iMeds.se

Albumin Biotest

Läkemedelsverket 2015-10-21

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Albumin Biotest 200 g/l infusionsvätska, lösning


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Humant albumin


Albumin Biotest 200 g/l är en lösning innehållande 200 g/l (20%) totalt protein av vilket minst 95% är humant albumin.


En injektionsflaska med 50 ml innehåller 10 g humant plasmaprotein av vilket minst 95% är humant albumin.

En injektionsflaska med 100 ml innehåller 20 g humant plasmaprotein av vilket minst 95% är humant albumin.


Läkemedlet har en hyperonkotisk effekt.


Hjälpämne med känd effekt:

1 liter Albumin Biotest 200 g/l innehåller 122 mmol natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Infusionsvätska, lösning.


En klar, lätt viskös vätska; den är nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön.


4. Kliniska uppgifter


4.1 Terapeutiska indikationer


Återställande och upprätthållande av cirkulerande blodvolym vid volymbrist och när användning av en kolloid är lämpligt.


Val av albumin istället för artificiell kolloid kan göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd och aktuella behandlingsrekommendationer.


4.2 Dosering och administreringssätt


Albuminlösningens koncentration, dos och infusionshastighet skall justeras efter patientens individuella behov.


Dosering

Doseringen bestäms av patientens storlek, skadans eller sjukdomens omfattning samt pågående vätske-­ och proteinförluster.Dosen titreras på grundval av kliniska parametrar som speglar cirkulerande volym och inte på grundval av albuminnivåerna i plasma.


Om humant albumin administreras, ska hemodynamiska parametrar övervakas regelbundet. Detta kan inkludera:


Administreringssätt

Humant albumin kan administreras direkt intravenös eller spädas med en isotonlösning (t.ex. 0,9 % natriumklorid).


Infusionshastigheten ska anpassas till indikationen och till patientens individuella behov.


Vid plasmautbyte bör infusionshastigheten justeras efter hastigheten med vilken plasmabyte sker.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot albuminproduktereller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet


Misstanke om allergiska eller anafylaktoida reaktioner kräver attinjektionen avbryts omedelbart.Vid chock ska sedvanlig behandling av chock sättas in.


Albumin bör användas med försiktighet vid tillstånd därhypervolemi och dess följder eller hemodilution kan utgöra en speciell risk för patienten. Exempel på sådana är:


Den kolloidosmotiska effekten av humant albumin 200 g/l är uppskattningsvis fyra gånger den i blodplasma. Därför måste man försäkra sig om adekvat vätsketillförsel när koncentrerat albumin administreras. Patienterna ska övervakas noggrant avseende cirkulatorisk överbelastning och övervätskning.


Lösningar innehållande 200‑250 g/l humant albumin har relativt lågt elektrolytinnehåll jämfört med lösningar innehållande 40‑50 g/l humant albumin. När albumin administreras ska patientens elektrolytstatus övervakas (se avsnitt 4.2) och nödvändiga åtgärder vidtas för att återställa eller upprätthålla elektrolytbalansen.


Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor då detta kan orsaka hemolys hos mottagaren.


Om jämförelsevis stora volymer ska ersättas är det nödvändigt att kontrollera koagulation och hematokrit. Åtgärder ska vidtas för att säkerställa adekvat substitution av andra blodkomponenter (koagulationsfaktorer, elektrolyter, trombocyter och erytrocyter).


Hypervolemi kan inträffa om inte dos och infusionshastighet justeras efter patientens cirkulatoriska tillstånd. Om kliniska tecknen på kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, dyspné, halsvenstas), eller förhöjt blodtryck, ökat centralt venöst tryck och lungödem uppträder, måste infusionen stoppas omedelbart.


Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer enligt etablerade processer.


Det rekommenderas bestämtatt varje gång Albumin Biotestges till en patient skall produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.


Detta läkemedel innehåller 122 mmol natrium per liter. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga specifika interaktioner mellan humant albumin och andra läkemedel är kända.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Säkerheten av Albumin Biotest 200 g/l vid användning under graviditet har ej fastställts i kontrollerade kliniska studier. Klinisk erfarenhet med albumin antyder dock att inga skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet kan förväntas.


Experimentella djurstudier är otillräckliga för att utvärdera säkerheten vad gäller fortplantning, embryonal- och fosterutveckling, havandeskapsförlopp samt peri- och postnatal utveckling.

Humant albumin är dock en normal beståndsdel i humant blod.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.


