iMeds.se

Natriumjodid (I-123) Mallinckrodt Medical

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Natriumjodid (I-123) Mallincrodt Medical 37MBq/ml injektionsvätska, lösning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

Natriumjodid (I-123) 37 MBq/ml vid referenstidpunkten för aktiviteten.


Fysikaliska egenskaper

Jod-123 är en cyklotronprodukt med en fysikalisk halveringstid på 13,21 tim.

Jod-123 sönderfaller under avgivande av gammastrålning med huvudsakliga energinivåer vid 159 keV och 27 keV.


123I framställs genom protonbestrålning av anrikat xenon. Produktens radionuklidrenhet vid utgångstidpunkten är: 123I >99,9%. De enda mätbara radionuklidföroreningarna är 121Te <900 Bq/MBq och 125I <1500 Bq/MBq vid utgångstidpunkten.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning


Färglös, klar lösning.

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Endast avsett för diagnostik

Natrium jodid (I-123) används för diagnostik vid funktionella och morfologiska studier av sköldkörteln med hjälp av:

Data från upptagsmätningar efter 24 timmar används vanligtvis för att beräkna terapeutisk dosering.

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad aktivitet för en vuxen patient (70 kg) ligger mellan 3,7 och 14,8 MBq. Den lägre aktiviteten (3,7 MBq) rekommenderas för upptagsstudier och de högre doserna (11,1 - 14,8 MBq) för sköldkörtelscintigrafi. I varje enskilt fall måste emellertid dosen bestämmas av ansvarig läkare.


Upptagsmätningar av jod-123 i sköldkörteln skall utföras enligt väletablerade standardprocedurer. Aktivitetsdoseringen till barn kan beräknas ur den rekommenderade vuxendoseringen enligt följande ekvation:Aktivitet vuxen(MBq) x barnets vikt (kg)

Aktivitet tillbarn (MBq) =

70


För spädbarn skall den maximala vuxenaktiviteten på 14,8 MBq användas i ekvationen för att man ska erhålla bilder av tillräckligt god kvalitet.


123I måste ges som intravenös injektion. Som rutinåtgärd skall aktiviteten i sprutan mätas omedelbart innan administreringen. Bilder upptages 3 - 6 timmar efter administreringen.

Kontraindikationer

Inga kända.

Varningar och försiktighet

Detta radiofarmakon skall användas och administreras endast av auktoriserade personer.


Radioaktiva läkemedel avsedda för administrering till patienter skall beredas av användaren på ett sätt som tillgodoser radiologiska såväl som farmaceutiska kvalitetskrav. Särskild försiktighet skall iakttagas när radiofarmaka administreras till unga personer, fertila kvinnor och ammande mödrar.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Många läkemedel förändrar upptaget av jod i sköldkörteln. Dessa läkemedel är uppräknade i tabell (se nedan). Den tid som är nödvändig för att det procentuella upptaget skall återgå till baslinjen efter utsättande av varje läkemedelsgrupp är angiven.


LÄKEMEDEL SOM PÅVERKAR SKÖLDKÖRTELUPPTAGET


Typ av läkemedel

Tid efter utsättande av läkemedel


tills sköldkörtelupptaget återgår till


baslinjenAmiodaron

4 veckor

Antityreoida preparat (propyl-

tiouracil, metimazol)

1 vecka

Litium

4 veckor

Naturliga eller syntetiska tyreoida


preparat (tyroxinnatrium, liotyronin


natrium tyreoid)

2 - 3 veckor

Expektorantia, vitaminer

2 veckor

Fenylbutason

1 - 2 veckor

Salicylater

1 vecka

Steroider

1 vecka

Natriumnitroprussid

1 vecka

Sulfobromftaleinnatrium

1 vecka

Diverse preparat

1 vecka

Antikoagulantia


Antihistaminer


Antiparasitika


Penicilliner


Sulfonamider


Tolbutamid


Tiopental


Bensodiazepiner

4 veckor

Topiska jodider

1 - 9 månader

Intravenösa kontrastmedel

1 - 2 månader

Orala cholesystografiska medel

6 - 9 månader

Oljebaserade joderade kontrastmedel


Bronkografiska

6 - 12 månader

Myelografiska

2 - 10 år

Graviditet och amning

När det är nödvändigt att ge radioaktiva läkemedel till kvinnor i fertil ålder skall man alltid fråga om graviditet. En kvinna med utebliven menstruation skall betraktas som gravid tills motsatsen bevisats. När osäkerhet råder är det viktigt att stråldosen begränsas till minsta möjliga som ger önskad klinisk information. Alternativa tekniker, där inte joniserande strålning används, bör övervägas.


