iMeds.se

Act-Hib

Läkemedelsverket 2015-07-29

BIPACKSEDEL:INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Act-HIB pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, konjugerat.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Act-HIB är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Act-HIB

3. Hur du använder Act-HIB

4. Eventuella biverkningar

Hur Act-HIB ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Act-HIB är och vad det används för


Act-HIB Haemophilus influenzae typ b, konjugerat vaccin är ett bakterievaccin som används för att förebygga infektioner orsakade av Haemophilus influenzaetyp b (såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, cellulit, ledinflammation, struplocksinflammation, lungsjukdom, benröta) hos barn från 2 månaders ålder.


Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar att bilda skydd (antikroppar) mot Haemophilus influenzae typ b.


Vad du behöver veta innan du använder Act-HIB


Använd inte Act-HIB

Om barnet som ska vaccineras:


Varningar och försiktighetsmått

Tala med läkare innan barnet får Act-HIB.


Act-HIB skyddar inte mot infektioner orsakade av andra typer av Haemophilus influenzaeeller mot hjärnhinneinflammation av annat ursprung.


Det tetanusprotein som finns i Act-HIB kan under inga omständigheter användas för att ersätta den vanliga vaccinationen mot stelkramp (tetanus).

Innan Act-HIB ges måste mottagarens förälder eller förmyndare eller den vuxne mottagaren själv tillfrågas om personlig historia, familjehistoria och hälsotillstånd på sista tiden, inklusive vaccinationshistoria, nuvarande hälsotillstånd samt eventuella biverkningar efter tidigare vaccinationer. Vaccinationsförfarandet måste vara väl övervägt för patienter som har haft allvarlig reaktion inom 48 timmar efter en tidigare injektion innehållande liknande beståndsdelar.


En behandling som nedsätter immunförsvaret eller ett tillstånd med nedsatt immunsvar kan orsaka försämrat immunsvar på vaccinet. Rekommendationen är därför att vänta med vaccinationen till efter avslutad behandling eller att se till att patienten skyddas väl. Vaccination av patienter med kronisk immunsuppression som vid HIV-infektion, aspleni eller sicklecellsjukdom rekommenderas ändå även om antikroppssvaret kan bli begränsat.


Liksom för alla injicerbara vacciner måste vaccinet ges försiktigt till patienter med trombocytopeni eller en blödarsjukdom eftersom blödning kan uppstå efter intramuskulär injektion till dessa patienter.


Påverkan vid blodprov


Eftersom antigen i urinen har upptäckts i några fall inom 2 veckor efter att patienten fått Act-HIB, är falska positiva reaktioner möjliga vid misstänkt positiv Haemophilus influenzae typ b-sjukdom. Därför har, i sådana fall, påvisande av antigen i urinen kanske inte något avgörande diagnostiskt värde vid misstänkt Haemophilus influenzae typ b-sjukdom


Barn


Den möjliga risken för andningsuppehåll (apné) och behovet av andningsövervakning under de första 48-72 timmarna efter administration av grundvaccinationsschemat till mycket för tidigt födda barn (födda i graviditetsvecka ≤ 28) bör övervägas och speciellt för barn som haft en respiratorisk omognad.

Då nyttan av vaccination är stor inom denna grupp av barn ska man inte avhålla sig från eller uppskjuta vaccinationen.


Andra läkemedel och Act-HIB

Tala om för läkare eller apotekspersonal om barnet som ska vaccineras tar, har nyligen tagit eller kanske kommer att ta andra läkemedel.


Tala om för läkaren om ditt barn använder s.k. immunsuppressiva läkemedel eftersom effekten av vaccinationen då kan bli sämre.


Act-HIB kan injiceras samtidigt med andra rekommenderade vacciner mot difteri, tetanus (stelkramp), pertussis (kikhosta) och polio, på samma injektionsställe om de är kombinerade eller på två olika injektionsställen om de ges samtidigt men som två olika injektioner.


Act-HIB kan ges samtidigt med hepatit B- eller MPR-vaccin (mässling-påssjuka-röda hund) på två olika injektionsställen.


Graviditet och amning

Graviditet


Vaccination av vuxna mot Haemophilus influenzae typ b är ovanligt. Uppgifterna om användningen av detta vaccin hos gravida kvinnor är begränsade. Därför rekommenderas inte administration av vaccinet under graviditet. Act-HIB ska ges till gravida kvinnor endast om ett klart behov föreligger och efter en bedömning av riskerna och fördelarna.


Amning

Vaccination av vuxna mot Haemophilus influenzae typ bär ovanligt. Det är inte känt om detta vaccin utsöndras i bröstmjölk. Därför skall försiktighet iakttas när Act-HIB administreras till en ammande mor.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Hur du använder Act-HIB


Vaccinet ges av läkare eller sjukvårdspersonal.


