iMeds.se

Vamin 14 G N/L Elektrolytfri

Läkemedelsverket 2010-04-26

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Vamin 14 g N/l elektrolytfri infusionsvätska, lösning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1000 ml innehåller:


Glycin

5,9 g

Asparaginsyra

2,5 g

Glutaminsyra

4,2 g

Alanin

12,0 g

Arginin

8,4 g

Cystein

420 mg

Histidin

5,1 g

Isoleucin

4,2 g

Leucin

5,9 g

Lysinacetat motsvarande Lysin


6,8 g

Metionin

4,2 g

Fenylalanin

5,9 g

Prolin

5,1 g

Serin

3,4 g

Treonin

4,2 g

Tryptofan

1,4 g

Tyrosin

170 mg

Valin

5,5 g


1000 ml innehåller:

Aminosyror: 85 g varav 38,7 g är essentiella (inklusive cystein och tyrosin).

Kväve: 13,5 g

Elektrolyter: ca 90 mmol acetat tillsatt som lysinacetat och som ättiksyra för pH-justering.

Osmolalitet: ca 810 mosm/kg vatten.

Energi: ca 1,4 MJ (350 kcal)

pH: 5,6


Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Tillstånd då behov av intravenös näringstillförsel föreligger.

Dosering och administreringssätt

Upp till 1000 ml intravenöst i perifer eller central ven per dygn beroende på patientens behov. Kvävebehovet är, vid normalt nutritionstillstånd med ingen eller ringa metabolisk stress 0,10-0,15 g per kg och dygn, vid måttligt ökad metabolisk stress 0,15-0,20 g per kg och dygn och vid svårt katabola tillstånd (brännskada, sepsis och trauma) 0,20-0,25 g kväve per kg och dygn.

Vid behov av 0,10-0,25 g kväve per kg och dygn ges 7-18 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri per kg och dygn. Vid kraftigt förhöjt kvävebehov rekommenderas Vamin 18 g N/l elektrolytfri. Infusionstiden för 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri bör vara minst 8 timmar (högst 2,1 ml/min).

Kontraindikationer

Medfödd störning i aminosyrametabolismen. Irreversibel leverskada. Grav uremi då dialysmöjligheter saknas.

Varningar och försiktighetsmått

Vid perifer tillförsel minskas risken för tromboflebit genom samtidig tillförsel av t.ex. Intralipid.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

Graviditet och amning

Kliniska studier har inte visat att någon risk föreligger hos gravida och ammande kvinnor.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända risker.

Biverkningar

Vanliga (>1/100): Tromboflebit

Sällsynta (<1/1000): Frysningar, illamående, flush. Överkänslighetsreaktioner har rapporterats.

Flera faktorer anses medverka till uppkomst av tromboflebit vid infusion i perifer ven, bl.a. kaliuminnehåll, infusionstid, infusionsvätskans pH och osmolalitet, ven- och kanylgrovlek.

Övergående förändringar av leverprover har noterats i samband med intravenös nutrition, men orsaken är ej känd.

Överdosering

Illamående och värmekänsla kan förekomma vid infusion av aminosyror, speciellt om lösningen infunderas för snabbt. Besvären försvinner oftast om infusionshastigheten minskas.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lösningar för parenteral nutrition, aminosyror

ATC - kod: B05BA01


Vamin 14 g N/l elektrolytfri innehåller aminosyror, som ingår i protein i vanlig föda. För att optimalt utnyttja de tillförda aminosyrorna för proteinsyntes bör energibehovet täckas genom tillförsel av kolhydrater (i form av glukos) och fett.

Farmakokinetiska uppgifter

De farmakokinetiska egenskaperna hos Vamin 14 g N/l elektrolytfri är i princip desamma som för aminosyror som tillförs genom vanlig föda.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska studier har visat att Vamin 14 g N/l elektrolytfri tolereras väl.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Koncentrerad ättiksyra

Vatten för injektionsvätskor

Inkompatibiliteter

Till Vamin 14 N/l elektrolytfri får endast tillsatser göras för vilka blandbarheten har dokumenterats, se 6.6.

Hållbarhet

Hållbarhet hos oöppnad glasflaska: 2 år.


På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall infusionsvätskan användas direkt efter beredning. Överbliven infusionsvätska i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Blandningar aseptiskt beredda i ftalatfri plastpåse på apotek skall vara förbrukade inom 96 timmar efter beredning. Infusion av en sådan blandning skall vara avslutad inom 24 timmar efter det att påsen tagits fram ur kylskåpet.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC. Får ej frysas.

Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska


Förpackningsstorlekar:

500 ml

1000 ml

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Tillsatser:

Till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri kan samtidigt eller var för sig sättas upp till 20 ml Tracel, 480 mmol Na+ och 480 mmol K+ som klorider, 24 mmol Ca2+ som glubionat och 48 mmol Mg2+ som sulfat. Då tillsats av fosfat erfordras kan till 1000 ml Vamin 14 g N/l elektrolytfri sättas upp till 120 ml Glycophos (organiskt fosfat) med eller utan tillsats av 48 mmol kalcium (som CaCl2), eller upp till 60 ml Addiphos (oorganiskt fosfat) med eller utan ytterligare tillsatser av Na+ 480 mmol, K+ 480 mmol som klorider och Mg2+ 48 mmol som sulfat. Observera att Tracel på grund av risk för utfällning, ej får sättas till lösning innehållande oorganiskt fosfat (t ex Addiphos). Tillsatser skall utföras aseptiskt.


Blandning i ftalatfri plastpåse.

Genom att använda strikt aseptisk teknik i miljöbänk kan följande blandningsrutin användas:


I

Till Vamin 14 g N/l elektrolytfri sättes:

  • Tracel

  • Glycophos

  • Elektrolyter

II

Till glukoslösningen sättes:

Addiphos eller annan oorganisk fosfatkälla (se Tracel under Tillsatser ovan).

III

Till Intralipid sättes:

Soluvit

Vitalipid Adult


Blandningarna I och II överförs till en ftalatfri plastpåse. Därefter överförs blandning III till påsen, som försiktigt vänds tills en homogen blandning erhållits.

I blandningen oxideras vitamin C av syre, varför halten sjunker. Några kliniska bristtillstånd av vitamin C vid långvarig intravenös nutrition inkluderande Soluvit har dock ej rapporterats.


Gränser för i blandningen ingående komponenter:Intralipid 100 mg/ml

Intralipid 200 mg/ml

Intralipid 300 mg/ml

Vamin 14 g N/l elektrolytfri

1000 ml

1000 ml

1000 ml

Intralipid

500-1000 ml

500-1000 ml

200-500 ml

Glukos 100-200 mg/ml1000 ml

Glukos 100-300 mg/ml

1000 ml

1000 ml


Tracel

0-10 ml

0-10 ml

0-10 ml

Addiphos eller

0-15 ml

0-15 ml

0-15 ml

Glycophos

0-30 ml

0-30 ml

0-30 ml

Vitalipid Adult

10 ml

10 ml

10 ml

Soluvit

1 flaska

1 flaska

1 flaska


Elektrolytgränser i färdig blandning i påse:


mmol/1000 ml


Natrium

0 - 150

Kalium

0 - 150

Kalcium

1,0 – 5,0

Magnesium

0,5 – 5,0

Fosfat*

15

Klorid

0 – 300

Acetat

0 – 150

Zink

0 – 0,1


* inkluderar den fosfatmängd som finns i Intralipid.


Ytterligare blandbarhetsdata finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Nummer på godkännandet för försäljning

10095

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1984-06-08 / 2010-01-01

Datum för Översyn av Produktresumén

2010-04-26