iMeds.se

Abacavir/Lamivudine Stada


Bipacksedel: Information till användaren


Abacavir/Lamivudine STADA 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter


abakavir/lamivudin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner


Abacavir/Lamivudine Stada innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i liknande läkemedel). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarligallergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.


I Abacavir/Lamivudine Stada-förpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid med dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Abacavir/Lamivudine Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Stada

3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Abacavir/Lamivudine Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Abacavir/Lamivudine Stada är och vad det används för


Abacavir/Lamivudine Stada används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.


Abacavir/Lamivudine Stada innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalogomvänt transkriptashämmare (NRTI).


Abacavir/Lamivudine Stada botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.


Alla patienter svarar inte på behandlingen med Abacavir/Lamivudine Stada på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.


Abakavir och lamivudinsom finns i Abacavir/Lamivudine Stadakan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Stada


Ta inte Abacavir/Lamivudine Stada:

om du är allergisk (överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir), lamivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

om du har någon svår leversjukdom

Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig. Ta inte Abacavir/Lamivudine Stada.


Var särskilt försiktig med Abacavir/Lamivudine Stada

En del patienter som tar Abacavir/Lamivudine Stada eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

Tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Stadaom något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.


Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion).


Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


Risk för hjärtinfarkt

Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Stada såvida inte din läkare råder dig till att göra det.


Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Stada.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i

avsnitt 4 i denna bipacksedel.


Skydda andra människor

Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.


Andra läkemedel och Abacavir/Lamivudine Stada

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, inklusive (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.


Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Stada.


Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Abacavir/Lamivudine Stada:

Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.


Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Abacavir/Lamivudine Stada

Dessa inkluderar:


fenytoin, för behandling av epilepsi

Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Abacavir/Lamivudine Stada.


metadon, används som ett heroinsubstitut. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar metadon.


ribavirin, för behandling av hepatit C. Abakavir kan göra kombinationen ribavirin och pegylerat interferon mindre effektiv på att minska nivåerna av hepatit C-virus i kroppen.

Tala om för din läkare om du tar ribavirin.


Graviditet

Abacavir/Lamivudine Stada rekommenderas inte för användning under graviditet. Abacavir/Lamivudine Stada och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du blir gravid under tiden du tar Abacavir/Lamivudine Stada kan det behövas extra kontroller av ditt barn (inklusive blodprover) för att säkerställa att det utvecklas normalt.


Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid:

Tala med din läkare omgående om riskerna och fördelarna med att ta Abacavir/Lamivudine Stada eller andra läkemedel för behandling av hiv-infektion under din graviditet.


Amning

Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Abacavir/Lamivudine Stada kan också gå över i bröstmjölken.


Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare omgående.


Körförmåga och användning av maskiner

Abacavir/Lamivudine Stada kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner.


Rådgör med din läkare angående din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner när du tar Abacavir/Lamivudine Stada.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne iAbacavir/Lamivudine Stada tabletter

Abacavir/Lamivudine Stada innehåller färgämnet para-orange aluminiumlack (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.


3. Hur du tar Abacavir/Lamivudine Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den rekommenderade dosen av Abacavir/Lamivudine Stada till vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kilo är en tablett en gång dagligen.


Svälj tabletterna hela med lite vatten. Abacavir/Lamivudine Stada kan tas med eller utan mat.


Håll regelbunden kontakt med din läkare

Abacavir/Lamivudine Stada hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Stadautan läkarens inrådan.


Om du har tagit för stor mängd av Abacavir/Lamivudine Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Abacavir/Lamivudine Stada

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Det är viktigt att du tar Abacavir/Lamivudine Stada regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.


Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Stada

Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Stada - särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Stada eller andra läkemedel sominnehåller abakavir. Det är viktigt att du följer detta råd.


Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Stada igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Abacavir/Lamivudine Stada eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av dennaanledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditthälsotillstånd.


Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.


Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.


Liksom biverkningarna som nämns nedan för Abacavir/Lamivudine Stada kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.


Överkänslighetsreaktioner


Abacavir/Lamivudine Stada innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i liknande läkemedel). Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


Vem kan få dessa reaktioner?