4.8 Biverkningar


Lindriga reaktioner som t.ex. rodnad, klåda, feber och illamående förekommer i sällsynta fall. Dessa reaktioner försvinner normalt snabbt när infusionshastigheten minskas ellerinfusionen avbryts. I mycket sällsynta fall kan allvarliga reaktioner som chock, förekomma. I dessa fall ska infusionen avbrytas och lämplig behandling sättas in.


För information om virussäkerhet, se avsnitt 4.4.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Hypervolemi kan inträffa om dosen och infusionshastigheten är för hög. Så snart kliniska tecknen på kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, dyspné, halsvenstas), eller förhöjt blodtryck, ökat centralt ventryck och lungödem uppträder, måste infusionen avbrytas omedelbart och patientens hemodynamiska parametrar övervakas noggrant.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: plasmasubstitut och plasmaproteinfraktioner, ATC‑kod: B05AA01.


Humant albumin utgörs kvantitativt av mer än hälften av den totala proteinhalten i plasma, och representerar omkring 10 % av leverns proteinsyntesaktivitet.


Fysiologisk kemi: Humant albumin 40 till 50 g/l är svagt hypoonkotiskt jämfört med normal plasma. Humant albumin 200 g/l har en motsvarande hyperonkotisk effekt.


De viktigaste fysiologiska funktionerna av albumin är dess upprätthållande av blodets onkotiska tryck och dess transportfunktion. Albumin stabiliserar den cirkulerande blodvolymen och agerar bärare för hormoner, enzymer, läkemedel och toxiner.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Normalt är den totala utbytbara albuminpoolen 4‑5 g/kg kroppsvikt, varav 40‑45% finns intravaskulärt och 55‑60% i det extravaskulära rummet. Ökad permeabilitet i kapillärerna ändrar albuminkinetiken och en onormal fördelning kan förekomma i vissa fall, t.ex. vid svåra brännskador eller septisk chock.


Under normala betingelser är den genomsnittliga halveringstiden för albumin cirka 19 dagar. Balansen mellan syntes och nedbrytning erhålls normalt genom feedbackreglering. Elimineringen är övervägande intracellulär och beroende av lysosomproteaser.


Hos friska frivilliga lämnar mindre än 10% av tillfört albumin det intravaskulära rummet under de första 2 timmarna efter infusionen. Avsevärd individuell variation med avseende på effekten på plasmavolymen kan ses. Hos somliga patienter kan plasmavolymen hålla sig på en förhöjd nivå i några timmar. Hos svårt sjuka patienter kan dock albumin läcka ut från det vaskulära rummet i ansenliga mängder och med en oförutsägbar hastighet.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Humant albumin är en normal beståndsdel i human plasma och verkar som fysiologiskt albumin.


Hos djur har test av akut toxicitet liten betydelse och möjliggör ingen uppskattning av toxisk eller letal dos, eller dos‑effektsamband. Studier av kronisk toxicitet är opraktisk på grund av utveckling av antikroppar mot heterologa proteiner i djurmodeller.


Hittills har humant albumin inte rapporterats uppvisa någon embryofetal toxicitet, onkogen eller mutagen potential.


Inga tecken på akut toxicitet har beskrivits i djurmodeller.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumkaprylat (16 mmol/l), natriumklorid (63 mmol/l), N‑acetyltryptofanat (16 mmol/l), vatten för injektionsvätskor.


6.2 Inkompatibiliteter


Humant albumin får inte blandas med andra läkemedel (förutom rekommenderad spädningsvätska), helblod eller erytrocytkoncentrat.


6.3 Hållbarhet


3 år


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förpackningstyp och innehåll


50 ml eller 100 ml lösning i en injektionsflaska (typ II‑glas) med en grå gummipropp (bromobutyl) och ett lock (aluminium).

Varje förpackning innehåller en injektionsflaska.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Lösningen kan antingen administreras direkt intravenöst eller spädas med en isotonlösning (t.ex. 0,9% natriumklorid).


Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor då detta kan orsaka hemolys hos mottagaren.


Om stora volymer ska administreras bör produkten värmas till rums- eller kroppstemperatur före användning.


Lösningen ska vara klar eller svagt opaliserande. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar. Detta kan tyda på att proteinet är instabilt eller att lösningen har kontaminerats.


När behållaren har öppnats ska innehållet användas omedelbart. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstraße 5

63303 Dreieich

Tyskland


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


51518


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2015-03-26


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-10-21

11