iMeds.se

Vasculocis

Läkemedelsverket 2015-02-06

Produktresumé

läkemedlets namn

Vasculocis 10 mg beredningssats för radioaktivt läkemedel

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant serumalbumin (HSA): 10 mg/flaska


Teknetium(99mTc) sönderfaller under gammastrålning med en energi av 140 keV och en halveringstid av 6 timmar till teknetium(99Tc) som kan anses vara praktiskt taget stabil.


Produkten innehåller inga konserveringsmedel.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje injektionsflaska innehåller 3,6 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

läkemedelsform

Beredningssats för radioaktivt läkemedel.

Vitt pulver.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Endast avsett för diagnostik

Teknetium-(99mTc)-humanalbumin är indikerat för blodpoolavbildning, angiokardiografi och ventrikulografi.

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Rekommenderade aktiviteter för vuxna är:

För statisk blodpoolavbildning varierar den aktivitet som skall ges intravenöst åt en vuxen person vägande 70 kg mellan 111-185 MBq. Avbildning kan påbörjas strax efter injektion.

För radionuklid angiokardiografi skall en snabb intravenös bolus (1-2 ml) av 370‑740 MBq teknetium-(99mTc)-humanalbumin ges.

För cirkulations- och blodflödesstudier skall 18,5-185 MBq ges intravenöst. Scintigrafi kan påbörjas omedelbart efter injektion.

För ventrikulografi skall 185-925 MBq ges intravenöst. Scintigrafi kan påbörjas omedelbart efter injektion.

Pediatrisk population

Den aktivitet som ges till barn skall vara en fraktion av dosen för vuxna personer och bör beräknas enligt följande ekvation:


P ediatrisk dos (MBq) = Vuxen dos (MBq) x barnets vikt (kg)

70


Kroppsvikten är den mest använda faktorn för justering av den givna aktiviteten. Dock kan i ett begränsat antal fall kroppsytan vara ett mer adekvat mått vid beräkning av aktiviteten som skall ges till barn.


P ediatrisk dos (MBq) = Vuxen dos (MBq) x barnets kroppsyta (m2)

1,73

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Varningar och försiktighet

Risk för överkänslighetsreaktioner eller anafylaktiska reaktioner

Om en överkänslighetsreaktion eller en anafylaktisk reaktion uppstår ska administreringen av läkemedlet omedelbart avbrytas och vid behov ska intravenös behandling sättas in. För att möjliggöra omedelbara åtgärder i akuta situationer ska erforderliga läkemedel och medicinteknisk utrustning som endotrakealtub och ventilator finnas omedelbart tillgängliga.


Virussäkerhet

Vasculocis innehåller humant albumin.

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

Det finns inga rapporter om virusöverföringar med albumin som tillverkats enligt europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.

Det rekommenderas bestämt att produktnamn och satsnummer noteras varje gång Vasculocis ges till en patient för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Denna produkt är inte indikerad för injektion i spinal- eller cerebralflödet för myeloscintigrafi och cisternografi.

Radiofarmaceutiska produkter får endast administreras av behöriga personer. För mottagande, användning och överföring samt avfallshantering krävs tillstånd från vederbörlig nationell myndighet.

Radiofarmaceutiska produkter skall av användaren beredas på ett sätt som överensstämmer både med strålskyddskrav och farmaceutiska säkerhetsbestämmelser.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fruktsam ålder: När det är nödvändigt att ge radioaktiva läkemedel till en kvinna i fruktsam ålder skall hon alltid tillfrågas om hon är gravid. En kvinna med utebliven menstruation skall betraktas som gravid tills motsatsen bevisats. Där osäkerhet råder är det viktigt att exponering för strålning hålls på det minimum som behövs för erhållande av önskad klinisk information. Alternativ teknik där joniserande strålning inte används bör alltid övervägas.

Havandeskap: Vid undersökningar med radionuklider som utförs på havande kvinnor utsätts även fostret för stråldoser. Endast strängt nödvändiga undersökningar får därför företas under havandeskap, när den sannolika fördelen uppväger riskerna för modern och fostret.

Amning: Innan ett radioaktivt läkemedel ges till en ammande kvinna skall man överväga om undersökningen möjligen kan uppskjutas tills kvinnan slutat amma och om man verkligen gjort det lämpligaste valet av radioaktivt läkemedel med tanke på utsöndring av aktivitet i modersmjölken. I de fall där administrering anses vara nödvändig skall amningen avbrytas och modersmjölkersättning ges under 12 timmar. Amning kan återupptas när aktivitetsnivån i mjölken ger stråldoser som ej överstiger 1 mSv.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts..Biverkningar som yrsel finns rapporterat vilket kan påverka förmågan att köra bil och utföra precisionsbetonat arbete.

