iMeds.se

Airflusal Forspiro

Information för alternativet: Airflusal Forspiro 50 Mikrogram/500 Mikrogram/Dos Inhalationspulver, Avdelad Dos, visa andra alternativ
Document: Airflusal Forspiro 50 microgram per 250 microgram per dose inhalation powder, pre-dispensed PL change

Läkemedelsverket 2015-11-24

Bipacksedel: Information till användaren

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos


salmeterol/flutikasonpropionat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Airflusal Forspiro är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Airflusal Forspiro

3. Hur du använder Airflusal Forspiro

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Airflusal Forspiro ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Airflusal Forspiro är och vad det används för


Airflusal Forspiro används för behandling av:

Astma


Detta läkemedel innehåller två aktiva substanser:


Salmeterol och flutikason som finns i Airflusal Forspiro kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Airflusal Forspiro


Använd inte Airflusal Forspiro

om du är allergisk mot salmeterol, flutikason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Airflusal Forspiro om du har:


Airflusal Forspiro förebygger andnöd och väsande andning. Läkemedlet hjälper inte om du redan har andnöd eller väsande andning.

Om du får ett sådant anfall av andnöd ska du ta en kortverkande luftrörsvidgande medicin som ger snabb effekt, t.ex. salbutamol.


Kontakta din läkare omedelbart om din astma försvåras eller du får andningssvårigheter. Tecken kan vara att:

Fortsätt använda Airflusal Forspiro om något av detta inträffar, men öka inte antalet inhalationer. Ditt tillstånd försämras eventuellt och du kan bli allvarligt sjuk. Tala med in läkare, eftersom du kan behöva ytterligare behandling.


Barn och ungdomar

Airflusal Forspiro rekommenderas inte för barn under 12 år.


Andra läkemedel och Airflusal Forspiro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Airflusal Forspiro:


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta Airflusal Forspiro i detta fall.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Airflusal Forspiro skulle påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Airflusal Forspiro innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.

3. Hur du använder Airflusal Forspiro


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Astma

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 årär:


1 inhalation 2 gånger dagligen.


Din läkare kommer att följa upp dina astmasymtom regelbundet.


Om besvären är välkontrollerade när du tar Airflusal Forspiro 2 gånger dagligen, kan läkaren minska doseringen till 1 gång dagligen:


Användningssätt

Använd Airflusal Forspiro varje dag enligt läkarens ordination, helst strax före en måltid på morgonen och/eller på kvällen.

Skölj munnen med vatten efter användning.


Om du inte använder Airflusal Forspiro korrekt eller enligt ordinationen, kan dina andningssvårigheter bli värre. För att uppnå optimala behandlingsresultat måste du använda Airflusal Forspiro varje dag även om du inte har symtom.


Bruksanvisning

Läkare, sjukskötare eller apotekspersonal ska visa hur du ska använda inhalatorn och regelbundet kontrollera hur du använder den.

Inhalatorn innehåller 60 doser i pulverform i en hoprullad folieremsa. Inhalatorn har en dosräknare som räknar ner från 60 till 0 och visar hur många doser som finns kvar. När antalet kvarvarande doser är 10 eller mindre, anges siffrorna mot röd bakgrund.

Inhalatorn kan inte fyllas på – kassera därför inhalatorn när den är tom och ersätt den med en ny.