iMeds.se

Aciklovir Stada

Information för alternativet: Aciklovir Stada 800 Mg Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2014-05-13

Bipacksedel: Information till användaren


Aciklovir STADA 200 mg tabletter

Aciklovir STADA 400 mg tabletter

Aciklovir STADA 800 mg tabletter

aciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Aciklovir Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Aciklovir Stada

3. Hur du tar Aciklovir Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aciklovir Stada ska förvaras

6. förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aciklovir Stada är och vad det används för


Aciklovir tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot virusinfektioner.


Aciklovir Stada 200 mg används


Aciklovir Stada 400 mg används


Aciklovir Stada 800 mg används

för behandling av bältros (Varicella zoster-infektioner) i hud och slemhinnor hos personer med normalt immunförsvar och där allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.


Aciklovir som finns i Aciklovir Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aciklovir Stada


Ta inte Aciklovir Stada

om du är överkänslig mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciklovir Stada


Om du behandlas för genital herpesinfektion bör du på grund av smittorisken avstå från sexuella kontakter så länge blåsor och sår är synliga


Andra läkemedel och Aciklovir Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciklovir Stada under graviditet.


Amning

Aciklovir Stada går över i modersmjölk men påverkan på det diande barnet är okänd. Rådgör därför med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciklovir Stada under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är ännu inte känt om aciklovir påverkar förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner. Även om det är osannolikt att aciklovir på grund av sina egenskaper har en sådan effekt, har trötthet, huvudvärk och effekter på nervsystemet tillfälligt rapporterats.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Aciklovir Stada


Dosen bestäms individuellt av läkare för varje patient. Tag alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. I en del fall kan dosen skilja sig mot rekommenderad dosering. Rådfråga läkare om du är osäker.


Rekommenderad dos är


Behandling av Herpes simplex-infektioner hos personer med normalt immunförsvar

Vanlig dos är: 1 tablett à 200 mg 5 gånger dagligen, alltså var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar. Vid svår infektion kan en längre tids behandling vara nödvändig. Den första dosen bör tas så fort symtom visar sig.


Förebyggande behandling av svåra former av frekvent återkommande genital herpes-infektioner hos patienter med normalt immunförsvar

Vanlig dos är 2 tabletter á 200 mg eller 1 tablett á 400 mg 2 gånger dagligen var 12:e timme.


Behandlingstidens längd beror på tillstånd och hur frekvent återkommande infektionen är. Vid förebyggande långtidsbehandling (efter t ex 6-12 månader) vid återkommande genital herpesinfektion kan läkaren besluta att avsluta behandlingen för att se naturliga förändringar i sjukdomen.


Förebyggande behandling av herpes simplex-infektioner hos patienter som genomgår benmärgs- eller organtransplantation eller behandlas för akut leukemi

Vanlig dos är 1 tablett á 200 mg 4 gånger dagligen var 6:e timme.

Till personer med mycket starkt nedsatt infektionsförsvar kan dosen ökas till 2 tabletter à 200 mg 4 gånger dagligen. Förebyggande behandling med Aciklovir Stada 200 mg skall påbörjas samtidigt med riskperiodens början, dvs. när immunsystemet är försämrat.


Behandling av bältros (Varicella zoster-infektioner)

Vanlig dos är 1 tablett à 800 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen, ca var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör påbörjas inom 48 timmar efter symtomdebut och bör pågå i 7 dagar. Om läkaren bedömer det nödvändigt kan behandlingstiden förlängas.


Barn

För barn över 2 år kan samma dos som till vuxna användas. Tabletterna är inte avpassade för yngre barn (under 2 år).

Det finns inga data avseende dosering för behandling av bältros till barn.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas när aciklovir ges till patienter med nedsatt njurfunktion.


Herpes simplex-infektioner

Till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatinin-clearance <10/ml/min) rekommenderas en dosjustering på 200 mg 2 gånger dagligen, var 12:e timme.


Behandling av bältros (Varicella zoster-infektioner)

Dosen skall sänkas till 2 tabletter á 400 mg eller 1 tablett á 800 mg 3 gånger dagligen cirka var 8:e timme för patienter som har måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mellan 10-25 ml/min). Om njurfunktionen är allvarligt nedsatt (kreatininclearance <10 ml/min) rekommenderas en dos på 2 tabletter à 400 mg eller 1 tablett à 800 mg var 12:e timme.


Äldre Patienter

I princip behövs ingen dosjustering för äldre patienter. Endast vid nedsatt njurfunktion kan läkaren besluta att dosen behöver justeras.


Administreringssätt

Svälj tabletterna med ½ glas vatten eller någon annan vätska.


För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket vätska under behandlingen. Det är också mycket viktigt att dricka mycket vätska för personer som tar höga doser aciklovir.


Om du tagit för stor mängd av Aciklovir Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Aciklovir Stada

Om du nyligen glömt ta din tablett, ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Om det gått längre tid måste du hoppa över den glömda dosen. Vänta tills det är dags för nästa dos och fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar ta Aciklovir Stada

Läkaren har bestämt hur länge du skall ta aciklovir. Avsluta inte behandlingen i förväg utan att tala med läkaren först.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna försvinner vanligtvis när behandlingen avslutas. Nedan följer en lista över möjliga biverkningar.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ovan nämnda vanligen reversibla biverkningar sågs oftast hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter med anlag för dessa biverkningar men samband med behandlingen är oklar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Ovan nämnda vanligen reversibla biverkningar sågs oftast hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter med anlag för dessa biverkningar men samband med behandlingen är oklar.

akut njursvikt, njursmärta


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aciklovir Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”.


Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras vid högst 25 C.

Om du förvarar läkemedlet på detta sätt kan du använda produkten fram till utgångsdatum.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är aciklovir.

Varje tablett innehåller 200 mg, 400 mg eller 800 mg aciklovir.


- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kopolyvidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aciklovir Stada 200 mg: Vit, rund flat tablett.

Aciklovir Stada 400 mg: Vit, rund bikonvex tablett.

Aciklovir Stada 800 mg: Vit, avlång tablett med skåra på båda sidor.


Förpackningsstorlekar

Aciklovir Stada 200 mg: 25, 50, 100 och 500 tabletter

Aciklovir Stada 400 mg: 30, 50, 56, 60, 70 och 500 tabletter.

Aciklovir Stada 800 mg: 35, 50 och 500 tabletter.

Blisterförpackning

Innehavare av godkännande för försäljning


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18,

61 118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18,

61 118 Bad Vilbel

Tyskland


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederländerna


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


LAMP San Prospero S.p.A

Via Della Pace 25/A

41030 San Prospero, Modena

Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast den: 2014-05-13

6