iMeds.se

Acetylcystein Mylan

Information för alternativet: Acetylcystein Mylan 200 Mg Brustablett, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL: information till användaren


Acetylcystein Mylan 200 mg brustabletter

Acetylcystein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Acetylcystein Mylan är och vad det används för

2. Innan du använder Acetylcystein Mylan

3. Hur du använder Acetylcystein Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acetylcystein Mylan ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ACETYLCYSTEIN MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcysteinsom finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN


Använd inte Acetylcystein Mylan

Använd inte Acetylcystein Mylanom du är allergisk (överkänslig) mot acetylcystein eller något av övriga innehållsämnen i Acetylcystein Mylan.


Var särskilt försiktig med Acetylcystin Mylan

Tala om för din läkare om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören, innan du börjar använda Acetylcystein Mylan.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under graviditet.


Det är okänt om acetylcystein går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Acetylcystein Mylan påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.


Viktig information om något innehållsämne i Acetylcystein Mylan

Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Acetylcystein Mylan läkemedel innehåller 99,3 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


3. HUR DU ANVÄNDER ACETYLCYSTEIN MYLAN


Använd alltid Acetylcystein Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är 1 brustablett 2-3 gånger per dygn.


Brustabletten upplöses i 1/2-1 glas vatten.


Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Acetylcystein Mylan

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Acetylcystein Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


Sluta att ta Acetylcystein Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ACETYLCYSTEIN MYLAN SKA FÖRVARAS


Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett av Acetylcystein Mylan innehåller 200 mg acetylcystein.

Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat , mannitol, natriumcitrat, citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja), natriumcyklamat, sackarinnatrium.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.


Förpackningsstorlekar:

25, 100 (4x25), 300 (3x4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning :

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

Hochland Pharma GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

TysklandDenna bipacksedel godkändes senast2016-05-09

3