iMeds.se

Aldactone

Information för alternativet: Aldactone 100 Mg Filmdragerad Tablett, Aldactone 25 Mg Filmdragerad Tablett, Aldactone 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Aldactone 25 mg, filmdragerade tabletter

Aldactone 50 mg, filmdragerade tabletter

Aldactone 100 mg, filmdragerade tabletter


spironolakton


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aldactone är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone

3. Hur du använder Aldactone

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aldactone ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aldactone är och vad det användsför

Aldactone innehåller den aktiva substansen spironolakton. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.


Aldactone används vid olika former av sjuklig vätskeansamling (ödem) och högt blodtryck när annan behandling inte har effekt eller är otillräcklig. Det används också vid förhöjd produktion av binjurebarkshormonet aldosteron (primär aldosteronism) där annan terapi är otillräcklig eller olämplig.


Barn ska endast behandlas av barnläkare.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone


Använd inte Aldactone


Samtidig användning av Aldactone med vissa läkemedel, kaliumtillskott och mat som innehåller mycket kalium kan leda till svår hyperkalemi (förhöjd kaliumnivå i blodet). Symtomen på svår hyperkalemi kan omfatta muskelkramp, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk.


Barn med måttlig till svår njursjukdom ska inte använda Aldactone.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aldactone:


Vid ovannämnda tillstånd kan din läkare komma att göraregelbundna blodprovskontroller för att kontrollera halten av kalium, natrium och/eller urea i blodet.


Spironolakton kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Andra läkemedel och Aldactone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Aldactone tas samtidigt med vissa andra läkemedel, såsom


Aldactone kan påverka vissa laboratorieprover.


Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel inkluderande kosttillskott.


Aldactone med mat och dryck

Tabletterna bör tas i samband med måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av spironolakton i gravida kvinnor.


Amning

Spironolakton går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar i form av yrsel och trötthet kan förekomma hos vissa patienter, speciellt i början av behandlingen. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Aldactone

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Tabletterna bör tas i samband med måltid.


Vanlig dos för vuxnaär 50-100 mg dagligen, men högre eller lägre doser kan användas i vissa fall. Det kan dröja en viss tid innan behandlingen har effekt, det är därför viktigt att inte avbryta behandlingen eller ändra på dosen utan att rådgöra med läkare.


Användning för barn

Aldactone används i vissa fall för behandling av barn och dosen anpassas då efter barnets vikt.


Om du använt för stor mängd av Aldactone

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Aldactone

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, underlivsblödningar efter klimakteriet, impotens,dåsighet, trötthet, huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):Hudutslag, hudrodnad, klåda, nässelutslag, domningar och stickningar i huden, förhöjd kaliumhalt i blodet, minskad natriumhalt i blodet, ändring i njurvärden, förvirringstillstånd, benkramper.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel, akut njursvikt, förändringar i blodets innehåll av vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter).


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Godartade bröstknutor, smärta i brösten, håravfall, ökad behåring, onormal leverfunktion.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Förändrad sexuell lust, magtarmbesvär, Stevens-Johnsons syndrom (hud- och slemhinneförändringar som kan vara allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning) så kallad toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsutlösta utslag med blodpåverkan (eosinofili), systemiska symtom (DRESS) och pemfigoid (ett tillstånd som orsakar vätskefyllda blåsor på huden).


Muntorrhet, törst, huvudvärk, trötthet och dåsighet kan förekomma p.g.a. natriumbrist, vid samtidig behandling med andra urindrivande medel. Kontakta i så fall läkare som eventuellt kan ändra doseringen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aldactone ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30oC.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 39.

50 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 916.

100 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 134.


Tryckförpackning innehållande 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-14