iMeds.se

Natriumklorid Braun

Läkemedelsverket 2014-08-14

produktresumé

läkemedlets namn

Natriumklorid Braun 9 mg/ml spädningsvätska för parenteral användning

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

100 ml lösning innehåller

Natriumklorid 0,9 g


Elektrolytinnehåll:

Natrium 154 mmol/l

Klorid 154 mmol/l

Teoretisk osmolaritet: 308 mOsm/l

Acidimetrisk titrering: < 0,3 mmol/l

pH: 4,5 – 7,0


Beträffande hjälpämnen se 6.1.

läkemedelsform

Spädningsvätska för parenteral användning.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Lösningsmedel för beredning eller spädning av läkemedel som administreras parenteralt.

Dosering och administreringssätt

Dosering

Beror på önskad koncentration av det läkemedel som ska lösas.


Administreringssätt

Intravenös eller subkutan injektion.

Kontraindikationer

Inga

Varningar och försiktighetsmått

Natriumklorid Braun bör användas med försiktighet vid fall av hypernatremi, hyperkloremi.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Graviditet och amning

Natriumklorid Braun kan användas enligt indikation.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Produkten påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Administrering av stora mängder av lösningen kan leda till hypernatremi och hyperkloremi.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet (se kontaktuppgifter nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Symtom

Överdosering med Natriumklorid Braun kan leda till hypernatremi, hyperkloremi, hyperhydrering, hyperosmolaritet av serum och metabolisk acidos.


Behandling i nödsituation, antidoter

Administrering bör upphöras omedelbart. Administrering av diuretika och kontinuerlig monitorering av serumelektrolyter, korrigering av störningar i elektrolyt- och syra-basbalansen.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lösnings-, spädnings- och spolvätskor, ATC-kod: V07AB00

Farmakokinetiska uppgifter

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra, vatten för injektionsvätskor

Inkompatibiliteter

Vid blandning med andra läkemedel bör de möjliga inkompatibiliteterna iakttas.


Innan läkemedel tillsätts, kontrollera:

Hållbarhet

3 år


Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2-8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska; 20 x 20 ml, 20 x 50 ml och 20 x 100 ml
Polyetenampuller (Mini-Plasco); 20 x 5 ml, 20 x 10 ml och 20 x 20 ml

Polypropenampuller (Mini-Plasco): 100 x 10 ml och 100 x 20 ml

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Förpackning med enkeldos. Kassera överblivet innehåll.

När förpackningen har öppnats ska lösningen användas omedelbart.


Får endast användas om lösningen är klar samt om behållaren och dess förslutning inte visar tecken på skada.

innehavare av godkännande för försäljning

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1

D-34212 Melsungen

P.O Box 1120

D-34209 Melsungen, Tyskland

nummer på godkännande för försäljning

11123

datum för första godkännande/förnyat godkännande

1990-03-16 / 2005-03-16

datum för översyn av produktresumén

2014-08-14