iMeds.se

Aciclovir Sandoz

Läkemedelsverket 2015-07-21

Bipacksedel: information till användaren

Aciclovir Sandoz 200 mg tabletter

Aciclovir Sandoz 400 mg tabletter

Aciclovir Sandoz 800 mg tabletter


Aciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Sandoz

3. Hur du tar Aciclovir Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för


Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.


Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor.

Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling av bältros (herpes zoster).

Aciclovir Sandoz används för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.


Aciklovir som finns i Aciclovir Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Sandoz


Ta inte Aciclovir Sandoz

om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir Sandoz om du har nedsatt njurfunktion.


För äldre personer, personer med nedsatt njurfunktion och personer som får höga doser aciklovir är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Rådgör med läkare innan du använder Aciclovir Sandoz om du behandlas med någon av nedanstående mediciner:


Intag av Aciclovir Sandoz med mat och dryck

Aciclovir Sandoz kan intas med mat och dryck.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Rådgör alltid med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under graviditet.


Amning

Aciclovir Sandoz går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare vid bruk av Aciclovir Sandoz under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aciclovir Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Aciclovir Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din sjukdom.


Tabletterna kan delas i lika stora delar.


Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir Sandoz

Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Aciclovir Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Aciclovir Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

• Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• Svårigheter att svälja

• Nässelutslag och andningssvårigheter


Ovanstående biverkning är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Andra biverkningar som kan förekomma är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Hudutslag (inklusive känslighet för solbestrålning), klåda, illamående, magkräkningar, magsmärtor, diarré, extrem trötthet/utmattning, feber, huvudvärk, yrsel.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelutslag, diffust håravfall.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, vätskeansamling, andnöd, lätt njurpåverkan, övergående förhöjning av levervärdena och övergående förhöjning av bilirubin (gallfärgämne) i blodet.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Akut njursvikt, njursmärta (njursmärta kan associeras med njursvikt), inflammation i levern, gulsot, trötthet/sömnstörningar, förvirring, upprördhet/irritabilitet, försämrad rörelsekoordination, skakningar, talsvårigheter, hjärnsjukdom, koma, psykotiska symtom, hallucinationer, kramper och påverkan på bildningen av blodkroppar framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 mg tablett: Vit, rund tablett med brytskåra på den ena siden.

400 mg tablett: Vit, bikonvex, rund tablett med brytskåra på den ena sidan.

800 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna


200 mg tabletter: blister med 25 och 100 tabletter

200 mg tabletter: plastburk med 25 och 100 tabletter

400 mg tabletter: blister med 50 tabletter

400 mg tabletter: blister med 70 tabletter

400 mg tabletter: plastburk med 70 tabletter

800 mg tabletter: blister med 35 tabletter

800 mg tabletter: plastburk med 35 tabletter

Eventuelt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-07-21