iMeds.se

Aco Alsolsprit

Läkemedelsverket 2016-02-18

Produktresumé

Läkemedlets namn

ACO Alsolsprit, 10 mg/ml, kutan lösning


Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 ml kutan lösning innehåller:

10 mg aluminiumacetotartrat.

För fullständig förteckning överhjälpämnen, se avsnitt 6.1.


Läkemedelsform

Kutan lösning.


Klar, färglös lösning.


Kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Uttorkande medel vid behandling av vätskande sår/eksem. För lindring av klåda vid t.ex. insektsbett.

Dosering och administreringssätt

Bruksfärdig lösning för baddning av huden. Används vid behov en eller flera gånger dagligen.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Varningar och försiktighet

ACO Alsolsprit bör inte komma i kontakt med ögonen på grund av läkemedlets adstringerande effekt.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Graviditet

Kan användas under graviditet.

Amning

Kan användas vid amning med undantag för behandling av bröstvårtor.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

ACO Alsolsprit har ingen eller försumbareffekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Viss risk för övergående sveda. I övrigt inga rapporter om biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Uppgifter ej tillgängliga.


Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid sår- och brännskador, ATC-kod: D03

Farmakokinetiska egenskaper

Inga data tillgängliga.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-


Farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Etanol, vattenfri

Ättiksyra

Renat vatten

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

3 år. Öppnad flaska hållbar 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningstyp och innehåll

250 ml plastflaska med skruvlock.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.


Innehavare av Godkännande För Försäljning

ACO Hud Nordic AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Nummer på godkännande för försäljning

13618


Datum för första godkännande/förnyat godkännande

1997-12-11/2013-04-26


Datum för översyn av produktresumén

2016-02-183