iMeds.se

Albumin Octapharma

Information för alternativet: Albumin Octapharma 200 G/L Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ
Document: Albumin Octapharma 200 g per litre solution for infusion PL change

Läkemedelsverket 2015-03-31

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Albumin Octapharma 200 g/l infusionsvätska, lösning


humant albumin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:


Vad Albumin Octapharma är och vad det används för

Innan du tar Albumin Octapharma

Hur du tar Albumin Octapharma

Eventuella biverkningar

Hur Albumin Octapharma ska förvaras

Övriga upplysningar


Vad Albumin Octapharma är och vad det används för

Albumin Octapharma tillhör den farmakoterapeutiska gruppen: Plasmavolymökare.


Produkten ges till patienter för att återupprätta och upprätthålla cirkulerande blodvolym där volymbrist har visats.

Innan du tar Albumin Octapharma

Använd inte Albumin Octapharma:


- om du är allergisk (överkänslig) mot albuminprodukter eller mot något av övriga innehållsämnen.


Var särskilt försiktig med Albumin Octapharma:


om du får en allergisk reaktion vid behandling med detta albumin kommer infusionen att stoppas och din läkare kommer att rekommendera en alternativ behandling.


om du löper stor risk vid ökad blodvolym, till exempel om du har vissa hjärtproblem, högt blodtryck, vätska i lungorna, koagulationssjukdom, lågt antal röda blodkroppar, vidgade vener i matstrupen eller inget urinflöde.


Vid tecken på ökad blodvolym (huvudvärk, andningssjukdom, förhöjt tryck i halsven) och ökat blodtryck kommer infusionen att avbrytas omedelbart.


Detta läkemedel innehåller 15 mmol natrium per 100 ml lösning. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost. Informera din läkare om detta gäller dig.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol kalium per 100 ml lösning, dvs är näst intill ”kaliumfritt”.


Virussäkerhet

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:


Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.


Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.

När du ges Albumin Octapharma rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.


Användning av andra läkemedel:

Inga interaktioner mellan humanalbumin och andra produkter är kända hittills. Albumin Octapharma lösning skall emellertid inte blandas med andra läkemedel, helblod eller koncentrerade röda blodkroppar i samma injektion.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Humanalbumin är en normal komponent i humanblod. Inga skadliga effekter är kända vid användning av denna produkt vid graviditet och amning. Blodvolymen måste anpassas hos gravida kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner:

Det finns inga tecken på att humanalbumin påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Hur du tar Albumin Octapharma

Albumin Octapharma är färdig för användning som infusion (”dropp”) i en ven. Dosen och infusionshastigheten (hur snabbt du ges albumin i en ven) beror på ditt speciella tillstånd. Din läkare bestämmer vilken behandling som är bäst för dig.


Produkten kan ges till prematura barn och dialyspatienter.


Om du har tagit för stor mängd av Albumin Octapharma


Om dosen och infusionshastigheten är för hög kan du få huvudvärk, högt blodtryck och andningsbesvär. Infusionen skall avbrytas omedelbart och din läkare beslutar om någon annan behandling är nödvändig.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Albumin Octapharma orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar efter infusion av humanalbumin är sällsynt och försvinner normalt när infusionshastigheten minskas eller infusionen avbryts.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

Lågt blodtryck eller allergisk reaktion.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

Allvarlig allergisk reaktion, förvirring, huvudvärk, ovanligt snabb eller långsam puls, högt blodtryck, blodvallningar, andnöd, illamående, nässelutslag, svullnad kring ögon, näsa, mun, ökad svettning, feber, frossa.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Hur Albumin Octapharma ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Förvaras och transporteras vid högst 25°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

Innan användning skall produkten värmas till rums- eller kroppstemperatur.

Lösningen skall vara klar eller svagt ogenomskinlig.

Använd inte lösning som är grumlig eller har partiklar.

När infusionsflaskan öppnats skall innehållet användas omedelbart.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är humanalbumin.

En flaska om 50 ml innehåller 10 g humant albumin.

En flaska om 100 ml innehåller 20 g humant albumin

- Övriga innehållsämnen är natrium, kalium, N-acetyl-DL-tryptofan, kaprylsyra och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Albumin Octapharma är en lösning för infusion i en ven och finns tillgängligt i flaska (10 g/50 ml, 20 g/100 ml). Förpackning om 1 flaska.


Innehavare av godkännande för försäljning

Octapharma AB

112 75 Stockholm


Tillverkare

Octapharma Pharmazeutika Produktionges. m.b.H.

Oberlaaerstrasse 235

A-1100 Wien

Österrike


och


Octapharma S.A.S.

70-72 rue du Maréchal Foch, BP33

67380 Lingolsheim

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast

2015-03-31