Vid radionuklidundersökningar av gravida kvinnor utsätts även fostret för stråldoser.

Därför skall endast absolut nödvändiga undersökningar göras under graviditet, när de sannolika fördelarna överstiger de risker som modern och fostret utsätts för.


Innan ett radioaktivt läkemedel ges till en kvinna som ammar, måste man överväga om det är rimligt att uppskjuta undersökningen tills amningen upphört och om det mest lämpliga valet av radioaktivt läkemedel har gjorts med hänsyn till utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. I de fall där administrering bedöms vara nödvändig bör amningen upphöra under 1,5 - 3 dagar efter administrering av I-123, som innehåller I-125 och/eller I-124 som radioaktiva föroreningar.

Amningen kan återupptas när aktiviteten i mjölken resulterar i en stråldos till barnet som inte överstiger 1 mSv.


Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga effekter på förmågan att föra fordon och använda maskiner har beskrivits.

Biverkningar

Exponering för joniserande strålning skall kunna motiveras med sannolika fördelar för varje patient. Den tillförda aktiviteten skall vara sådan att den resulterande stråldosen är så låg som möjligt med hänsyn till vad som behövs för att uppnå avsett diagnostiskt eller terapeutiskt resultat. Exponering för joniserande strålning innebär risk för cancerinduktion och utveckling av ärftliga defekter. För diagnostiska nuklearmedicinska undersökningar tyder aktuella erfarenheter på att dessa negativa effekter kommer att uppträda i låg frekvens på grund av de låga stråldoser som är aktuella.


Vid de flesta diagnostiska undersökningar, där nuklearmedicinska metoder används, är den påförda stråldosen (EDE) mindre än 20 mSv. Högre doser kan motiveras under vissa kliniska omständigheter. Enstaka fall av allergiska reaktioner har rapporterats utan mer specifik information om frekvens och detaljer om typen av symptom.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning direkt till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Om en överdos av ett radiofarmakon tillförs skall den absorberade kroppsdosen till patienten minskas, när det är möjligt, genom att påskynda utsöndringen av radionukliden från kroppen. Vid överdosering av Natriumjodid (I-123) skall blockerande ämne, exempelvis kaliumperklorat, användas för att minimera strålningen till sköldkörteln. Forcerad diures och frekvent tömning av blåsan rekommenderas. Om sådana åtgärder vidtages skall försiktighet iakttagas för att undvika kontamination av radioaktivitet som utsöndras av patienten.

Farmakologiska Uppgifter

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Radiofarmaka, diagnostika

ATC_kod: V09FX02


Natriumjodid har inga farmakodynamiska effekter vid den dosering som används för diagnostik.

Farmakokinetiska egenskaper

Intravenöst administrerat jodid upptages i sköldkörteln - ca 20% av tillgänglig radioaktivitet går in i sköldkörteln med en passage av blodvolymen.

Normal clearance av blodjodid från sköldkörteln är 20 - 50 ml/min med en ökning till 100 ml/min vid sköldkörteldefekt. Den högsta koncentrationen av jodid finns i sköldkörteln inom några timmar efter doseringen. Därför kan bildupptagning för diagnostik ske en timme efter administrering.

Halveringstiden för jodidutsöndringen från sköldkörteln är beräknad till 80 dagar. Därmed är det den fysikaliska halveringstiden för I-123 som tidsmässigt avgör när bildupptagning kan ske.

- Utan hänsyn taget till sköldkörtelupptaget lämnar jodiden blodcirkulationen, huvudsakligen via utsöndring i urinen (37 - 75%), medan utsöndringen i faeces är liten (ca 1%)

Prekliniska säkerhetsuppgifter

De kända toxiska effekter som uppträder efter relativt mycket höga doser av natriumjodid är inte relevanta vid användning av I-123 för avbildning av sköldkörteln för diagnostiska ändamål. Det finns inga tillgängliga data från djurmodeller angående toxicitet efter upprepad administrering eller beträffande reproduktionstoxicitet.

