iMeds.se

Abboticin Novum

Läkemedelsverket 2015-04-30

Bipacksedel: Information till användaren


Abboticin Novum 500 mg, tabletter


erytromycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Abboticin Novum är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Abboticin Novum

3. Hur du tar Abboticin Novum

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Abboticin Novum ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Abboticin Novum är och vad det används för


Abboticin Novum stör bakteriernas produktion av proteiner och hindrar därmed bakterierna från att föröka sig.


Abboticin Novum används främst vid olika bakterieinfektioner i luftvägarna såsom lunginflammation, kikhosta och difteri. Abboticin Novum används också vid infektioner i underlivet förorsakade av en Chlamydiabakterie.


Abboticin Novum används även vid behandling av öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och vid olika hudinfektioner till personer som inte tål penicillin eller där penicillin är olämpligt av andra skäl.


Erytromycin som finns i Abboticin Novum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Abboticin Novum


Ta inte Abboticin Novum


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Abboticin Novum:


Om ditt barn tar Abboticin Novum och börjar kräkas eller blir irriterad under matning, kontakta läkare omedelbart.


Bakterier kan orsaka diarré under och efter behandling med Abboticin Novum. Kontakta din läkare om du får långvarig eller svår diarré.


Kontakta läkare om du får en ny infektion under tiden som du behandlas med Abboticin Novum. Läkaren kommer besluta om du behöver byta behandling.


Om du märker en synförsämring efter att ha tagit detta läkemedel, kontakta läkare.


Om du ska lämna ett urinprov ska du tala om för läkaren att du använder erytromycin, eftersom det kan påverka vissa tester.


Andra läkemedel och Abboticin Novum

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


I avsnittet ”Använd inte Abboticin Novum” ovan anges läkemedel som inte får tas tillsammans med Abboticin Novum.


Abboticin Novum kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne:


Viktigt! Ändra inte på doseringen av dessa läkemedel på egen hand utan att först ha talat med läkaren.


Abboticin Novum med mat och dryck

Tabletterna bör tas omedelbart före måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Kvinnor som planerar graviditet eller är gravida ska inte använda Abboticin Novum. Behandling med Abboticin Novum ska ske endast om den är absolut nödvändig och endast efter läkares ordination.


Amning

Abboticin Novum bör användas med försiktighet av ammande mödrar eftersom erytromycin utsöndras i modersmjölk och kan orsaka biverkningar hos barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Inga effekter har observerats.


3. Hur du tar Abboticin Novum


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionens typ och svårighetsgrad.


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 35 kg är 2 tabletter 2 gånger dagligen eller 1 tablett 4 gånger dagligen. Fördela dosen jämnt över dygnet, t.ex. klockan 8 på morgonen och klockan 8 på kvällen vid dosering två gånger dagligen. Detta gör att mängden av den verksamma beståndsdelen hålls på en tillräckligt hög nivå i kroppen under hela behandlingstiden.


Redan efter ett par dagars behandling med Abboticin Novum kan man känna sig bättre. Det är emellertid mycket viktigt att hela kuren fullföljs enligt läkarens ordination. Om så inte sker, ges bakterierna möjlighet att återhämta sig och infektionen kan blossa upp på nytt.


Om du har tagit för stor mängd av Abboticin Novum

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Intag av stora mängder kan resultera i kräkningar, magsmärtor m.m.


Om du har glömt att ta Abboticin Novum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

Dessa symtom kan vara tecken på angioödem eller allergisk reaktion (anafylaxi). Angioödem förekommer hos ett okänt antal personer (ingen känd frekvens) medan allergiska reaktioner kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer (sällsynt).


Kontakta läkare om du får långvarig eller svår diarré.


Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

magbesvär (i form av illamående, magknip och diarré). hudutslag.


Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

nässelfeber.


Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Abboticin Novum ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tryckförpackning, 1 x 30 samt 1 x 40 tabletter.

Plastburk, 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillstånd/ Information lämnas av:

Tillverkare:

Aesica Queenborough Limited

Amdipharm Limited

Queenborough, Kent

Temple Chambers

ME11 5EL

3, Burlington Road

Storbritannien

Dublin 4


Irland


Tel. +44 1268 82 3049Denna bipacksedel ändrades senast

2015-04-30

5