iMeds.se

Abstral

Information för alternativet: Abstral 400 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, Abstral 100 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, Abstral 300 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, Abstral 600 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, Abstral 800 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, Abstral 200 Mikrogram Resoriblett, Sublingual, visa andra alternativ
Document: Abstral sublingual tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Abstral 100 mikrogram sublinguala resoribletter

Abstral 200 mikrogram sublinguala resoribletter

Abstral 300 mikrogram sublinguala resoribletter

Abstral 400 mikrogram sublinguala resoribletter

Abstral 600 mikrogram sublinguala resoribletter

Abstral 800 mikrogram sublinguala resoribletter

Fentanyl


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Abstral är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Abstral

3. Hur du tar Abstral

4. Eventuella biverkningar

Hur Abstral ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Abstral är och vad det används för


Abstral används för att behandla genombrottssmärta hos vuxnasom redan regelbundet måste använda starka smärtlindrande läkemedel, så kallade opioider,mot ihållande cancersmärta. Tala med din läkare om du känner dig osäker.


Genombrottssmärta är en smärta som kommer plötsligt, även om man har tagit, eller använt, det opioidläkemedel som man brukar använda som smärtlindring.


Den aktiva substansen i Abstral sublinguala resoribletter är fentanyl. Fentanyl tillhör en grupp starka, smärtlindrande läkemedel som kallas opioider.


2. Vad du behöver veta innan du tar Abstral


Ta inte Abstral


om du är allergisk mot fentanyl eller något annatinnehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har svåra andningsproblem


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Abstral om du har eller nyligen har haft något av följande, eftersom läkaren måste ta hänsyn till det när han/hon ordinerar dosen:

en huvudskada, eftersom Abstral kan dölja omfattningen av skadan

andningsproblem eller myastenia gravis (en sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet)

du har problem med hjärtat, speciellt långsam hjärtfrekvens

lågt blodtryck

lever- eller njursjukdom, eftersom din läkare då eventuellt måste ställa in din dos noggrannare

en hjärntumör och/eller förhöjt intrakraniellt tryck (en ökning av trycket i hjärnan som ger svår huvudvärk, illamående/kräkningaroch dimsyn)

sår i munnen eller mukosit (svullnad och rodnad i munslemhinnan)

du tar antidepressiva medel eller antipsykosmedel, se avsnittet Andra läkemedel och Abstral.


Om du ska genomgå någon operation när du tar Abstral, ska du informera läkaren eller tandläkaren om att du tar detta läkemedel.


Andra läkemedel och Abstral


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (andra än det opioidläkemedel som är din vanliga smärtlindring).


Följande läkemedel kan öka effekten hos Abstral:

Läkemedel som innehåller alkohol

Läkemedel som kallas MAO-hämmare, som används för att behandla svår depression och Parkinsons sjukdom. Tala om för din läkare om du har tagit den här typen av läkemedel de senaste 14 dagarna.


Följande läkemedel kan minska effekten av Abstral:

Vissa typer av starka smärtstillande medel, s.k. partiella agonister/antagonister, t.ex. buprenorfin, nalbufin och pentazocin (läkemedel för smärtbehandling). Du kan få symtom på abstinenssyndrom (illamående, kräkning, diarré, ångest, frossa, tremor och svettning) medan du tar dessa läkemedel..


Abstral kan förstärka effekten av läkemedel som gör att man känner sig sömnig, t.ex.:

läkemedel som innehåller klonidin (används för att behandla högt blodtryck).


Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som vissa antidepressiva medel eller

antipsykosmedel. Abstral kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra effekter som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Läkaren berättar om Abstral är lämpligt för dig.


Abstral med mat, dryck och alkohol


Abstral kan göra att vissa människor känner sig dåsiga. Drick inte alkohol utan att ha rådgjort med din läkare, eftersom du skulle kunna känna dig dåsigare än vanligt.


Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Abstral, eftersom det kan öka biverkningarna av Abstral.


Graviditet och amning


Du får inte ta Abstral under graviditeten, om inte din läkare specifikt har sagt att du ska göra det.


Fentanyl kan gå över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar hos det ammade spädbarnet. Använd

inte Abstral om du ammar. Du får bara börja amma efter att minst 5 dagar har gått sedan den sista dosen av Abstral.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner


Abstral kan försämra din mentala eller fysiska förmåga att utföra potentiellt farliga uppgifter, som att framföra fordon eller använda maskiner.


Om du känner dig yr eller sömnig eller ser dimmigt när du tar Abstral ska du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Abstral


Innan du tar Abstral första gången förklarar läkaren hur Abstral ska tas för att behandla din genombrottssmärta effektivt.


Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det här läkemedlet får ENDAST tas enligt läkarens anvisningar. Det får inte tas av någon annan eftersom det kan innebära en ALLVARLIG risk för deras hälsa, särskilt för barn.


Abstral är en annan typ av läkemedel än andra läkemedel som du kan ha använt för att behandla din genombrottssmärta. Du måste alltid ta den dos av Abstral som din läkare har ordinerat– det kan vara en annan dos än den du har använt för andra läkemedel mot genombrottssmärta.