Natriumjodid I-123 har inte undersökts beträffande mutagenicitet och karcinogen/onkogen potential.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor.

Inkompatibiliteter

Inga kända.

Hållbarhet

Utgångsdatum för denna produkt är 20 timmar från referenstidpunkten för aktiviteten som finns angiven på etiketten.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvaras i enlighet med nationella regler för radioaktivt material.

Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska (typ I) med en bromobutylgummipropp förseglad med en aluminiumkapsyl. Varje flaska tillhandahålls i en blybehållare med adekvat tjocklek.


Förpackningsstorlekar: 1 ml (37 MBq), 2 ml (74 MBq), 5 ml (185 MBq) och 10 ml (370 MBq).

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel ska kasseras i enlighet med nationella regler för radioaktivt material.

Innehavare av Godkännande för Försäljning

Mallinckrodt Medical B.V.

PO Box 3

1755 ZG PETTEN

Holland

Godkännandenummer

13026

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1996-02-07 / 2006-02-07

Datum för Översyn av Produktresumén

2015-12-29

Absorberad dos och effektiv dos

Som en följd av den produktionsmetod som används för I-123, finns I-125 närvarande som förorening. Detta gör att stråldosen som påförs ökar.

Tillverkningsprocessen leder också till att Te-121 bildas. Denna förorening måste även tas i beaktande som en strålkälla för patienten. ICRP-modellen som använts vid dosimetriberäkningarna hänför sig till intravenös administrering.

För rekommenderad högsta dos på 14,8 MBq 123I är EDE för patienter med 35% upptag beräknat till 2,2 mSv.

Stråldoser för I-123 respektive I-125 finns i ICRP publikation 53 (1987) och är som följer:

123I

13,2 timmar


Sköldkörtelblockad, upptag 0%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

*Urinblåsevägg

90

110

160

240

450

Livmodern

14

17

28

43

76

Njurar

11

14

20

29

51

Äggstockar

9,8

12

19

30

53

*Nedre tjocktarm

9,7

12

19

29

54

Röd benmärg

9,4

11

17

26

47

*Tunntarm

8,5

10

16

25

46

Benytor

8,1

9,7

15

24

46

*Övre tjocktarm

8,0

9,9

15

24

43

Bukspottkörteln

7,6

9,1

14

22

41

Mjälte

7,0

8,3

13

20

37

Binjurar

7,0

8,7

14

21

39

Magsäcksvägg

6,9

8,5

14

21

37

Testiklar

6,9

9,4

15

25

48

Lever

6,7

8,2

13

20

37

Lungor

6,1

7,8

12

19

35

Bröstkörtlar

5,6

5,6

8,1

13

25

Sköldkörteln

5,1

7,7

12

20

37

Andra vävnader

6,4

7,7

12

19

35Effektiv dos- ekvivalent (mSv/MBq)

0,013

0,016

0,024

0,037

0,067


Ofullständig blockad:


Effektiv dosekvivalent (mSv/MBq) vid litet upptag i sköldkörtelnVuxen

15 år

10 år

5 år

1 årUpptag: 0,5%

0,016

0,020

0,031

0,052

0,096

Upptag: 1%

0,019

0,025

0,038

0,067

0,13

Upptag: 2%

0,025

0,034

0,052

0,099

0,18


123I


Sköldkörtelblockad, upptag 15%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

1900

3000

4500

9800

19000

*Urinblåsevägg

76

95

140

210

380

Magsäcksvägg

68

85

120

200

380

*Tunntarm

43

54

91

140

270

*Övre tjocktarm

18

19

29

45

77

Livmodern

15

19

31

49

86

Bukspottkörteln

14

16

24

35

61

Äggstockar

12

16

25

38

68

Röd benmärg

9,4

12

17

25

43

*Nedre tjocktarm

11

14

22

33

60

Njurar

10

13

18

27

46

Mjälte

9,5

11

17

25

44

Benytor

7,1

9,1

14

22

41

Binjurar

6,3

8,3

13

20

37

Lever

6,2

7,6

13

21

38

Lungor

5,7

7,2

11

18

34

Testiklar

5,3

7,2

12

20

38

Bröstkörtlar

4,7

4,7

7,3

12

23

Andra vävnader

6,8

8,5

13

21

39Effektiv dos- ekvivalent (mSv/MBq)

