteneliminerasvianjurarochlever.11%avdeninjiceradeaktivitetenåterfinnsileverparenkymeteftertretimmar.Bindningeniblåsanökargradvisochuppgårefter60minutertill14,6%avdeninjiceradeaktiviteten.


Oral administrering:

99mTc-märktkolloidalrheniumsulfidadministreradperosabsorberasintefrånmag-tarmkanalen.


Prekliniskasäkerhetsuppgifter


Genomsnittligdödligip-dosförkaliumperrhenatärca2,8g/kghosmus.FörrheniumärLD50180mg/kg.


Istudieravakutintravenöstoxicitethosmusgerrheniumsulfidnanokolloidingenonormalreaktionvaresigefterinjektionavenberedninginnehållande2,5mgrheniumsulfid/kgoch50mgnatriumpyrofosfat/kgellerunderde7dagarnanärmastefterdennainjektion.


VidintravenösinjektionavtennpyrofosfattillråttaärLD5041,01,6mg/kg.


Vidsubkutaninjektionav185MBqtillmänniskauppgårmängdennatriumpyrofosfattill0,007mg/kg,dvs12500gångermindreänLD50-dosenvidintravenösadministreringtillmus,ochmängdentennkloridär0,001mg/kg,dvs23000gångermindreänLD50-dosentillmus.


Natriumpyrofosfatinärvaroavtennklorid:istudieravakuttoxicitethosmusärLD50100mgNa4P2O7 10H2O/kgvidintravenösadministrering.


Studieravmutagenicitet,teratogenicitetochcarcinogenicitetharinteutförts.


FARMACEUTISKA UPPGIFTER


Förteckning över hjälpämnen


FlaskaA (underkvävgasatmosfär):


GelatinAskorbinsyra

Natriumhydroxid (pH-justering)Koncentreradsaltsyra

VattenrinjektionsvätskorFlaskaB(underkvägasatmosfär):

NatriumpyrofosfatdekahydratTennkloriddihydratNatriumhydroxid(pH-justering)Koncentreradsaltsyra(pH-justering)


Inkompatibiliteter


Dettaläkemedelrinteblandasmedandraläkemedelförutomdesommnsunderavsnitt12.


Hållbarhet


Utgångsdatumär6månadereftertillverkningsdatum.

Utgångsdatumetärangivetpådenyttreförpackningenochpåvarjeflaska.Denmärktaproduktenskallförvarasvidhögst25°Cochanvändasinom4timmareftermärkning.


Särskilda förvaringsanvisningar


Förvarasikylskåp(2°C-8°C).


rförvaringsanvisningarrdetfärdigbereddaläkemedlet,seavsnitt6.3.


Radiofarmakaskallförvarasienlighetmednationellareglerrförvaringavradioaktivtmaterial.


Förpackningstyp och innehåll


Injektionsflaska om 15 mL av klart, färglöst typ I-glas (Ph. Eur.) innehållande 1 mL steril lösning;


och


Injektionsflaska om 15 mL av klart, färglöst typ I-glas (Ph. Eur.) innehållande ett frystorkat pulver avsett r beredning med lösningen i injektionsflaska (A) ovan och därefter märkt med natriumperteknetatlösning (99mTc) ( Ph. Eur.).


Förpackningsstorlek:Beredningssatsinnehållande5injektionsflaskorAoch5injektionsflaskorB.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Innehålletiberedningssatsenärinteradioaktivtföreextemporeberedning.Efterdetattnatriumperteknetat(99mTc) rinjektion (Ph. Eur.)har tillsatts måstedock adekvatskärmningavdenfärdigaberedningenupprätthållas.


Administreringavradiofarmakamedförriskattandrapersonerutsättsrexternstrålningellerkontaminationfrånspillavurin,uppkastningaretc.mpligasäkerhetsåtgärderskavidtasrattundvikavarjeformavkontaminationavdenradioaktivitetsomeliminerasfrånpatienten.Därförskastrålskyddsåtgärdervidtasienlighetmednationellabestämmelser.


Allalumpektomiprovskalllagrasrdekontamineringtillsdosratenmotsvararbakgrundsnivåerna.


Omflaskansochsprutansaktivitetvidmätningmedkänsligaktivitetsmätareinteöverstigerbakgrundsstrålningen,kanresterkasserassomvanligtavfall.Avfalletskaomhändertasienlighetmednationellabestämmelser.


Ejanväntläkemedelochavfallskallhanterasenligtgällandeanvisningar.Förberedningseavsnitt12.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE R FÖRSÄLJNING


CISbiointernational

B.P.32

91192GIF-SUR-YVETTECEDEXFRANKRIKE


NUMMER PÅ GODKÄNNANDE R FÖRSÄLJNING


16241


DATUM R FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2002-01-25/2007-01-25


DATUM R ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-01-29


absorberad dos och effektiv dos


Teknetium(99mTc) framställsmedhjälpaven(99Mo/99mTc)-generatorochsönderfallerunderemissionavgammastrålningmedenmedelenerginivåpå140keVochenhalveringstid6,02timmartillteknetium(99Tc),vilket,medtankedenlångahalveringstiden2,13x105år,kanbetraktassomkvasistabilt.


Dosimetridata efter subkutan administrering:


Absorberadstråldosrenpatient(medkroppsvikten70kg)efteradministreringav99mTc-märktkolloidalrheniumsulfidberäknadesmedhjälpavendosimetriskmodellsomantarensubkutaninjektionibröstochettlymfogentutflöde20%avaktiviteten.


Tabell1:Absorberadstråldos(mGy/MBqinjiceradaktivitet)ocheffektivdos(mSv/MBqinjiceradaktivitet)eftersubkutaninjektionfrångammastrålningsomhärrörfråninjektionsdepånrespektivefrånabsorptioniRES**ihändelseavlymfogentutflöde.Organ


Absorberad dos som härrör från den subkutana depån (mGy/MBq)***


Absorberad dos per procent utflöde (mGy/MBq/% flöde)****


Total absorberad dos vid en injicerad aktivitet 200 MBq och ett antagande av ett lymfogent utf