iMeds.se

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

Läkemedelsverket 2015-03-30

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri 500 mg/50 mg brustabletter


Acetylsalicylsyra/Koffein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

3. Hur du använder Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vav Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri är och vad det används för


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri innehåller två aktiva substanser, acetylsalicylsyra och koffein. Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande egenskaper. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande effekt.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.


Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri


Använd inte Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri:


Varningar och försiktighet:

Tala med läkare innan du använder Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri:


Barn och ungdomar

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri ska inte ges till barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Andra läkemedel och Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri kan påverka eller påverkas av:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri med mat och dryck

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri i kombination med alkohol kan öka risken för magsår.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri kan,som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska ske endast efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammande barnet. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri innehåller natrium

Varje Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri brustablett innehåller 12 mmol natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri brustabletter är avsedda för tillfälliga besvär.


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.


Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri ska inte ges till barn under 14 år.


Lös upp brustabletterna i ett halvt glas vatten.

Eftersom koffein är uppiggande kan det vara olämpligt att ta detta läkemedel till natten.


Om du har använt för stor mängd av Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd är exempel på symtom vid överdos.


Om du har glömt att ta Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. på kartongen och EXP på röret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletterna är vita, runda, plana och 22 mm i diameter.

Brustabletterna finns i plaströr innehållande 10 eller 25 brustabletter.


Förpackningsstorlekar:

10 och 25 brustabletter i plaströr.

50 (2 x 25) brustabletter i ytterkartong.


Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tel.: 08-544 960 30Tillverkare

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-03-30

5