0,075

0,11

0,17

0,35

0,65


123I


Sköldkörtelblockad, upptag 35%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)

Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

4500

7000

11000

23000

43000

Magsäcksvägg

68

85

120

200

380

*Urinblåsevägg

60

74

110

160

300

*Tunntarm

42

54

90

140

270

*Övre tjocktarm

18

19

29

45

76

Livmodern

14

17

29

44

79

Bukspottkörteln

14

16

24

36

62

Äggstockar

11

15

24

37

66

*Nedre tjocktarm

10

14

21

32

58

Röd benmärg

10

13

19

28

48

Mjälte

9,6

11

17

25

45

Njurar

9,1

11

16

24

41

Benytor

7,9

11

16

25

46

Binjurar

6,5

8,4

13

21

38

Lungor

6,5

8,6

14

22

42

Lever

6,3

7,8

13

21

40

Bröstkörtlar

5,2

5,2

8,5

15

27

Testiklar

5,0

6,8

11

18

35

Andra vävnader

8,0

10

16

26

49Effektiv dos-

ekvivalent (mSv/MBq)

0,15

0,23

0,35

0,74

1,4


123I


Sköldkörtelblockad, upptag 55%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

7000

11000

17000

36000

68000

Magsäcksvägg

68

85

120

200

390

*Urinblåsevägg

43

53

79

120

220

*Tunntarm

42

54

91

140

270

*Övre tjocktarm

18

19

29

44

76

Bukspottkörteln

14

16

25

36

63

Livmodern

12

16

26

40

72

Äggstockar

11

15

23

36

64

Röd benmärg

11

15

21

30

52

*Nedre tjocktarm

9,8

13

20

30

55

Mjälte

9,7

11

17

26

46

Njurar

9,1

11

16

24

41

Benytor

8,6

12

18

28

51

Lungor

7,2

9,7

16

26

48

Binjurar

6,5

8,5

14

21

39

Lever

6,4

7,9

13

22

41

Bröstkörtlar

5,6

5,6

9,5

17

31

Testiklar

4,6

6,2

10

16

32

Andra vävnader

9,2

12

19

31

58Effektiv dos- ekvivalent (mSv/MBq)

0,23

0,35

0,53

1,1

2,1


125I

60,14 dygn


Sköldkörtelblockad, upptag 0%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

*Urinblåsevägg

100

130

190

290

540

Njurar

10

13

19

28

51

Livmodern

9,5

12

22

38

75

Röd benmärg

8,3

10

17

29

59

Benytor

7,4

9,3

16

27

57

*Nedre tjocktarm

6,7

8,1

13

23

48

Äggstockar

6,4

7,8

14

24

48

*Övre tjocktarm

5,8

6,8

12

19

49

*Tunntarm

5,8

6,8

12

20

41

Bukspottkörteln

5,6

6,7

11

19

37

Mjälte

5,6

6,5

11

18

36

Lungor

5,5

6,9

11

19

37

Lever

5,4

6,4

11

18

35

Magsäcksvägg

5,3

6,5

10

18

35

Bröstkörtlar

5,1

5,1

7,4

12

24

Testiklar

5,0

6,5

12

21

44

Binjurar

4,8

6,6

11

19

37

Sköldkörteln

4,7

6,3

11

18

36

Andra vävnader

5,2

6,3

10

17

34Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)

0,012

0,015

0,023

0,037

0,073


Ofullständig blockad:


Effektiv dosekvivalent (mSv/MBq) vid litet upptag i sköldkörtelnVuxen

15 år

10 år

5 år

1 årUpptag: 0,5%

0,15

0,24

0,36

0,77

1,4

Upptag: 1%

0,30

0,46

0,69

1,5

2,8

Upptag: 2%

0,58

0,90

1,4

3,0

5,6


125I


Sköldkörtelblockad, upptag 15%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

