iMeds.se

Vaminolac

Produktresumé

läkemedlets namn

Vaminolac infusionsvätska, lösning

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1000 ml innehåller:


L-alanin.

6,3 g

L-arginin.

4,1 g

acid. L-aspartic.

4,1 g

L-cystein./L-cystin.

1,0 g

acid. L-glutamic.

7,1 g

acid. aminoacet. (glycin.)

2,1 g

L-histidin.

2,1 g

L-isoleucin.

3,1 g

L-leucin.

7,0 g

L-lysin.

5,6 g

L-methionin.

1,3 g

L-phenylalanin.

2,7 g

L-prolin.

5,6 g

L-serin.

3,8 g

taurin.

300 mg

L-threonin.

3,6 g

L-tryptophan.

1,4 g

L-tyrosin

500 mg

L-valin.

3,6 g


Beträffande hjälpämnen se 6.1

läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning


Egenskaper hos läkemedelsformen

Osmolalitet: ca 510 mosm/kg vatten

pH: 5,2

Energiinnehåll per liter: 1 MJ (240 kcal)

Infusionslösningens utseende är klar, färglös till lätt gul.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Används vid sjukdomstillstånd hos barn då behov av intravenös näringstillförsel föreligger och för vilka den orala eller enterala näringstillförseln är otillräcklig eller ej genomförbar.

Dosering och administreringssätt

Nyfödda: Upp till 35 ml/kilo kroppsvikt/dygn. Full dos nås genom stegvis ökning under första behandlingsveckan.


Övriga barn:

Kroppsvikt

Dos


Kg

ml/kg/dygn10

24


20

18,5


30

16


40

14,5


Infusionstiden för dygnsdos bör vara minst 8 timmar.


Vaminolac ges intravenöst i central eller perifer ven tillsammans med glukos och/eller fettemulsion. Osmolaliteten reduceras därigenom i den blandning som når venen och risken för tromboflebit minskar (se 4.8 Biverkningar).

Kontraindikationer

Medfödd störning av aminosyrametabolismen. Allvarlig leverskada. Grav uremi då dialysmöjligheter saknas.

Varningar och försiktighetsmått

Intravenös tillförsel av aminosyror medför ökad urinutsöndring av spårelementen zink och koppar. Detta skall beaktas när spårelement tillsätts infusionslösningar vid långvarig intravenös nutrition.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Graviditet och amning

Ej relevant för åldersgruppen.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant för åldersgruppen

Biverkningar


Vanlig

>1/100, <1/10

Mindre vanlig

>1/1000, <1/100

Sällsynt

>1/10000, <1/1000

Mycket sällsynt < 10000, inklusive enskilda rapporter

Blodkärl


Tromboflebit
Magtarmkanalen
Illamående


Lever och gallväggar
Övergående förändringar av leverprover*

Hud och subkutan vävnadFlush


Allmänna symptom och/eller symptom

vid administeringsstället
Frysningar


* Har noterats i samband med intravenös nutrition men orsaken är okänd. Den underliggande sjukdomen och komponenterna i den intravenösa näringen har föreslagits.

Överdosering

Illamående och värmekänsla kan förekomma vid för snabb infusion av aminosyror. Vid denna typ av besvär bör infusionshastigheten minskas, eller infusionen avbrytas.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

ATC-kod: B05BA01 Aminosyror för intravenös nutrition.


Aminosyrorna i Vaminolac ingår i proportioner motsvarande mönstret i modersmjölks-protein. Förutom sin roll i näringstillförseln anses Vaminolac i rekommenderad dosering inte ge några farmakodynamiska effekter.

För att tillförda aminosyror skall utnyttjas optimalt för proteinsyntes bör energibehovet täckas genom samtidig tillförsel av kolhydrat och fett. Glukos är den kolhydrat som i första hand rekommenderas vid intravenös nutrition.

Farmakokinetiska uppgifter

De farmakokinetiska egenskaperna hos Vaminolac är i stort desamma som för aminosyror i vanlig föda, dock med den skillnaden att Vaminolac når systemcirkulationen direkt utan att först undergå tarmabsorption och leverpassage.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor

ad 1000 ml

Inkompatibiliteter

Till 500 ml Vaminolac kan samtidigt eller var för sig sättas upp till 200 mmol Na+,

160 mmol K+ som klorid, 35 mmol Ca2+ som glubionat och 15 mmol Mg2+ som sulfat.

Upp till 30 ml Peditrace kan sättas till 500 ml Vaminolac.

Hållbarhet

2 år.


På grund av kontaminationsrisken i samband med tillsats till infusionsvätska bör infusion av blandningar med Vaminolac vara avslutad inom 12 timmar efter beredning. Innehållet i bruten flaska skall kasseras och får inte sparas för senare användning.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25C. Får ej frysas.

Förpackningstyp och innehåll

Glasflaska 100 ml och 500 ml.

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

nummer på godkännande för försäljning

11469

datum för första godkännande/förnyat godkännande

1991-12-06/2006-12-06

datum för översyn av produktresumén

2007-05-03