iMeds.se

Actilyse

Information för alternativet: Actilyse 2 Mg Pulver Till Injektions-/Infusionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Actilyse 2 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning


alteplas


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Actilyse är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Actilyse

3. Hur Actilyse ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Actilyse ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Actilyse är och vad det används för


Den aktiva substansen i Actilyse är alteplas. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel verkar genom att lösa upp blodproppar.


Actilyse 2 mg används för att rensa katetrar som satts igen av levrat blod.


2. Vad du behöver veta innan du får Actilyse


Du skall inte behandlas med Actilyse

om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen alteplas, mot gentamicin (spårrester från tillverkningen), mot naturgummi (även kallad latex som ingår i förpackningsmaterialet) eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Actilyse

 • operation

 • biopsi (vävnadsprovtagning)

 • punktion av blodkärl

 • förlossning


Andra läkemedel och Actilyse

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit:

något läkemedel som används för att förtunna blodet, t ex:

 • acetylsalicylsyra

 • warfarin

 • kumarin

 • heparin

vissa läkemedel mot högt blodtryck (ACE-hämmare)


Graviditet och amning

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel. Din läkare kommer att ge dig Actilyse endast om nyttan överväger den möjliga risken för ditt barn.


Actilyse kan innehålla spårrester av gentamicin från tillverkningsprocessen; förpackningen innehåller naturgummi (latex).


3. Hur Actilyse ges


Actilyse förbereds och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är inte avsett för att du själv ska ta läkemedlet.


Dosen är beroende av kroppsvikten. Den maximala dosen är 2 mg, men om du väger mindre än 30 kg är dosen lägre.


Actilyse fylls i den igensatta katetern. Efter 30 minuter kommer din läkare att undersöka om katetern fungerar. Om så är fallet kommer behandlingen att avslutas. Om detta inte är fallet kommer Actilyse att ligga kvar i katetern i ytterligare 90 minuter.


Efter behandlingen kommer Actilyse att tas bort ur katetern som sköljs med steril natriumkloridlösning.


Om katetern fortfarande är igentäppt efter den första behandlingen med Actilyse kan behandlingen upprepas en gång.


Actilyse ska inte blandas med andra läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats av personer som fått Actilyse.


Mindre vanliga(förekommer hos mindre än 1 person av 100 som får läkemedlet)

 • blockering

 • läckage

 • sprickor


Sällsynta(förekommer hos mindre än 1 person av 1 000 som får läkemedlet):

feber


I princip kan alla biverkningar som setts vid användning av Actilyse (10, 20, 50 mg av alteplas) vid hjärtattacker, lungembolism eller stroke även inträffa vid rensning av katetrar som blockerats av blodproppar. Detta är dock endast möjligt i de fall Actilyse (2 mg av alteplas) når blodcirkulationen. Följande biverkningar kan inträffa: blödning, plötsliga hinder i blodkärl (emboli), allergiska (överkänslighets/anafylaktiska) reaktioner, sänkt blodtryck, illamående, kräkning, förhöjd kroppstemperatur. Dock har inga av dessa biverkningar ännu observerats med Actilyse 2 mg. På grund av den låga dosen av läkemedlet som används är det mycket osannolikt att dessa biverkningar inträffar med Actilyse 2 mg – bortsett från allergiska reaktioner där en liten mängd kan vara tillräckligt. Vid användning av Actilyse (10, 20, 50 mg av alteplas) har observationerna av allergiska reaktioner varit sällsynta.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Actilyse ska förvaras


Normalt blir du inte ombedd att förvara Actilyse eftersom det kommer att ges till dig av din läkare


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2-8 C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter rekonstituering: Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör lösningen användas omedelbart efter rekonstituering. Om lösningen inte används omedelbart, är förvaringstid och betingelser före användning användarens ansvar, och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 C.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Actilyse är ett pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning. Varje förpackning innehåller 5 injektionsflaskor med 2 mg alteplas.


Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim

Tyskland


Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach/Riss

Tyskland


Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim AB

Box 47608

SE-117 94 Stockholm

Tel: +46 (0)8 721 21 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Instruktioner för rekonstituering


Förpackningen på 2 mg alteplas är inte indicerad för användning vid hjärtinfarkt, akut lungembolism eller akut ischemisk stroke (på grund av risk för kraftig underdosering). Endast förpackningarna på 10, 20 och 50 mg är indicerade för dessa indikationer.


Injektionsflaskan på 2 mg (innehåller totalt 2,2 mg alteplas, överskottet på 0,2 mg blir kvar i sprutan så att den administrerade dosen är 2 mg alteplas) skall alltid rekonstitueras till en slutlig koncentration på 1 mg alteplas per ml.


2,2 ml vatten för injektionsvätskor ska överföras med en spruta med lämplig mätnoggrannhet, under aseptiska förhållanden, till injektionsflaskan med Actilyse pulver.


Den färdiga vätskan ska därefter fyllas i den ockluderade centrala venkatetern. Vätskan kan spädas vidare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska till en lägsta koncentration av 0,2 mg/ml. Spädning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller infusionslösningar med kolhydrater, t ex glukos, rekommenderas inte. Actilyse ska inte ges tillsammans med andra läkemedel i samma kateter (detta gäller även heparin).


För inkompatibiliteter, se avsnitt 6.2 i SmPC.


Vid beredning av den färdiga vätskan genom blandning av pulver och lösningsmedel, ska blandningen snurras försiktigt tills pulvret har lösts upp. Kraftig skakning ska undvikas för att motverka skumbildning.


Den färdiga vätskan är en klar och färglös till ljust gul lösning. Före administrering ska den inspekteras visuellt beträffande partiklar och färg.


För förvaringsanvisningar, se avsnitt 5 i denna bipacksedel.


Den färdiga lösningen är endast avsedd för engångsbruk. Oanvänd lösning ska destrueras.


Instruktioner för upplösning av ocklusion i centralvenskatetrar inklusive sådana som används för hemodialys:


Rekonstituera innehållet i en injektionsflaska till den slutliga koncentrationen 1 mg/ml. För katetrar med större inre volym än 2 ml, kan den färdiga lösningen spädas vidare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska till önskad volym. Detta innebär att den totala dosen vid en kateter med inre volym på 2,5 ml ska vara 2,0 mg Actilyse i volymen 2,5 ml.


Fyll lämplig dos i den ockluderade centrala venkatetern.


Undersök kateterns funktion 30 minuter efter administrering, genom att försöka aspirera blod. Om katetern fungerar gå till steg 6. Om katetern är ockluderad gå till steg 4.


Undersök kateterns funktion 120 minuter efter administrering, genom att försöka aspirera blod och kateterinnehåll. Om katetern fungerar gå till steg 6. Om katetern är ockluderad gå till steg 5.


Om kateterns funktion inte återställs efter den första dosen, kan den fyllas med en andra dos med samma mängd. Upprepa proceduren från steg 1. Om katetern fortfarande är ockluderad efter den andra dosen alteplas, bör man överväga att byta ut katetern.


Om kateterns funktion har återställts: Aspirera 4-5 ml blod hos patienter som väger 10 kg eller mer, eller 3 ml hos patienter med en kroppsvikt under 10 kg för att avlägsna Actilyse och återstående koagel och skölj katetern försiktigt med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska.


5