iMeds.se

Aciclovir Ranbaxy

Bipacksedel: Information till användaren


Aciclovir Ranbaxy 200 mg tabletter

Aciclovir Ranbaxy 400 mg tabletter

Aciclovir Ranbaxy 800 mg tabletter


aciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy

3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aciclovir Ranbaxy är och vad det används för


Aciclovir Ranbaxy innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner.

Aciclovir Ranbaxy används


Aciclovir som finns i Aciclovir Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Ranbaxy


Ta inte Aciclovir Ranbaxy

om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aciclovir Ranbaxy.


Informera din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om ovanstående gäller dig.


Barn

Aciklovir tabletter används främst för behandling av icke-allvarliga hud- och slemhinneinfektioner orsakade av herpes simplex virus (HSV). Ditt barns läkare kan rekommendera aciklovir för infusion vid behandling av neonatal HSV och svår HSV infektion, om ditt barns immunförsvar är nedsatt.


Andra läkemedel och Aciclovir Ranbaxy

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.Aciclovir Ranbaxy med mat och dryck

Aciclovir Ranbaxy kan tas med eller utan mat. Om du tar höga doser av aciklovir, om du är äldre eller om du har problem med njurarna, bör du dricka mycket vatten för att förebygga risken för njurskador.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte känt om Aciclovir Ranbaxy påverkar din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och yrsel kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av Aciclovir Ranbaxy.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Aciclovir Ranbaxy


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aciclovir Ranbaxy tabletter kan lösas i 50 ml vatten före intag eller sväljas hela med lite vatten.


Dosering

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig. Den första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.


Rekommenderad dos är följande, men din läkare kan besluta att justera dosen och behandlingstiden beroende på ditt tillstånd, särskilt om kroppens naturliga förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.


Om du får ett nytt utbrott av herpes virusinfektion medan du tar aciklovir, kontakta din läkare.


Vuxna:


Behandling av herpes simplexinfektioner:

200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Påbörja behandlingen så snart tecken på symtomen uppkommer. Behandlingstiden är vanligtvis 5 dagar, men kan vid svåra infektioner förlängas.


Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan intravenös behandling övervägas.


Förebyggande behandling mot återkommande herpes simplexinfekton

200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.

Eller

400 mg aciklovir 2 gånger dagligen, var 12:e timme. Använd inte det här läkemedlet längre än 6-12 månader åt gången utan att först diskutera med din läkare om du fortfarande behöver ta det.


Förebyggande behandling mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar:

200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, var 6:e timme.


Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan dosen dubbleras till 400 mg. Behandlingen bör pågå så länge det finns en infektionsrisk.

Alternativt kan intravenös behandling övervägas.


Behandling av vattkoppor och bältros

Vanlig dosering är 800 mg aciklovir 5 gånger dagligen, var 4:e timme under den vakna delen av dygnet, under 7 dagar.


Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt upptag från mag-tarmkanalen kan intravenös behandling övervägas.


Användning för barn och ungdomar


Behandling av herpes simplexinfektioner och förebyggande mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar

Barn som är två år och äldre kan ges vuxendos som beskrivits ovan.

Barn under två år kan ges halv vuxendos.


Behandling av vattenkoppor

6 år och äldre: 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

2-5 år: 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

Under 2 år: 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen

Behandlingstiden är 5 dagar.


Äldre:


Dosen bör vara samma som för vuxna om inte njurfunktionen är nedsatt. Dosreduktion bör beaktas hos äldre med nedsatt njurfunktion.

Äldre som behandlas med höga orala doser av aciklovir ska inta tillräckligt med vätska.


Dosering vid nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.


Behandling av herpes simplexinfektion

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 200 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


Behandling av bältros

Vid kraftigt nedsatt njurfunktion ska inte dosen aciklovir överstiga 800 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


Vid lätt nedsatt njurfunktion bör dosen aciklovir inte överstiga 800 mg 3 gånger dagligen var 8:e timme.


Om du har nedsatt njurfunktion, måste du se till att ditt intag av vätska är tillräckligt.


Om du upplever att effekten av Aciklovir Ranbaxy är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir Ranbaxy

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 4711 i Finland, 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Aciclovir Ranbaxy

Om du glömmer ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift. Glömmer du flera doser, kontakta din läkare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fördela doserna så jämt som möjligt över dagen.


Om du slutar att ta Aciclovir Ranbaxy

Ta tabletterna enligt anvisningarna som så länge kuren varar, sluta inte även om du känner dig bättre, då symtomen kan återkomma.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir Ranbaxy och kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart.

Svåra allergiska reaktioner såsom utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Dessa är mycket allvarliga och sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 personer).


Andra biverkningar


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Nässelutslag, ökat håravfall.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Andningsvårigheter.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Biverkningarna ovan förekommer främst hos patienter med njurproblem.


Provsvar

I sällsynta fall har blodprover visat ökningar av urea och kreatinin och tillfälliga förändringar av leverfunktionen och mängden bilirubin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aciclovir Ranbaxy ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, kapselformad, bikonvex, odragerad tablett märkt ”200”, ”400” respektive ”800” på ena sidan och ”ACV” på andra sidan.


Förpackningsstorlekar

Aciclovir Ranbaxy 200 mg: 25, 60 och 100 tabletter

Aciclovir Ranbaxy 400 mg: 56, 60, 70 och 100 tabletter

Aciclovir Ranbaxy 800 mg: 35, 60 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Ranbaxy (UK) Limited

5th floor, Hyde Park, Hayes 3

11 Millington Road

Hayes, UB3 4AZ

Storbritannien


Tillverkare

Terapia SA

124 Fabricii Street,

400 632 Cluj Napoca,

Rumänien


Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-09-01


6