Biverkningar

För information om virussäkerhet se avsnitt 4.4.

Biverkningar ordnade efter klassificering av organsystem

Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: allergiska reaktioner, ansiktsödem

Centrala och perifera nervsystemet:

Ingen känd frekvens: yrsel

Hjärtat:

Ingen känd frekvens: takykardi

Blodkärl:

Ingen känd frekvens: vaskulär kollaps, vasodilatation, hypotoni, rodnad

Andningsvägar bröstkorg och mediastinum:

Ingen känd frekvens: dyspné

För varje patient måste exponering för joniserande strålning vara berättigad och grundad på troliga fördelar. Den givna aktiviteten måste vara sådan att den resulterande stråldosen hålls så låg som möjligt med hänsyn till vad som krävs för att uppnå önskat diagnostiskt eller terapeutiskt resultat.

Exponering för joniserande strålning visar samband med uppkomst av cancer och potential för skador på arvsmassan. För nukleärmedicinska diagnosundersökningar visar tillgängliga data att dessa skadliga effekter förekommer med låg frekvens eftersom de absorberade doser som uppkommer är låga. För de flesta diagnosundersökningar där nukleärmedicinska procedurer används är den avgivna strålningsdosen (EDE) lägre än 20 mSv. Högre doser kan vara berättigade under vissa kliniska omständigheter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-risk förhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Med ett diagnostiskt radioaktivt läkemedel förekommer inte överdosering i traditionell mening. Om patienten av misstag fått för hög aktivitet kan den absorberade dosen minskas genom upprepad tömning av blåsan.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Radiofarmaceutisk produkt för diagnostik.

ATC- kod: V09GA04


Teknetium-(99mTc)-humanalbumin som ges i rekommenderade doser visar inga farmakodynamiska effekter som kan påvisas kliniskt och/eller analytiskt.

Farmakokinetiska egenskaper

Humant serumalbumin är en naturligt förekommande beståndsdel i blodet. Det cirkulerar i blodomloppet under minst fyra timmar.

Ingen signifikant koncentration av teknetium-(99mTc)-albumin utanför blodsystemet har observerats, utom i avsöndringsorganen (njurar, urinblåsa).

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den produkt som användes i de prekliniska studierna innehöll 10 mg humant serumalbumin och 0,02 mg tenn(II)klorid-dihydrat.

Doser motsvarande ungefär 900 gånger den mänskliga dosen, 0,14 mg/kg, (=126 mg/kg) orsakar ingen död eller icke önskvärda effekter hos möss och råttor som erhållit intravenösa injektioner med heterologt protein.

Upprepade studier av dostoxicitet som utförts på råttor visar inga observerbara variationer i djurens allmänna beteende och i de hematologiska och biokemiska parametrar som studerats efter intravenös injektion under 14 dagar av doser motsvarande ungefär 50 till 100 gånger den mänskliga dosen, 0,14 mg/kg (=7,15 mg/kg och 14,3 mg/kg per dag). Ingen evidens för patologiska förändringar i de viktigaste organen kan observeras.

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Tenn(II)klorid-dihydrat

Natriumklorid

Kvävgas

Koncentrerad klorvätesyra

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 12.

Hållbarhet

1 år.

Sista förbrukningsdatum finns angivet på det yttre emballaget och på varje flaska.

Efter radioaktiv märkning: 8 timmar. Förvaras vid högst 25°C efter radioaktiv märkning.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.


Förvaring bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för radioaktiva ämnen.

Förpackningstyp och innehåll

15 ml injektionsflaska av brunt, rördraget glas, typ I, förseglad med propp av klorobutylgummi och flip-off kapsyl.

Förpackningsstorlek: 5 multidosinjektionsflaskor.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 12.

Administrering av radiofarmaka medför risker för andra personer p g a extern strålning eller kontamineringar från spilld urin, kräkning, etc. Lämpliga strålskyddsåtgärder i enlighet med nationella bestämmelser måste därför vidtas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

innehavare av godkännande för försäljning

CIS bio international

B.P. 32

91192 Gif-Sur-Yvette Cedex

Frankrike

nummer på godkännande för försäljning

14045

datum för första godkännande/förnyat godkännande

Datum för det första godkännandet: 1998-12-29

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-12-29

datum för översyn av produktresumén

2015-02-06

absorberad och effektiv dos

Enligt ICRP 53 (1988) är de av patienterna absorberade strålningsdoserna följande:

ABSORBERAD DOS PER ADMINISTERAD AKTIVITETSENHET

(Gy/MBq)

