iMeds.se

Abacavir/Lamivudine SandozBipacksedel: Information till användaren


Abacavir/Lamivudine Sandoz 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter


abakavir/lamivudin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner


Abacavir/Lamivudine Sandoz innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Trizivir, Triumeq och Ziagen). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.


I Abacavir/Lamivudine Sandoz-förpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och sjukvårdspersonal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Bär alltid kortet med dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Abacavir/Lamivudine Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz

3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Abacavir/Lamivudine Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Abacavir/Lamivudine Sandoz är och vad det användsför


Abacavir/Lamivudine Sandoz används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.


Abacavir/Lamivudine Sandoz innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).


Abacavir/Lamivudine Sandoz botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.


Alla patienter svarar inte på behandlingen med Abacavir/Lamivudine Sandoz på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.


Abakavir och lamivudin som finns i Abacavir/Lamuvudine Sandoz kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz


Ta inte Abacavir/Lamivudine Sandoz:

om du är allergisk (överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir – t ex Trizivir, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

om du har någon svår leversjukdom.

Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig. Ta inte Abacavir/Lamivudine Sandoz.


Var särskilt försiktig med Abacavir/Lamivudine Sandoz

En del patienter som tar abakavir/lamivudin eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

om du tidigare har haft någon leversjukdom, inklusive hepatit B eller hepatit C (om du har

hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Abacavir/Lamivudine Sandoz utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

Tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.


Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla enöverkänslighetsreaktion(allvarlig allergisk reaktion).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


Risk för hjärtinfarkt

Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Sandoz såvida inte din läkare råder dig till att göra det.


Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


Skydda andra människor

Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Andra läkemedel och Abacavir/Lamivudine Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz.


Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Abacavir/Lamivudine Sandoz:

Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.


Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Abacavir/Lamivudine Sandoz

Dessa inkluderar:


fenytoin, för behandling av epilepsi.

Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz.


metadon, används som ett heroinsubstitut.
Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar metadon.


ribavirin, för behandling av hepatit C. Abakavir kan göra kombinationen ribavirin och pegylerat interferon mindre effektiv på att minska nivåerna av hepatit C-virus i kroppen.

Tala om för din läkare om du tar ribavirin.


Graviditet

Abacavir/Lamivudine Sandoz rekommenderas inte för användning under graviditet. Abakavir/lamivudin och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du blir gravid under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz kan det behövas extra kontroller av ditt barn (inklusive blodprover) för att säkerställa att det utvecklas normalt.


Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid:

Tala med din läkare omgående om riskerna och fördelarna med att ta Abacavir/Lamivudine Sandoz eller andra läkemedel för behandling av hiv-infektion under din graviditet.


Amning

Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Abacavir/Lamivudine Sandoz kan också gå över i bröstmjölken.


Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare omgående.


Körförmåga och användning av maskiner

Abacavir/Lamivudine Sandoz kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner.

Rådgör med din läkare angående din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner när du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Abacavir/Lamivudine Sandoz

Abacavir/Lamivudine Sandoz innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.


3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den rekommenderade dosen av Abacavir/Lamivudine Sandoz till vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kilo är en tablett en gång dagligen.


Svälj tabletterna hela med lite vatten. Abacavir/Lamivudine Sandoz kan tas med eller utan mat.


Håll regelbunden kontakt med din läkare

Abacavir/Lamivudine Sandoz hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Sandoz utan läkarens inrådan.


Om du har tagit för stor mängd av Abacavir/Lamivudine Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Abacavir/Lamivudine Sandoz

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Det är viktigt att du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.


Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Sandoz

Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Sandoz - särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om

dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Sandoz eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.


Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Sandoz igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Abacavir/Lamivudine Sandoz eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.


Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.


Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.


Liksom biverkningarna som nämns nedan för Abacavir/Lamivudine Sandoz kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.


Överkänslighetsreaktioner


Abacavir/Lamivudine Sandoz innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i Trizivir, Triumeq och Ziagen). Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


Vem kan få dessa reaktioner?

Alla som tar Abacavir/Lamivudine Sandoz kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Sandoz.


Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Abacavir/Lamivudine Sandoz ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Sandoz.


Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

feber (hög temperatur) och hudutslag.


Andra vanliga symtom är:

illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.


Andra symtom är:

Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


Om du fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Sandoz kommer symtomen att förvärras och kan bli livshotande.


När uppträder dessa symtom?


Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Abacavir/Lamivudine Sandoz men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.


Kontakta din läkare omedelbart:

1 om du får hudutslag, ELLER

2 om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

  • feber

  • andnöd, ont i halsen eller hosta

  • illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

  • uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.


Din läkare kan råda dig att sluta ta Abacavir/Lamivudine Sandoz.


Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Sandoz

Om du har slutat med Abacavir/Lamivudine Sandoz på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Abacavir/Lamivudine Sandoz eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.


Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Sandoz – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:


Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Sandoz eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.


Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Sandoz igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


Om du är överkänslig mot abakavir/lamivudin, återlämna alla oanvända Abacavir/Lamivudine Sandoz -tabletter för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


Förpackningen med Abacavir/Lamivudine Sandoz innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonal om överkänslighetsreaktioner. Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation. Bär det alltid med dig.Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare och de kan påvisas i blodprov:


Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:


Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

ökning av ett enzym som kallas amylas.


Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.


Mycket sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).


Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv


Kombinationsbehandling som abakavir/lamivudin kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.


Symtom på infektion och inflammation


Gamla infektioner kan blossa upp


Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna

att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:


Om du får symtom på en infektion och inflammation eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


Din kroppsform kan ändras

Patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv kan drabbas av förändrad kroppsform

på grund av förändrad fettfördelning:

Det är ännu inte känt vad som orsakar dessa förändringar, eller om de har några långtidseffekter på din hälsa. Om du märker förändringar av din kroppsform:

Tala om det för din läkare.


Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning


En del patienter som tar abakavir/lamivudin, eller andra liknande läkemedel (NRTI), utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.


Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.


Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.


Kännetecken på laktacidos innefattar:


Under din behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtomen som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

Uppsök din läkare snarast möjligt.


Du kan få problem med skelettet


Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas

osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:


Kännetecken på osteonekros innefattar:

Om du märker något av dessa symtom:

Berätta för din läkare.


Andra effekter som kan påvisas i blodprov

Kombinationsbehandling mot hiv kan också orsaka:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Abacavir/Lamivudine Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i varje Abacavir/Lamivudine Sandoz filmdragerad tablett är abakavirhydroklorid motsvarande 600 mg abakavir och 300 mg lamivudin.


Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ A), povidon (K-30), gul järnoxid(E172) och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller: hypromellos HPMC 2910 -3mPas, hypromellos HPMC 2910 -6mPas, titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80 och para-orange aluminiumlack (E110).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Abacavir/Lamivudine Sandoz är orangefärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter som är märkta med ”300” på ena sidan och ”600” på andra sidan. Tablettstorleken är 20,6 mm x 9,1 mm.


Abacavir/Lamivudine Sandoz tillhandahålls i:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lupin (Europe) Ltd, Victoria Court, Bexton Road, Knutsford, Cheshire, WA16 0PF, Storbritannien


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-11


1