iMeds.se

Aggrastat

Information för alternativet: Aggrastat 250 Mikrogram/Ml Koncentrat Till Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-11

Bipacksedel: Information till användaren


Aggrastat (250 mikrogram/ml) koncentrat till infusionsvätska, lösning

tirofiban


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information, som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aggrastat är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aggrastat

3. Hur du använder Aggrastat

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aggrastat ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aggrastat är och vad det användsför


Aggrastat används för att underlätta blodtillförseln till hjärtat och hjälper till att förebygga bröstsmärta och hjärtinfarkt. Det verkar genom att förebygga bildning av blodproppar. Detta läkemedel kan också användas av patienter som har genomgått utvidgning av hjärtats kärl genom ballongsprängning (perkutan koronar intervention, PCI). Detta ingrepp görs oftast med hjälp av ett implantat av en liten tub för att underlätta blodflödet till hjärtat.

Aggrastat är avsett att användas tillsammans med acetylsalicylsyra och ofraktionerat heparin.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aggrastat


Använd inte Aggrastat


Din läkare kommer att gå igenom din medicinska historia för att fastställa om du löper ökad risk att få några biverkningar som är kopplade till detta läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Aggrastat om du har eller har haft:


Andra läkemedel och Aggrastat

Aggrastat kan i allmänhet användas med andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan komma att ta andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom vissa läkemedel kan påverka varandras effekt. Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du tar andra läkemedel som hindrar blodet från att koagulera, såsom warfarin.


Aggrastat med mat och dryck

Intag av mat och dryck påverkar inte detta läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

På grund av ditt sjukdomstillstånd ska du inte köra bil eller använda maskiner under användning av

Aggrastat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Aggrastat innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller cirka 189 mg natrium per 50 ml injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Aggrastat


Aggrastat ska förskrivas av en kvalificerad läkare som har erfarenhet av att behandla hjärtinfarkter.

Du har getts, eller kommer att ges Aggrastat intravenöst. Din läkare kommer att besluta om lämplig dos, baserat på ditt allmäntillstånd och din vikt.


Användning för barn

Användning för barn rekommenderas inte.


Om du använt för stor mängd av Aggrastat

Dosen AGGRASTAT som du får kontrolleras noga av din läkare och apotekspersonal.


Det vanligaste symtomet vid överdosering är blödning. Om du uppmärksammar en blödning ska du informera sjukvårdspersonal omedelbart. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. I Sverige 112 och i Finland 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Aggrastat

Din läkare kommer att besluta om när dosen ska ges.


Om du slutar att använda Aggrastat

Din läkare kommer att avgöra när behandlingen ska avslutas. Om du vill avsluta behandlingen tidigare bör du dock diskutera andra alternativ med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Blödning är den vanligaste biverkningen vid behandling med Aggrastat och kan inträffa i hela kroppen. Detta kan vara allvarligt, och i sällsynta fall leda till dödlig utgång.


Om biverkningar uppstår kan medicinskt omhändertagande behövas. Om du får något av följande symtom när du använder Aggrastat ska du omedelbart kontakta din läkare:


Nedan följer en lista över biverkningar som har inträffat hos vissa patienter efter behandling med Aggrastat. Biverkningarna är listade efter sjunkande frekvens.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Blödning efter kirurgiskt ingrepp

Blödning under huden vid injektionsstället, eller i en muskel vilket orsakar svullnad.

Små röda blåmärken

Icke synligt blod i urin eller avföring

Sjukdomskänsla

Huvudvärk


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av10 användare):

Blod i urinen

Blod i upphostningar

Näsblod

Blödning i tandkött och mun

Blödning från punkterat kärl

Sänkt antal röda blodkroppar (sänkt hematokrit och hemoglobin)

Sänkt antal blodplättar, under 90 000/mm3

Feber


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 100 användare):

Blödning i mage eller tarmar

Blodiga kräkningar

Sänkt antal blodplättar, under 50 000/ mm3


Har rapporteras (förekommer hos okänt antal användare)

Blödning i skallen

Lokal blodutgjutning (hematom) som trycker på ryggmärgen

Blödning i inre organ i buken

Lungblödning

Akut och/eller kraftig sänkning av antal blodplättar, under 20 000/ mm3

Allvarlig allergisk reaktion med tryckkänsla över bröstet, utslag eller nässelfeber, samt reaktioner som orsakar andningssvårigheter och yrsel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Finland

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

FI-00034 Fimea


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Aggrastat ska förvaras


Din läkare och apotekspersonalen vet hur Aggrastat ska förvaras och tas om hand efter användning.


Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på påsen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Får ej frysas. Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel om du noterar att det finns synliga partiklar eller att lösningen är missfärgad före användning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte länre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är tirofiban.

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 281 mikrogram tirofibanhydrokloridmonohydrat vilket motsvarar 250 mikrogram tirofiban.

Övriga innehållsämnen är: Natriumklorid, natriumcitratdihydrat, vattenfri citronsyra, vatten för injektionsvätskor, hydroklorsyra och/eller natriumhydroxid (för justering av pH).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Aggrastat är en klar, färglös, koncentrerad lösning tillgänglig i 50 ml typ I injektionsflaska av glas.


Innehavare av godkännande för försäljning


Correvio (UK) Ltd.

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park

Heathrow

UB11 1BD

Storbritannien


Tillverkare

Orion Corporation,

Orion Pharma Esbo,

Orionvägen 1,

FI-02200 Esbo,

Finland


Arvato Distribution GmbH,

Gottlieb Daimler Straße 1,

33428 Harsewinkel,

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-03-11


<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Denna produkt är endast avsedd för användning på sjukhus av specialistläkare vana vid behandling av akuta hjärtsyndrom.


Aggrastat koncentrat måste spädas före användning.


Aggrastat bör administreras tillsammans med ofraktionerat heparin och oral trombocytaggregationshämmare, inkluderande acetylsalicylsyra (ASA).


Dosering och administeringssätt

Hos patienter som behandlas med en tidig invasiv strategi för NSTE-ACS men som inte väntas genomgå angiografi under minst 4 timmar och upp till 48 timmar efter diagnos, ges Aggrastatintravenöst med en initial infusionshastighet på 0,4 mikrogram/kg/min i 30 minuter. Efter den initiala infusionen skall behandlingen med Aggrastatfortsätta med en underhållsinfusion med en hastighet om 0,1 mikrogram/kg/min. Aggrastatska ges med ofraktionerat heparin (vanligtvis en intravenös bolusdos om 50-60 enheter (E)/kg vid behandlingsstart med Aggrastatoch därefter cirka 1 000 E/timme titrerat med utgångspunkt från den aktiverade partiella tromboplastintiden (APT-tid), vilken bör vara ungefär dubbla normalvärdet, och oral behandling med trombocytaggregationshämmare, inkluderande men inte uteslutande ASA om det inte är kontraindicerat.


Hos NSTE-ACS-patienter som är planerade att behandlas med PCI inom 4 timmar efter diagnos eller hos patienter med akut hjärtinfarkt planerade för primär PCI bör Aggrastatadministreras med en initial bolusdos av 25 mikrogram/kg administrerat under 3 minuter åtföljt av underhållsinfusion med 0,15 mikrogram/kg/min under 12-24 timmar och upp till 48 timmar.

Aggrastat skall ges i kombination med ofraktionerat heparin (dosering som ovan) och oral trombocytaggregationshämmare, inkluderande men inte uteslutande ASA, om det inte är kontraindicerat.


Ingen dosjustering krävs för äldre.


Patienter med svår njursvikt

Vid svår njursvikt (kreatininclearance <30 ml/min) bör Aggrastatdosen minskas med

50 %.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Aggrastathar inte fastställts hos barn.

Inga data finns tillgängliga.


Start och behandlingstid med Aggrastat

Hos patienter som behandlas med en tidig invasiv strategi för NSTE-ACS men som inte väntas genomgå angiografi under minst 4 timmar och upp till 48 timmar efter diagnos, ska Aggrastatges intravenöst med en initial infusionshastighet på 0,4 mikrogram/kg/min efter diagnos. Rekommenderad tid för underhållsdosen är minst 48 timmar. Infusion av Aggrastatoch ofraktionerat heparin kan fortsätta under koronar angiografi och bör bibehållas i minst 12 timmar, men inte mer än 24 timmar efter angioplastik/aterektomi. När en patient är kliniskt stabil och inga koronara ingrepp planeras av behandlande läkare ska infusionen avbrytas. Totala behandlingstiden bör ej överskrida 108 timmar.


Om en patient som har fått en diagnos på NSTE-ACS och behandlats med en invasiv strategi sedan genomgår angiografi inom 4 timmar efter diagnos, ska Aggrastat ges med en bolusdos av 25 mikrogram/kg intravenöst vid start av PCI med fortsatt infusion under 12-24 timmar och upp till 48 timmar. Hos patienter med akut hjärtinfarkt planerade för primär PCI bör bolusinfusionen påbörjas snarast möjligt efter diagnos.