Behandlingsstart– hur man hittar lämplig dos


För att Abstral ska fungera optimalt måste din läkare identifiera den bästa dosen för att behandla din genombrottssmärta. Abstral finns i flera olika styrkor. Det kan hända att du måste prova ett antal styrkor under flera episoder med genombrottssmärta innan du hittar den bästa dosen. Din läkare hjälper dig att göra detta och arbetar tillsammans med dig för att ta reda på den bästa dosen för dig.


Om du inte får tillräcklig smärtlindring av en dos kanske din läkare ber dig att ta en extra dos för att behandla en episod med genombrottssmärta. Ta endast en andra dos bara om läkaren säger att du ska göra det, eftersom du annars eventuellt får en överdos.

Ibland kan din läkare ordinera dig att ta en dos som består av fler än en tablett åt gången. Gör detta endast om det ordinerats av din läkare.

Vänta minst 2 timmar efter att du har tagit den senaste dosen innan du behandlar nästa episod av genombrottssmärta med Abstral.

Fortsatt behandling- när du har hittat den bästa dosen


När du och din läkare har funnit en dosering av Abstral som kontrollerar din genombrottssmärta får du inte ta denna dos mer än fyra gånger per dag. En dos kan bestå av mer än en tablett.


Vänta minst 2 timmar efter att du har tagit den senaste dosen innan du behandlar nästa episod av genombrottssmärta med Abstral.


Om du tycker att den dos av Abstral du använder inte kontrollerar genombrottssmärtan på ett tillfredsställande sätt ska du tala med din läkare, eftersom dosen kanske måste justeras.


Du får inte ändra doseringen av Abstral på egen hand utan ordination av din läkare.


Så här tar man läkemedlet


Abstral ska tas sublingualt. Det betyder att tabletten ska läggas under tungan, där den snabbt löses upp så att fentanyl kan absorberas genom munslemhinnan. När fentanyl har absorberats börjar det lindra smärtan.


När du får en episod med genombrottssmärta ska du ta den dos som din läkare förskrivit på följande sätt:Om du har tagit för stor mängd av AbstralSymtom på överdosering innefattar:


Om sådana symtom uppträder måste läkare uppsökas omedelbart.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du slutar att ta Abstral


Du ska sluta använda Abstral när du inte längre har någon genombrottssmärta. Du måste dock fortsätta ta ditt vanliga smärtlindrande opioidläkemedel för att behandla din ihållande cancersmärta i enlighet med din läkares anvisningar. Du kan få abstinenssymtom liknande de möjliga biverkningarna av Abstral när du slutar ta Abstral. Om du upplever abstinenssymtom eller om du är oroad över din smärtlindring ska du kontakta läkare. Läkaren kommer att utvärdera ditt behov av läkemedel för att minska eller ta bort abstinenssymtomen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du börjar känna dig ovanligt eller extremt sömnig eller om du börjar andas långsamt eller ytligt måste du eller din vårdare omedelbart kontakta din läkare eller akutmottagningen på närmaste sjukhus (se även avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Abstral”).


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

svullen tunga, allvarliga andningsbesvär, fall, rodnad, värmekänsla, diarré, konvulsion (krampanfall), svullnad i armar och ben, ser och hör saker som inte finns (hallucinationer), feber


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Abstral ska förvaras


Den smärtlindrande medicinen Abstral är mycket stark och kan vara livshotande om den tas av misstag av ett barn. Abstral måste förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistretefter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvaras i blistret i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Det rekommenderas att Abstral förvaras i ett låst förvaringsutrymme.


Ej använt läkemedel ska, om möjligt, lämnas till apotekspersonalen för att kasseras på ett säkert sätt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är fentanyl.


En sublingual resoriblett innehåller:


100 mikrogram fentanyl (som citrat)

200 mikrogram fentanyl (som citrat)

300 mikrogram fentanyl (som citrat)

400 mikrogram fentanyl (som citrat)

600 mikrogram fentanyl (som citrat)

800 mikrogram fentanyl (som citrat)


Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), silicifierad mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Abstral är en liten vit sublingual resoriblett, som ska läggas under tungan.Den finns i flera olika styrkor och utseenden. Din läkare kommer att förskriva den styrka (utseende) och det antal tabletter som är lämpligt för dig.


100 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rund tablett

200 mikrogram sublingual resoriblett är en vit oval tablett

300 mikrogram sublingual resoriblett är en vit triangulär tablett

400 mikrogram sublingual resoriblett är en vit rombformad tablett

600 mikrogram sublingual resoriblett är en vit ”D”-formad tablett

800 mikrogram sublingual resoriblett är en vit kapselformad tablett


Abstral-resoribletter, levereras i förpackningar om 10 eller 30 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Kyowa Kirin Ltd

Galabank Business Park

Galashiels TD1 1QH

Storbritannien


Information lämnas av:

Kyowa Kirin AB

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Sverige

Tel: 08-50 90 74 10


Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

Sverige


Aesica Queenborough Ltd.

North Road, Queenborough,

Kent, ME11 5EL

United Kingdom


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Abstral:

Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland.


Lunaldin:

Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien.


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-28