Organ

Vuxen

15 år

10 år

5 år

1 år

Hjärta

20

25

36

54

92

Mjälte

14

16

26

40

76

Lungor

13

16

26

41

76

Benytor

8,9

12

22

36

71

Binjurar

8,3

10

16

25

47

Njurar

8,1

9,7

15

24

44

Röd benmärg

7,5

9,0

13

20

35

Lever

7,3

8,7

14

21

37

Bukspottkörtel

6,4

7,7

12

17

30

Magsäck, vägg

5,1

6,5

10

14

25

Sköldkörtel

4,9

7,3

12

19

35

Tunntarm

4,8

5,8

8,8

13

24

Livmoder

4,8

5,7

8,5

13

23

Ö. tjocktarm, vägg

4,7

6,0

8,6

14

23

Bröst

4,6

4,7

7,4

11

20

Äggstockar

4,4

5,7

8,5

13

23

N. tjocktarm, vägg

4,2

5,6

8,6

12

23

Urinblåsevägg

4,0

5,8

8,1

11

21

Testiklar

2,9

3,9

5,7

8,8

16Övriga vävnader

4,0

4,7

6,9

11

20Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)

0,0079


0,0097


0,015


0,023


0,042


För denna produkt är den effektiva dosekvivalenten från en given aktivitet av 925 MBq typiskt 7,3 mSv (per person av 70 kg vikt).

För en given aktivitet av 925 MBq är den typiska strålningsdosen för kritiska organ, binjurar, hjärta njurar, lever och mjälte respektive 7,68, 18,5, 7,49, 6,75 och 12,95 mGy.

instruktion för beredning av radiofarmaka

Produkten skall användas efter beredning genom tillsats av steril, pyrogenfri, isoton natriumperteknat-(99mTc).

Preparationsmetod

Vanliga försiktighetsåtgärder angående sterilitet och strålskydd skall efterföljas.

Använd färskt eluerat natriumperteknetat (99mTc)-lösning (inte äldre än två timmar), framställt av en generator som tidigare eluerat inom senaste 24 timmarna.

Injicera inom 6 timmar efter tillredning.

Det erhållna preparatet är en klar och färglös lösning med pH mellan 2,0 och 6,5.


Före användning, kontrollera klarheten av lösningen, därefter kontrollera berednings pH, radioaktivitet och radiokemisk renhet.


Flaskan får aldrig öppnas och måste förvaras i blyskyddet. Lösningen skall uttagas på aseptiskt sätt genom gummiproppen med en steril blyskyddad injektionsspruta.

Kvalitetskontroll

Den radiokemiska renheten kan kontrolleras enligt följande procedur.


Metod

Uppåtgående papperskromatografi

Material och reagens

Kromatografipapper Whatman nr 1 av tillräcklig längd och minst 2,5 centimeters bredd.

Rita två fina linjer parallellt med pappersremsans änder, den ena ”0‑linjen” 2,5 cm från remsans ena ände, den andra ”Rf=1” ritas 15 cm från ”0-linjen”.

Mobil fas: metanol/vatten (80/20)

Glaskärl av lämplig storlek för det papper som används. Kärlet bör ha slipat, tättslutande lock. I glaskärlets övre del: en anordning för upphängning av kromatografipapperet, som ska kunna höjas och sänkas utan att kärlet öppnas.

Övrigt: pincett, sax, sprutor, kanyler, mätutrustning.

Procedur

Häll ett 2 cm djupt vätskeskikt av den mobila fasen i glaskärlet.

Med en injektionsspruta med kanyl sätts en droppe av preparatet på "0-linjen" av pappersremsan varefter den får torka i luften.

Med pincett sätter man in pappersremsan i behållaren och stänger locket. Pappersremsan sänks ned i den mobila fasen och man låter lösningsmedlet migrera till "Rf=1".

Tag bort pappersremsan med pincett och torka i luften.

Bestäm fördelningen av radioaktiviteten med lämplig detektor. Identifiera varje radioaktiv fläck genom beräkning av Rf-värdet. Rf för humant teknetium-(99mTc)-albumin är 0, och för perteknatjonen (fri (99mTc)-teknetium) är 0,6. Mät topparnas integrerade radioaktivitet för varje fläck.


Beräkningar


Beräkna procenttalet teknetium-(99mTc)-humant albumin (radiokemisk renhet).


% teknetium-(99mTc)-humant albumin = x 100

Beräkna procenttalet fri (99mTc)-teknetium.

% fri teknetium-(99mTc) = x 100

Procenttalet teknetium-(99mTc)-humant albumin (radiokemisk renhet) skall vara minst 95 % och procenttalet fri (99mTc)-teknetium skall inte överstiga 5 %.

Använd inte den radioaktivt märkta lösningen om den radiokemiska renheten är mindre än 95 %.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.