140000

200000

260000

510000

790000

*Urinblåsevägg

85

110

160

240

460

Magsäcksvägg

71

90

130

220

440

*Tunntarm

42

55

95

160

300

Röd benmärg

17

39

51

77

140

Benytor

16

41

53

80

140

*Övre tjocktarm

16

14

24

39

76

Livmodern

9,2

12

24

41

82

Bukspottkörteln

9,2

10

18

29

57

Lungor

8,7

13

31

62

130

Njurar

8,6

11

16

24

46

*Nedre tjocktarm

7,5

9,5

16

27

54

Äggstockar

6,9

9,8

18

31

62

Mjälte

5,8

6,6

12

19

43

Bröstkörtlar

4,6

4,5

8,5

19

51

Lever

4,2

4,9

9,4

17

38

Testiklar

3,6

4,7

8,8

16

34

Binjurar

3,6

5,1

8,9

15

33

Andra vävnader

53

70

110

170

290Effektiv dosekvivalent

(mSv/M Bq)

4,3

6,0

8,0

15

24


125I


Sköldkörtelblockad, upptag 35%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

330000

470000

620000

1200000

1900000

Magsäcksvägg

71

90

130

220

440

*Urinblåsevägg

66

83

120

190

360

*Tunntarm

42

55

95

160

300

Benytor

31

86

110

160

270

Röd benmärg

30

79

99

150

270

*Övre tjocktarm

16

14

24

39

75

Lungor

15

23

61

120

280

Bukspottkörteln

9,2

10

18

29

61

Livmodern

8,3

11

21

37

74

Njurar

7,6

9,3

14

22

44

*Nedre tjocktarm

7,2

9,1

15

26

51

Äggstockar

6,7

9,6

17

30

60

Bröstkörtlar

5,9

5,7

13

32

95

Mjälte

5,8

6,6

12

20

51

Lever

4,2

5,0

10

19

45

Binjurar

3,5

5,0

8,9

16

37

Testiklar

3,5

4,5

8,2

15

31

Andra vävnader

120

160

240

380

640Effektiv dosekvivalent

(mSv/M Bq)

9,9

14

19

36

56


125I


Sköldkörtelblockad, upptag 55%


Absorberad dos per enhet administrerad aktivitet

(mikroGy/MBq)


Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Sköldkörteln

520000

740000

970000

1900000

2900000

Magsäcksvägg

71

90

130

220

450

*Urinblåsevägg

47

58

88

130

250

Benytor

45

130

160

240

400

Röd benmärg

43

120

150

220

400

*Tunntarm

42

55

95

150

300

Lungor

21

34

91

190

420

*Övre tjocktarm

16

14

24

39

75

Bukspottkörteln

9,2

10

18

30

66

Livmodern

7,5

10

19

33

67

Bröstkörtlar

7,3

7,0

17

46

140

*Nedre tjocktarm

7,0

8,8

15

24

49

Äggstockar

6,6

9,4

17

29

58

Njurar

6,4

7,9

12

19

43

Mjälte

5,8

6,6

12

20

59

Lever

4,2

5,1

11

22

52

Binjurar

3,6

5,1

9,2

17

41

Testiklar

3,4

4,4

7,7

14

28

Andra vävnader

180

240

380

590

990Effektiv dosekvivalent

(mSv/M Bq)

16

22

29

56

88


121Te: 16,8 dygn


Stråldosen från 121Te, homogent distribuerat över hela kroppen, är 0,046 mSv/MBq. Den beräknade effektiva dosekvivalenten är 0,046 mSv/MBq.

Instruktion för beredning av radiofarmaka

Natriumjodidlösningen (I-123) är bruksfärdig.


Om det är tänkt att göra flera uttag ur flaskan skall varje uttag göras under aseptiska betingelser.


Adekvata försiktighetsåtgärder måste vidtagas för att förhindra kontaminering när det gäller den radioaktivitet som patienten utsöndrar. Alla rester måste betraktas som radioaktivt avfall och kasseras i enlighet med gällande nationella regler.


Ej använt läkemedel ska kasseras i enlighet med nationella regler för radioaktivt material.14