iMeds.se

Akineton

Information för alternativet: Akineton 5 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-08-13

Bipacksedel: Information till patienten

Akineton 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

biperidenlaktat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Akineton är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Akineton

3. Hur du använder Akineton

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Akineton ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Akineton är och vad det används för


Akineton är ett s k antikolinergt läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom. Läkemedlet kan även användas mot s k extrapyramidala symtom som uppstått p g a annan läkemedelsanvändning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Akineton


Använd inte Akineton


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Akineton.


Var särskilt försiktig med Akineton om du har förstorad prostata, förhöjd krampbenägenhet och hjärtklappning.

Äldre personer kan vara mer känsliga för denna typ av läkemedel och dosen kan behöva justeras av läkare.


Andra läkemedel och Akineton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Samtidig användning av Akineton och andra läkemedel med antikolinerg effekt såsom neuroleptika (medel mot sjukdomar i nervsystemet), antihistaminer (medel mot allergi), antiparkinsonmedel, spasmolytika (kramplösande medel), kinidin (hjärtmedicin) och levodopa (medel mot Parkinsons sjukdom) kan förstärka biverkningarna av läkemedlen.


Akineton med alkohol

Du bör undvika att dricka alkohol under behandlingen med Akineton.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Amning

Biperiden passerar över i modersmjölk och kan påverka det diande barnet. Amning rekommenderas inte då man använder Akineton.


Körförmåga och användning av maskiner

Akineton kan sänka reaktionsförmågan hos vissa patienter och kan därför påverka din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Akineton


Detta läkemedel ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Äldre personer kan behöva en lägre dos.


Akineton 5 mg/ml injektionsvätska, lösning sprutas in i en muskel eller ges långsamt intravenöst.


Om du har använt för stor mängd av Akineton

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan uppträda särskilt i början av behandlingen och om dosen ökas för snabbt.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


I högre doser kan följande biverkningar förekomma: uppjagad sinnesstämning, oro, rädsla, förvirring, hallucinationer och sömnlöshet. Centralstimulerande effekter är vanliga hos patienter med symtom på psykisk utvecklingsstörning och kan kräva en minskning av dosen.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Inflammation i öronspottkörteln (parotit).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Akineton ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningsstorlekar: 5x1 ml, glasampull


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Laboratorio Farmaceutico S.I.T., Srl

Via Cavour, 70

27035 Mede (PV)

Italien


Information lämnas av:

Sofus Regulatory Affairs AB

Torsgatan 4
111 23 Stockholm


Tel. 08-21 54 45

regulatory@sofus.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-08-13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Dosering och administreringssätt


Parkinsonism: I svåra fall 2 (–4) ampuller [10 (–20) mg] intramuskulärt eller långsamt intravenöst, fördelade över dagen.

Medikamentellt betingade extrapyramidala symtom (akut dystoni och initial dyskinesi):

Vid akut dystoni ges ½–1 ampull (2,5–5 mg) intramuskulärt eller långsamt intravenöst. De extrapyramidala symtomen kan försvinna redan under injektionen. I dessa fall skall injiceringen avbrytas. Vid behov kan den föreskrivna dosen åter ges efter 30 minuter.


Inkompatibiliteter

Injektionsvätskan bör inte blandas med andra läkemedel, eftersom kompatibilitetsstudier saknas.


8