Rekommenderad dos är:

Barn 2-3 månader:

Grundskydd (grundimmunisering) uppnås genom att 3 doser ges med ett mellanrum på:

1 till 2 månader, med start vid 2-3 månaders ålder

eller

2 doser med ett mellanrum på 2 månader, med start vid 3 månaders ålder och en tredje dos vid 12 månaders ålder.

En fjärde dos (boostervaccinering) bör ges inom det andra levnadsåret hos barn som fått en tre-dos grundimmunisering i åldern 2-6 månader.


Barn mellan 6 och 12 månaders ålder:

2 doser ges med en månads intervall och en 3:e dos (boosterdos) vid 18 månaders ålder.


Barn mellan 1 till 5 års ålder:1 dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna som uppstod kort tid efter att Act-HIB givits (inom 6-24 timmar) var lokala reaktioner vid injektionsstället, feber och irritabilitet. De är övergående och milda eller måttliga.

Ingen ökning av förekomst eller svårighetsgrad har noterats för dessa biverkningar vid efterföljande doser i grundimmuniseringen.


Kontakta omedelbart läkare om ditt barn får något av följande symptom:

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Övriga biverkningar är:

Vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 100):


Mindre vanliga (drabbar 1 till 10 användare av 1 000):

feber över 39 °C


Okänd frekvens (då dessa är frivilligt rapporterade och mycket sällsynta, kan inte frekvensen beräknas från tillgängliga data):


Andningsstillestånd (apné) hos förtidigt födda barn (födda i eller innan 28 graviditetsveckan).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se



5. Hur Act-HIB ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).Får ej frysas.

Vaccinet måste användas omedelbart efter beredning.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP” eller ”Utg.dat.”


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


1 färdigberedd dos (0,5ml) innehåller:

Den aktiva substansen är: Haemophilus influenzae typ b polysackarid (polyribosylribitolfosfat) 10 mikrogram konjugerad till tetanusprotein, 24 mikrogram.

Övriga innehållsämnen är: trometanol, sackaros, natriumkloridlösning, vatten för injektionsvätskor


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Pulver och vätska till lösning för injektion.


Vitt pulver i en injektionsflaska och en färglös spädningsvätska i en spruta


Pulver i injektionsflaska (typ-1 glas) med propp (klorbutyl) och 0,5 ml suspensionslösning i en förfylld engångsspruta (typ-1 glas) med kolvpropp (halobutyl) med eller utan nål i förpackningsstorlekar med 1 eller 10 doser.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi Pasteur MSD

Airport Plaza

Building Montreal

Leonardo da Vincilaan 19

B-1831 Diegem

Belgien


Tillverkare

Sanofi Pasteur SA

1541 Avenue Marcel Mérieux

69280 Marcy l’Etoile, Lyon

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast den

2015-07-29


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


I enlighet med immuniseringsprogrammen för barn, rekommendationer från WHO (World Health Organization) och ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) administreras Act-HIB sällan ensamt, utan ges ofta samtidigt som eller kombinerat med andra vaccin, såsom vaccin mot difteri-tetanus (stelkramp)-pertussis kikhosta). Biverkningarna för Act-HIB återspeglar denna samtidiga användning.


Att tänka på före och under vaccination

Vaccination skall uppskjutas i händelse av feber eller akut febersjukdom.

Skall ej ges som intravaskulär injektion: säkerställ att nålen ej penetrerar något blodkärl.

Liksom för alla injicerbara vaccin måste vaccinet administreras försiktigt till patienter med trombocytopeni eller en blödarsjukdom eftersom blödning kan uppstå vid intramuskulär administrering till dessa patienter.


Rekonstituering

Rekonstituera vaccinet genom att innehållet i den medföljande engångssprutan med spädningsvätska (0,5 ml) sprutas ned i injektionsflaskan med pulver och skakas kraftigt tills pulvret helt lösts upp. Vaccinet dras därefter upp i engångssprutan och injiceras. Skaka igen precis före injiceringen.


Använd produkten omedelbart efter rekonstitueringen.


Efter rekonstituering är vaccinet klart och färglöst.


Act-HIB kan ges i samma spruta som inaktiverat poliovaccin. Act-HIB kan ges samtidigt med andra vaccin. I sådana fall måste separata sprutor och injektionsställen användas.


Administrering

Det rekonstituerade vaccinet bör helst administreras intramuskulärt även om det också kan ges subkutant.

Rekommenderatadministrationsställe hos spädbarn är lårets anterolaterala del, och hos barn deltoidregionen.

5