iMeds.se

Albunorm

Information för alternativet: Albunorm 40 G/L Infusionsvätska, Lösning, visar 3 alternativ

Läkemedelsverket 2014-10-23

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Albunorm40 g/l infusionsvätska, lösning

Humant albuminLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information omföljande:

Vad Albunorm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Albunorm

Hur du använder Albunorm

Eventuella biverkningar

Hur Albunorm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningarVAD Albunorm ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Albunorm tillhör läkemedelsgruppen: blodsubstitut och plasmaproteiner.

Produkten ges till patienter för att återställa och upprätthålla cirkulerande blodvolym vid påvisad volymbrist.VAR DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER ALBUNORM

Använd inte Albunorm

Om du är allergisk mot läkemedel som innehåller humant albumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använderAlbunorm.Var särskilt försiktig med AlbunormVirussäkerhet

När läkemedel framställs av humant blod eller plasma, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.

När du ges Albunorm rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

Andra läkemedel och Albunorm

Inga interaktioner mellan humant albumin och andra produkter är kända hittills. Albumin lösning skall dock inte blandas med andra läkemedel, helblod eller koncentrerade röda blodkroppar i samma injektion. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Humant albumin är en normal beståndsdel i blodet hos människa. Inga skadliga effekter är kända vid användning av denna produkt under graviditet eller amning. Blodvolymen måste anpassas hos gravida kvinnor.

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga tecken på att humant albumin påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Viktig information om något innehållsämnen i Albunorm

Denna produkt innehåller natrium och kalium och kan vara skadlig för personer som ordinerats en salt- eller kaliumfattig kost. Tala om för din läkare om detta gäller dig.HUR DU ANVÄNDER Albunorm

Albunorm kan ges direkt som en infusion (”dropp”) i en ven. Doseringen och infusionshastig­heten (hur snabbt albuminet ges i venen) beror på ditt speciella tillstånd. Din läkare avgör vad som är bäst behandling för dig.

AnvisningarOm du använt för stor mängd av Albumin

Om doseringen och infusionshastigheten är för hög kan du få huvudvärk, blodtrycksökning och svårt att andas. Infusionen skall då stoppas omedelbart och din läkare avgör om någon annan behandling krävs.EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar efter infusion av humant albumin är sällsynta och normalt försvinner de när infusionshastigheten sänks eller infusionen avbryts.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

Rodnad, nässelutslag, feber och illamående.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 användare av 10 000):

Chock till följd av överkänslighetsreaktion.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Förvirringstillstånd, huvudvärk, ökad eller minskad hjärtfrekvens, högt blodtryck eller lågt blodtryck, värmekänsla, andnöd, illamående, nässelutslag, svullnad kring ögon, näsa och mun, hudutslag, ökad svettning, feber, frossbrytningar.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.seHUR ALBUNORM ska FÖRVARAS

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får inte frysas.

När infusionsflaskan öppnats skall innehållet användas omedelbart.

Lösningen skall vara klar eller svagt opalescent. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Albunorm 40 g/l är en infusionslösning i en flaska (100 ml – förpackning om 1)


Albunorm 40 g/l är en infusionslösning i en flaska (250 ml – förpackning om 1)


Albunorm 40 g/l är en infusionslösning i en flaska (500 ml – förpackning om 1 eller 12)


Lösningen är klar, gul, bärnstensfärgad eller grön.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i alla länder.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Octapharma AB, 112 75 Stockholm


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Albunorm 4%:Cypern, Tyskland, Storbritannien


Albunorm 40 g/l:Österrike, Estland, Frankrike, Finland, Norge, Sverige


Tillverkare

Octapharma Pharmazeutika, Produktionsges.m.b.H., Oberlaaerstrasse 235, 1100 Wien, Österrike


Octapharma S.A.S., 72 Rue du Maréchal Foch, 67380 Lingolsheim, Frankrike


Octapharma AB, 112 75 Stockholm, Sverige


Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland GmbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-10-23

6/6