iMeds.se

Adartrel

Information för alternativet: Adartrel 0,5 Mg Filmdragerad Tablett, Adartrel 2 Mg Filmdragerad Tablett, Adartrel 0,25 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Adartrel 0,25 mg filmdragerade tabletter

Adartrel 0,5 mg filmdragerade tabletter

Adartrel 2 mg filmdragerade tabletter


Ropinirol (som hydroklorid)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Adartrel är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Adartrel

Hur du tar Adartrel

Eventuella biverkningar

Hur Adartrel ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Adartrel är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Adartrel är ropinirol, som tillhör en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister har liknande verkan som dopamin, som är en naturligt förekommande substans i hjärnan.


Adartrel används för behandling av symtomen vid medelsvårt till svårt Restless Legs Syndrom.


Restless Legs Syndrom (RLS) kallas också för Ekboms syndrom. Personer som har Restless Legs Syndrom har ett ohämmat behov av att röra på benen och ibland armarna och andra delar av kroppen. Vanligen har de obehagliga känselförnimmelser i ben och/eller armar - beskrivet ibland som ”krypningar” eller ”bubblingar”, som kan börja omedelbart efter att de har satt sig eller lagt sig ned och lindring erhålls endast genom rörelse. De har därför ofta problem med att sitta still och speciellt med att sova.


Adartrel lindrar de obehagliga känselförnimmelserna och minskar därför det tvångsmässiga rörelsebehovet i benen och/eller armarna.

Vad du behöver veta innan du tar Adartrel

Ta inte Adartrel

Tala om för din läkareom du tror att något av ovanstående gäller för dig.


Varningar och försiktighet

Talamed läkare eller apotekspersonal innan du tar Adartrel:


Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


Tala om för din läkareom något av ovanstående gäller för dig. Om du och din läkare bestämmer att du kan ta Adartrel, vill förmodligen din läkare att du ska gå på extra kontroller under behandlingstiden.


Andra läkemedel och Adartrel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit några andra läkemedel, även naturläkemedel eller receptfria läkemedel. Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Adartrel.


En del läkemedel kan påverka effekten av Adartrel eller göra det mer troligt att du får biverkningar. Adartrel kan också påverka effekten av andra läkemedel.

Dessa innefattar:

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av ovanstående läkemedel.


Du kommer att behöva ta ytterligare blodprov om du tar följande läkemedel tillsammans med Adartrel:

vitamin K-antagonister (används för att minska bildning av blodproppar) såsom t ex warfarin (Waran).


Graviditet och amning

Adartrel rekommenderas inte att användas om du är gravid, såvida inte din läkare anser att nyttan för dig är större än risken för ditt ofödda barn. Adartrel rekommenderas inte att användas om du ammareftersom det kan påverka mjölkproduktionen.


Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, om du tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.Din läkare kommer också ge dig råd om du ammar eller planerar att göra det. Din läkare kommer eventuellt råda dig till att sluta ta Adartrel.


Medan du tar Adartrel

Tala om för din läkare om du eller din familj har märkt att du utvecklar några ovanliga beteenden(såsom ovanligt spelbegär eller ökat sexuellt begär och/eller beteende) medan du tar Adartrel. Din läkare kan behöva ändra din dos eller avsluta behandlingen.


Körförmåga och användning av maskiner

Adartrel kan göra att du känner dig sömnig. I mycket ovanliga fall kan Adartrel göra att personer känner sig extremt sömnigaoch göra att personer somnar mycket plötsligt utan förvarning.


Om du får sådana besvär: kör inte bil, använd inte maskineroch försätt dig inte i någon situation där sömnighet eller risken för att somna kan sätta dig (eller andra) i allvarlig skaderisk eller livsfara. Delta inte i någon av dessa aktiviteter till dess att besvären har upphört.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tala om för din läkareom detta blir ett problem för dig.


Rökning och Adartrel

Tala om för din läkare om:

Du börjar röka eller slutar röka medan du tar Adartrel. Din läkare kan behöva ändra din dos.


Intag av Adartrel med mat och dryck

Om du tar Adartrel med mat är det mindre troligt att du blir illamående eller börjar kräkas. Om du kan är det därför bäst att ta läkemedlet tillsammans med mat.


Om dina besvär blir värre

En del personer som tar Adartrel upplever att deras RLS-symtom blir värre, t ex kan symtomen börja tidigare än vanligt eller vara mer intensiva eller påverka delar av kroppen som tidigare varit opåverkade såsom armarna eller återkomma tidigt på morgonen.

Tala om för din läkare så snart som möjligtom du får något av dessa symtom.


Adartrel-tabletterna innehåller en liten mängd socker som kallas för laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du tar Adartrel

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ge inte Adartrel till barn. Adartrel förskrivs normalt inte till barn under 18 år.


Hur mycket Adartrel behöver du ta?

Det kan ta ett tag att bestämma vilken dos av Adartrel som är mest lämplig för dig.


Den vanliga startdosen är 0,25 mg en gång dagligen. Efter två dagar kommer din läkare sannolikt att öka din dosering till 0,5 mg dagligen under resten av veckan. Därefter kan din läkare stegvis öka din dosering under de följande tre veckorna, till en dosering på 2 mg per dag.


