iMeds.se

Adport

Information för alternativet: Adport 5 Mg Kapsel, Hård, Adport 1 Mg Kapsel, Hård, Adport 0,5 Mg Kapsel, Hård, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Adport, 0,5 mg kapsel, hård

Adport, 1 mg kapsel, hård

Adport, 5 mg kapsel, hård


takrolimus


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Adport är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Adport

3. Hur du tar Adport

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Adport ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Adport är och vad det används för


Adport tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressivamedel.

Efter en organtransplantation (t.ex. lever, njure eller hjärta) kommer din kropps immunförsvar att försöka stöta bort det nya organet.

Adport används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet.

Adport används ofta i kombination med andra läkemedel som också nedsätter immunförsvaret.

Du kan också få Adport vid en pågående avstötning av lever-, njur-, hjärt- eller annat organtransplantat, eller om någon tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.


Takrolimus som finns i Adport kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Adport


Ta inte Adport


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Adport:


Andra läkemedel och Adport

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.


Adport får inte tas tillsammans med ciklosporin.


Blodnivåerna av Adport kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåerna av andra läkemedel kan påverkas genom att du tar Adport, vilket kan göra att man måste avbryta behandlingen, öka eller minska dosen av Adport.


Du ska speciellt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel vilka innehåller aktiva substanser såsom:


Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir). Dessa läkemedel kan förvärra njurproblem eller problem med nervsystemet när de tas tillsammans med Adport.


Din läkare behöver också få veta om du tar kaliumtillskotteller kaliumsparande urindrivande medel (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa smärtstillande medel (så kallade NSAID, t.ex. ibuprofen), blodförtunnande medel eller medicin mot diabetes som tas via munnen, samtidigt som du tar Adport.


Om du behöver någon vaccination, tala om det för din läkare i förväg.


Adport med mat och dryck

Du ska i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2–3 timmar efter en måltid. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden du tar Adport.


Graviditet och amning


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd några maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller om du har problem att se klart efter att du tagit Adport. Dessa effekter ses oftare om Adport tas i samband med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Adport innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Adport


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Se till att du får samma takrolimusmedicin varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din transplantationsspecialist har godkänt byte till en annan takrolimusmedicin.

Detta läkemedel ska tas två gånger om dagen. Om läkemedlet inte ser likadant ut som vanligt, eller om dosinstruktionerna har förändrats, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt så att du är säker på att du har fått rätt medicin.


Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare som beräknar dosen efter din kroppsvikt. De inledande doserna strax efter transplantationen kommer normalt att vara inom området


0,075-0,30 mg per kg kroppsvikt och dygn, beroende på det transplanterade organet.


Din dos beror på ditt allmäntillstånd och på vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du tar. Regelbundna blodprov krävs för att fastställa den korrekta dosen och för att anpassa dosen över tid. Din läkare kommer normalt att minska dosen av Adport när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta och hur ofta.Om du har tagit för stor mängd av Adport

Om du fått i digför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedletav misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Adport

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har glömt att ta dina Adport-kapslar ska du vänta tills det är dags för nästa dos och sedan fortsätta som tidigare.


Om du slutar att ta Adport

Om du slutar din behandling med Adport kan detta öka risken för avstötning av det transplanterade organet. Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har sagt att du ska göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Adport minskar din kropps egna försvarsmekanismer så att det transplanterade organet inte ska stötas bort. Detta innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner som vanligt. Om du tar Adport kan du därför få fler infektioner än vanligt, såsom infektioner i huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.


Svåra biverkningar, bl.a. de som anges nedan, kan förekomma. Kontakta omedelbart din läkare om du har eller misstänker att du kan ha någon av följande allvarliga biverkningar:Biverkningarna som listas nedan kan också förekomma efter att du har fått Adport:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Törst, fall, tryck över bröstet, nedsatt rörlighet, sår


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Adport ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Förvaras vid högst 25°C efter att aluminiumpåsen har öppnats.


Svälj kapseln omedelbart efter att du har tagit ut den ur tryckförpackningen.


Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Kapselinnehåll:
Laktosmonohydrat, hypromellos
(E464), kroskarmellosnatrium (E468) och magnesiumstearat (E572).

Hård gelatinkapsel:
Adport 0,5 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och gul järnoxid (E172).

Adport 1 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat, gul järnoxid
(
E172), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

Adport 5 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och röd järnoxid
(
E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Adport 0,5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med elfenbensfärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver(längd: 14,5 mm).

Adport 1 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med ljusbrun överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver(längd: 14,5 mm).


Adport 5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med orangefärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver(längd: 15,8 mm).


Adport hårda kapslar är förpackade i PVC/PE/PVdC/aluminium-blister i en skyddande aluminiumpåse som innehåller torkmedel som skyddar kapslarna från fukt. Torkmedlet ska inte sväljas.


Förpackning med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 hårda kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto- von- Guericke- Allee 1, D- 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D- 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livenzeni nr. 7A, RO- 540472 Targu Mures, Rumänien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02- 672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-19

14