Alla som tar Abacavir/Lamivudine Stada kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Stada.


Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Abacavir/Lamivudine Stada ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Stada.


Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

feber (hög temperatur) och hudutslag.


Andra vanliga symtom är:

illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.


Andra symtom är:


Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


Om du fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Stada kommer symtomen att förvärras och kan bli livshotande.


När uppträder dessa symtom?

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Abacavir/Lamivudine Stada men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.


Kontakta din läkare omedelbart:

om du får hudutslag, ELLER

om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

  • feber

  • andnöd, ont i halsen eller hosta

  • illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

  • uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.


Din läkare kan råda dig att sluta ta Abacavir/Lamivudine Stada.


Om du har slutat ta Abacavir/Lamivudine Stada

Om du har slutat med Abacavir/Lamivudine Stada på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Abacavir/Lamivudine Stada eller något annat läkemedel som innehåller abakavir. Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i

dödsfall.


Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Stada – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:


Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Stada eller andra läkemedel som innehåller abakavir. Det är viktigt att du följer detta råd.


Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Stada igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


Om du är överkänslig mot Abacavir/Lamivudine Stada, återlämna alla oanvända Abacavir/Lamivudine Stada -tabletter för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


Förpackningen med Abacavir/Lamivudine Stada innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner. Riv loss detta kort och bär det alltid med dig.Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare och kan påvisas i blodprov:


Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:


Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

ökning av ett enzym som kallas amylas.


Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:


Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.


Mycket sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).


Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling som Abacavir/Lamivudine Stada kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.


Symtom på infektion och inflammation

Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:


I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:


Om du får symtom på en infektion och inflammation eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


Din kroppsform kan ändras

Patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv kan drabbas av förändrad kroppsform på grund av förändrad fettfördelning:


Det är ännu inte känt vad som orsakar dessa förändringar, eller om de har några långtidseffekter på din hälsa. Om du märker förändringar av din kroppsform:

Tala om det för din läkare.


Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning

En del patienter som tar Abacavir/Lamivudine Stada, eller andra liknande läkemedel (NRTI), utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.


Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.


Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.


Kännetecken på laktacidos innefattar:


Under din behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtomen som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

Uppsök din läkare snarast möjligt.


Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:


Kännetecken på osteonekros innefattar:

Om du märker något av dessa symtom:

Berätta för din läkare.


Andra effekter som kan påvisas i blodprov


Kombinationsbehandling mot hiv kan också orsaka:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Abacavir/Lamivudine Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Ingen särskilda förvaringsanvisnigar.


För burkar:

Efter öppnande:

Kemisk, fysikalisk och mikrobiologisk stabilitet vid användning har visats i 30 dagar vid förvaring vid högst 25 ° C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i varje Abacavir/Lamivudine Stada filmdragerad tablett är 600 mg abakavir och 300 mg lamivudin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa PH 102 (E460), mikrokristallin cellulosa PH 200 (E460), natriumstärkelseglykolat (Typ A), povidon K 90 (E1201), magnesiumstearat (E470b), hypromellos 5 (E464), makrogol 400 (E1521), titandioxid (E171), para-orange aluminiumlack (E110).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Abacavir/Lamivudine Stada filmdragerad tablett är orange, filmdragerad, kapselformad tablett. Dimensionerna på tabletterna är 19,4 mm x 10,4 mm.


Abacavir/Lamivudine Stada tillhandahålls i ogenomskinliga vita Aluminium- PVC /PE /PVDC blisterförpackningar med 30 tabletter och i ogenomskinliga vita Aluminium- PVC /PE /PVDC multipelblisterförpackningar med 90 (3x30) tabletter.


Abacavir/Lamivudine Stada tillhandahålls i vita, plastburkar av HDPE med ett vit lock av plast (PP). Plastburkarna innehåller 30 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Alternativa tillverkare
Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol, Cypern


Centrafarm Sverices B.V.

Nieuwe Donk 9

NL 4879 Etten-Leur, Nederländerna


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien, Österrike


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary, Irland


Kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-11


1