Om 2 mg per dag inte förbättrar dina RLS-symtom tillräckligt, kan din läkare stegvis vilja öka din dosering lite till upp till den maximala dosen på 4 mg per dag. Efter att du har tagit Adartrel i tre månader, kan din läkare vilja ändra din dos eller råda dig till att avsluta behandlingen.


Om du känner att effekten av Adartrel är för kraftig eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal. Ta inte fler tabletter än vad din läkare har rekommenderat.


Fortsätt att ta Adartrel såsom din läkare råder dig till, även om du inte känner dig bättre. Det kan ta några veckor innan Adartrel börjar verka.


Ta din dos Adartrel

Ta din Adartrel-tablett en gång dagligen.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tugga eller krossa inte tabletterna.

Du kan ta Adartrel med eller utan mat. Om du tar tablettenmed mat är det mindre troligt att du blir illamående.

Adartrel tas vanligtvis strax före sänggåendet på kvällen. Du kan ta det upp till 3 timmar innan du går och lägger dig.


Om du har tagit för stor mängd av Adartrel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om det är möjligt, visa upp Adartrel-förpackningen.


En person som har tagit en överdos av Adartrel kan få något av dessa symtom: illamående, kräkningar, yrsel (en roterande känsla), dåsighet, mental eller fysisk trötthet, svimning, hallucinationer.


Om du har glömt att ta Adartrel

Ta inte extra tabletter eller dubbel dos för att kompensera för glömddos. Ta bara din nästa dos vid den vanliga tidpunkten.


Om du har missat att ta din dos under flera dagar ska du konsultera din läkare för råd om hur du börjar behandlingen igen.


Om du slutar att ta Adartrel

Sluta inte ta Adartrel utan läkares rådgivning.

Ta Adartrel så länge som din läkare har rekommenderat dig. Sluta inte, såvida inte din läkare sagt att du ska göra det.


Om du plötsligt slutar ta Adartrel kan dina symtom av Restless Legs Syndrom snabbt bli mycket värre.

Ett plötsligt stopp kan göra att du utvecklar ett medicinskt tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom som kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen inkluderar: akinesi (bortfall av muskelrörlighet), stela muskler, feber, instabilt blodtryck, takykardi (ökad hjärtfrekvens), förvirring, minskad medvetandegrad (t.ex. koma).


Om du behöver sluta ta Adartrel kommer din läkare stegvis minska din dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Det är mest troligt att biverkningarna av detta läkemedel inträffar när du börjar ta det eller när din dos precis har ökats. De är vanligtvis milda och blir mindre besvärliga när du har tagit dosen ett tag.


Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det innefattar även biverkningar som inte finns listade i denna bipacksedel.


Mycket vanliga biverkningar

Förekommer hos fler än 1 av 10personer som tar Adartrel:


Vanliga biverkningar

Förekommer hos färre än 1 av 10 personer som tar Adartrel:


Mindre vanliga biverkningar

Förekommer hos färre än 1 av 100 personer som tar Adartrel:


Mycket sällsynta biverkningar

Ett mycket litet antal personersom har tagit Adartrel (upp till 1 av 10 000) har:


En del patienter kan få följande biverkningar (ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data)


Du kan uppleva följande biverkningar:

Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

  • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

  • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

  • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger


Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden. Ni kommer att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Om du får biverkningar

Rapportering av biverkningar

Om du fårbiverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Adartrel ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter utg.dat. respektive exp.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 oC.

Förvaras i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Adartrel är ropinirol (som hydroklorid).

Varje tablett innehåller 0,25, 0,5 eller 2 mg ropinirol (som hydroklorid).


Övriga innehållsämnen är:

tablettkärna:laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

filmdragering:

0,25 mg tablett:hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171), polysorbat 80 (E433)

0,5 mg tablett:hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), indigokarminaluminiumlack (E132)

2 mg tablett:hypromellos, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Adartrel 0,25 mgtillhandahålls som vita femkantiga filmdragerade tabletter märkta ”SB” på ena sidan och ”4890” på den andra. Varje förpackning innehåller 2 eller 12 tabletter.

Adartrel 0,5 mgtillhandahålls som gula femkantiga filmdragerade tabletter märkta ”SB” på ena sidan och ”4891” på den andra. Varje förpackning innehåller 28 eller 84 tabletter.

Adartrel 2 mg tillhandahålls som rosa femkantiga filmdragerade tabletter märkta ”SB” på ena sidan och ”4893” på den andra. Varje förpackning innehåller 28 eller 84 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Tillverkare:

SmithKline Beecham Plc T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals Manor Royal, Crawley,

West Sussex RH10 9QJ, Storbritannien

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Spanien.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:Tjeckien Adartrel 0.25 <0.5> mg

Danmark Adartrel


Frankrike Adartrel

Tyskland ADARTREL 0,25 <0,5> <2> mg Filmtabletten

Island Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg
Malta Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg

Nederländerna Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg, filmomhulde tabletten

Norge Adartrel

Polen Adartrel

Portugal Adartrel

Slovakien Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg

Spanien Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg comprimidos recubiertos con película

Sverige Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg

Storbritannien Adartrel 0.25 <0.5> <2> mg Film-coated tabletsDenna bipacksedel godkändes senast: 2016-04-08