Samtidig behandling (ofraktionerat heparin, orala antitrombocytaggregationshämmare, inkluderande ASA)

Behandling med ofraktionerat heparin inleds med en intravenös bolusdos om 50-60 E/kg och fortsätts sedan med en underhållsdos på 1 000 E per timme. Heparindosen titreras för att upprätthålla en APT-tid på cirka två gånger normalvärdet.

Om ej kontraindicerat, bör alla patienter få behandling med orala trombocytaggregationshämmare innan behandling med Aggrastatinleds. Denna medicinering bör fortgå åtminstone så länge infusion med Aggrastatpågår.

De flesta studier som undersökt administrering med Aggrastat som ett hjälpmedel vid PCI har använt ASA i kombination med klopidogrel som oral trombocytaggregationshämmare. Effekten av Aggrastat i kombination med antingen prasugrel eller ticagrelor har inte fastställts i randomiserade kontrollerade studier.


Om angioplastik (PCI) krävs ska heparintillförseln avbrytas efter PCI och katetern bör tas bort så snart koagulationen har återgått till den normala d v s när activated clotting time (ACT) är mindre än 180 sekunder (vanligtvis 2-6 timmar efter utsättande av heparin).


Inkompatibiliteter

Inkompatibilitet har setts med diazepam. Därför bör Aggrastatoch diazepam inte administreras via samma intravenösa slang.

Inga inkompatibiliteter har setts med Aggrastatoch följande intravenösa beredningar: atropinsulfat, dobutamin, dopamin, adrenalinhydroklorid, furosemid, heparin, lidokain, midazolamhydroklorid, morfinsulfat, nitroglycerin, kaliumklorid, propranololhydroklorid och famotidin injektion.


Anvisningar för hantering


AGGRASTAT koncentrat måste spädas före användning:


Dra upp 50 ml från en 250 ml infusionspåse innehållande 0,9 % natriumkloridlösning eller

5 % glukoslösning och ersätt med 50 ml Aggrastat(från en 50 ml injektionsflaska) vilket ger en koncentration på 50 mikrogram/ml. Omskakas väl före användning.


Används enligt nedan givna dosberäkning.


Följande tabell kan användas som guide för dosjustering baserat på kroppsvikt.0.4 mikrogram/kg/min Dosjustering

Flertalet patienter

0.4 mikrogram/kg/min Dosjustering

Svår njursvikt

25 mikrogram/kg

Bolusjustering

Flertalet patienter

25 mikrogram/kg

Bolusjustering

Svår njursvikt

Kroppsvikt (kg)

30 minuters initial infusionshastighet (ml/timme)

Infusionshastighet vid underhållsbehandling
(ml/timme)

30 minuters initial infusionshastighet
(ml/timme)

Infusionshastighet vid underhållsbehandling
(ml/timme)

Bolus

(ml)

Infusionshastighet vid underhållsbehandling
(ml/timme)

Bolus

(ml)

Infusionshastighet vid underhållsbehandling
(ml/timme)

30-37

16

4

8

2

17

6

8

3

38-45

20

5

10

3

21

7

10

4

46-54

24

6

12

3

25

9

13

5

55-62

28

7

14

4

29

11

15

5

63-70

32

8

16

4

33

12

17

6

71-79

36

9

18

5

38

14

19

7

80-87

40

10

20

5

42

15

21

8

88-95

44

11

22

6

46

16

23

8

96-104

48

12

24

6

50

18

25

9

105-112

52

13

26

7

54

20

27

10

113-120

56

14

28

7

58

21

29

10

121-128

60

15

30

8

62

22

31

11

129-137

64

16

32

8

67

24

33

12

138-145

68

17

34

9

71

25

35

13

146-153

72

18

36

9

75

27

37

13När lösningen och förpackningen så tillåter ska parenterala läkemedel inspekteras med avseende på synliga partiklar och missfärgning före användning.


Aggrastat ska endast ges intravenöst och kan ges genom samma infusionsnål som ofraktionerat heparin.


Det rekommenderas att Aggrastat ges med ett kalibrerat infusionsset och med steril utrustning.


Det är viktigt att säkerställa att inte infusion av den initiala dosen förlängs och att felberäkningar av infusionshastigheten för underhållsdosen baserat på patientens vikt undviks.


Särskilda förvaringsanvisningar

Används före utgångsdatum som anges på infusionspåsen, efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Får ej frysas. Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Den spädda infusionslösningen ska användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska lagringsförhållandena normalt sett inte överskrida 24 timmar vid 2-8°C.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aggrastat är en klar, färglös lösning tillgänglig i 50 ml typ I injektionsflaska av glas.


Särskilda anvisningar för destruktion och handhavande

Oanvänt läkemedel eller avfall ska destrueras i enlighet med lokala föreskrifter.

8