iMeds.se

Albumin Baxter

Information för alternativet: Albumin Baxter 50 G/L Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Albumin Baxter 50 g/l

Infusionsvätska, lösning

Humant albumin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Albumin Baxter 50 g/l är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Albumin Baxter 50 g/l

3. Hur du använder Albumin Baxter 50 g/l

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Albumin Baxter 50 g/l ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Albumin Baxter 50 g/l är och vad det används för


Albumin Baxter 50 g/l innehåller ett protein som kallas albumin, vilket finns i vätskekomponenten i blodet (i plasman). Det tillhör läkemedelsgruppen plasmasubstitut och plasmaproteinfraktioner. Det tillverkas av humant blod som samlats in från blodgivare.


En injektionsflaska med 250 ml innehåller 12,5 g humant albumin.

En injektionsflaska med 500 ml innehåller 25 g humant albumin.


Humant albumin används för att återfå och upprätthålla blodvolymen hos patienter som har förlorat blod och vätska p.g.a. särskilda medicinska omständigheter.

Val av albumin istället för artificiell kolloid och den dos som behövs kommer göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd.


2. Vad du behöver veta innan du använder Albumin Baxter 50 g/l


Använd inte Albumin Baxter 50 g/l

om du är allergisk mot humant albumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Albumin Baxter 50 g/l.

Om du tror att något av detta gäller dig, informera då din läkare så att han/hon kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de med risk för att vara smittbärare utesluts, samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av smittämnen.


Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.


När du ges Albumin Baxter 50 g/l rekommenderas det bestämt att produktnamn och satsnummer registreras vid varje behandlingstillfälle för att möjliggöra spårandet av använd produkt.


Andra läkemedel och Albumin Baxter 50 g/l


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren bestämmer om du kan använda Albumin Baxter 50 g/l undergraviditet eller medan du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner har observerats.


Albumin Baxter 50 g/l innehåller natrium

Albumin Baxter 50 g/l innehåller 130-160 mmol/l natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Albumin Baxter 50 g/l


Albumin Baxter 50 g/l är ett läkemedel som används på sjukhus. Det kommer därför ges till dig av behörig sjukvårdspersonal på sjukhuset. Din läkare bestämmer hur mycket och hur ofta du ska få läkemedlet, samt hur länge behandlingen ska pågå, utifrån dina individuella behov. Han/hon kommer att övervaka ditt tillstånd, mäta ditt blodtryck och hjärtslag samt ta blodprover medan du får Albumin Baxter för att säkerställa att du inte får för mycket. Om du får huvudvärk, andningssvårigheter eller ökat blodtryck, tala om det för din läkare.


Om du använt för stor mängd av Albumin Baxter 50 g/l

Om du kan ha fått mer Albumin Baxter 50 g/l än du borde, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om någon av biverkningarna listade nedan uppstår, bör infusionen avbrytas omedelbart och lämplig behandling sättas in:Följande biverkningar har också rapporterats:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare,apotekspersonaleller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Albumin Baxter 50 g/l ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Innehållet bör användas omedelbart efter att injektionsflaskan brutits.

Använd inte Albumin Baxter 50 g/l om du ser att lösningen är grumlig eller har fällningar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är humant albumin.

100 ml lösning innehåller totalt 5 g protein, av vilket minst 95% är humant albumin.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumkaprylat, natriumacetyltryptofan, vatten för

injektionsvätskor.


Total mängd natriumjoner: 130 - 160 mmol/l.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är klar och lätt trögflytande. Den är nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön.

Det är en steril lösning för intravenös infusion som tillhandahålls i injektionsflaskor av glas med 250 ml resp. 500 ml lösning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Baxalta Innovations GmbH

Industristrasse 67

1221 Wien

Österrike

Tillverkare

Baxter AG

Industriestraße 67

A-1221 Wien

Österrike


Ombud

Baxalta Sweden AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österike: Human Albumin Baxter 50 g/l – Infusionslösung


Irland, Malta, Storbritannien, Tjeckien: Human Albumin Baxalta 50 g/l


Belgien, Bulgarien, Cypern, Tyskland, Grekland, Luxemburg, Polen, Slovakien, Slovenien:

Human Albumin 50 g/l Baxalta


Sverige: Albumin Baxter 50 g/l


Danmark, Estland, Finland, Island, Norge:

Albumin Baxalta 50 g/l


Italien: Albumina Baxalta 50 g/l


Lettland: Albumin Baxalta 50 g/l šķīdums infūzijām


Litauen: Albumin Baxalta 50 g/l infuzinis tirpalas


Portugal: Albumina Humana Baxalta


Rumänien: Albumină Umană Baxalta 50 g/l soluţie perfuzabilă


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-11-09


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Infusionshastigheten bör anpassas med avseende på individuella förhållanden och indikationen.

Vid plasmautbyte ska infusionshastigheten anpassas till eliminationshastigheten.

Om stora volymer administreras bör produkten värmas till rumstemperatur eller kroppstemperatur före användning.

När koncentrerat albumin ges måste man försäkra sig om att patienten får adekvat vätsketillförsel. Patienterna ska övervakas noggrant avseende cirkulatorisk överbelastning och övervätskning.

Hypervolemi kan förekomma om doseringen eller infusionshastigheten är för hög. Vid första tecken på kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, andfåddhet, stas i jugularvenen) eller ökat blodtryck, förhöjt centralt ventryck eller lungödem, ska infusionen avbrytas omedelbart och patientens hemodynamiska parametrar övervakas noga.

5