iMeds.se

Adrenalin Stragen

Bipacksedel: Information till patienten


Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml

injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta

adrenalin


Läs noga igenomdenna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Adrenalin Stragen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Adrenalin Stragen

3. Hur Adrenalin Stragen ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Adrenalin Stragen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Adrenalin Stragen är och vad det används för


Adrenalin Stragen tillhör en grupp läkemedel som kallas adrenerga och dopaminerga läkemedel.


Detta läkemedel används för:


Vad du behöver veta innan du får Adrenalin Stragen


Du får inte ges Adrenalin Stragen

Om du är allergisk mot något hjälpämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) får du inte ges Adrenalin Stragen ifall en alternativ form av adrenalin eller ett annat blodtryckshöjande medel finns tillgängligt.


Varningar och försiktighet


Adrenalin Stragen används vid akut behandling. Oavbruten medicinsk övervakning krävs efter administrering.


Försiktighet


Risken för biverkningar ökar om du:


Andra läkemedel och Adrenalin Stragen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Läkemedel som kan påverka eller påverkas av Adrenalin Stragen inbegriper:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Körförmågan och användningen av maskiner påverkas inte av Adrenalin Stragen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Adrenalin Stragen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 3,54 mg natrium per ml injektionsvätska, lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Hur Adrenalin Stragen ges


Adrenalin Stragen administreras till dig av läkare, sjuksköterska eller vårdpersonal. De måste fatta beslut om korrekt mängd för dig samt när och hur denna ska ges.


Vid livshotande allergiska reaktioner (akut anafylaxi):

Vuxna: En dos på 0,05 mg (0,5 ml adrenalin 0,1 mg/ml lösning), vilket upprepas efter behov tills önskad respons uppnås.


Vid hjärtstillestånd:

Vuxna: 1 mg (10 ml adrenalin 0,1 mg/ml lösning) ges i ven eller i ben med 3–5 minuters mellanrum tills hjärtat börjar slå.


Barn över 5 kg: 10 mikrogram/kg (0,1 ml/kg adrenalin 0,1 mg/ml lösning) ges i ven eller i ben med 35 minuters mellanrum tills hjärtat börjar slå.


Detta läkemedelärinte lämpligt attleverera endos på mindreän0,5mlochbördärför inte användashos nyföddaoch spädbarnför vilkenkroppsviktenärmindre än5kg.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:


Vid höga doser till patienter som är känsliga för adrenalin är biverkningarna:


Upprepade lokala injektioner kan ge upphov till nekros (vävnadsskada) på injektionsställena på grund av vaskulär konstriktion (blodkärlen drar ihop sig).


Vid samtliga fall krävs medicinsk övervakning efter administrering av Adrenalin Stragen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


Hur Adrenalin Stragen ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet (EXP) är den sista dagen i angiven månad. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att kontrollera detta.


Förvaras i aluminiumpåsen för att skydda mot ljus och syre.


Förvaras vid högst 25C


Öppna inte aluminiumpåsen förrän produkten ska användas.

När påsen har öppnats måste produkten användas omedelbart.


Får ej frysas.


Använd inte vassa instrument för att öppna påsen.


Du bör inte ges Adrenalin Stragen om den förfyllda sprutan är delvis använd eller visar tecken på synlig skada.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adrenalintartrat:

Varje ml injektionsvätska innehåller adrenalintartrat motsvarande 0,1 mg adrenalin.

Varje förfylld spruta med 10 ml innehåller adrenalintartrat motsvarande 1 mg adrenalin.


Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Adrenalin Stragen är en klar, färglös lösning i en 10 ml förfylld spruta av polypropen, individuellt förpackad i ett genomskinligt blister och inslagen i en aluminiumpåse.


De förfyllda sprutorna finns i kartonger med 1 och 10 sprutor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Danmark


Tillverkare:

Laboratoire Aguettant

1 rue Alexander Fleming

69007 Lyon

FRANKRIKE


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-31


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Intravenöst adrenalin ska endast ges av dem som har erfarenhet av användning och titrering av vasopressorer i deras normala kliniska praxis.


Hjärtlungräddning


10 ml 0,1 mg/ml lösning (1 mg) adrenalin genom intravenös eller intraosseös administrering, upprepas med 3–5 minuters mellanrum tills spontan cirkulation återkommer.


Endotrakealt bruk ska endast användas som sista utväg om inget annat administreringssätt är tillgängligt, med en dos på 20 till 25 ml 0,1 mg/ml lösning (2 till 2,5 mg).


Vid hjärtstillestånd efter hjärtoperation, Adrenalin Stragen administreras intravenöst i doser på 0,5 ml eller 1 ml 0,1 mg/ml lösning (50 eller 100 mikrogram) mycket försiktigt och titrerat till effekt.


Akut anafylax


Titrera adrenalin intravenöst med bolusdoser på 0,5 ml 0,1 mg/ml lösning (0,05 mg) enligt respons.


Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta rekommenderas inte för intramuskulär användning vid akut anafylax. För intramuskulär administrering ska 1 mg/ml lösning användas.


Pediatrisk population

Detta läkemedelärinte lämpligt attleverera endos på mindreän0,5mlochbördärför inte användas intravenös eller intraosseöshos nyföddaoch spädbarnför vilkenkroppsviktenärmindre än5kg.


Hjärtstillestånd hos barn

Intravenös eller intraosseös administrering (hos barn over 5 kg): 0,1 ml/kg 0,1 mg/ml lösning (10 mikrogram/kg) till en maximal enkeldos på 10 ml 0,1 mg/ml lösning (1 mg), upprepas med 3–5 minuters mellanrum tills spontan cirkulation återkommer.


Endotrakealt bruk (oavsett vikt) ska endast användas som sista utväg om inget annat administreringssätt är tillgängligt, med en dos på 1 ml/kg 0,1 mg/ml lösning (100 mikrogram/kg) till en maximal enkeldos på 25 ml av 0,1 mg/ml lösning (2,5 mg).


Respektera nedanstående protokoll strikt:

Den förfyllda sprutan är endast för enpatientbruk. Kassera sprutan efter användning. Återanvänd inte.

Produkten ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering. Endast klar och färglös lösning, fri från partiklar eller utfällningar, ska användas.

Produkten ska inte användas om påsen eller blisterförpackningen har öppnats eller om den manipuleringssäkra förseglingen på sprutan (plastfilmen vid ändlockets bas) är bruten.


Riv upp aluminiumpåsen för hand genom att endast använda perforeringarna.

Använd inte vassa instrument för att öppna påsen.Ta ut den förfyllda sprutan från den sterila blisterförpackningen.

3 ) Tryck på kolven för att frigöra spärren.Steriliseringsprocessen kan ha fått spärren att fästa vid sprutkroppen.Vrid av ändlocket för att bryta förseglingarna. Vidrör inte den exponerade luerkopplingen så att kontaminering kan undvikas.Kontrollera att sprutändens försegling är helt borttagen. Om inte, sätt tillbaka locket och vrid igen.

Stöt ut luften genom att försiktigt trycka på kolven.
7) Anslut sprutan till en vaskulär åtkomstanordning eller kanyl.

Tryck på kolven för att injicera den erforderliga volymen.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.