iMeds.se

Aldemyl


Bipacksedel: Information till användaren


Aldemyl 4,6 mg/24 timmar depotplåster

Aldemyl 9,5 mg/24 timmar depotplåster


rivastigmin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aldemyl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aldemyl

3. Hur du använder Aldemyl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aldemyl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aldemyl är och vad det används för


Den aktiva substansen i Aldemyl är rivastigmin.


Rivastigmin tillhör en klass substanser som kallas kolinesterashämmare. Hos patienter med Alzheimers demens dör vissa nervceller i hjärnan. Det leder till låga nivåer av neurotransmittorn acetylkolin (ett ämne som gör att nervceller kan kommunicera med varandra). Rivastigmin verkar genom att blockera enzymerna som bryter ned acetylkolin (acetylkolinesteras och butyrylkolinesteras).

Genom att blockera dessa enzymer ökar Aldemyl acetylkolinnivåerna i hjärnan, och hjälper på så sätt till att minska symtomen av Alzheimers sjukdom.


Aldemyl används för behandling av vuxna patienter med lätt till måttligt svår Alzheimers demens, en fortskridande hjärnsjukdom som gradvis påverkar minne, intellektuell förmåga och beteende.


Rivastigmin som finns i Aldemyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aldemyl


Använd inte Aldemyl:


Om detta stämmer in på dig, tala med din läkare och använd inte Aldemyl depotplåster.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Aldemyl:

- om du har, eller någon gång har haft, oregelbundna hjärtslag.

- om du har, eller någon gång har haft, aktivt magsår.

- om du har, eller någon gång har haft, svårigheter med att urinera.

- om du har, eller någon gång har haft, kramper.

- om du har, eller någon gång har haft, astma eller svåra problem med andningsvägarna.

- om du lider av skakningar.

- om du har låg kroppsvikt.

- om du får reaktioner från mage eller tarm som t.ex. illamående, kräkningar och diarré. Du kan bli uttorkad (förlora för mycket vätska) om kräkningar eller diarré pågår under en längre tid.

- om du har nedsatt leverfunktion.


Om något av ovanstående stämmer in på dig kan din läkare behöva kontrollera dig noggrannare när du behandlas med detta läkemedel.


Om du inte har använt ett plåster på flera dagar, sätt inte på ett nytt förrän du har talat med din läkare.


Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Aldemyl för barn och ungdomar vid behandling av Alzheimers sjukdom.


Andra läkemedel och Aldemyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


Aldemyl kan påverka andra antikolinergiska läkemedel av vilka några är läkemedel mot magkramper eller krampanfall (t.ex. dicyklomin), läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom (t.ex. amantadin) eller läkemedel för att förhindra åksjuka (t.ex. difenhydramin, skopolamin, meklozin).


Om du ska opereras medan du använder Aldemyl depotplåster, tala om för din läkare att du använder läkemedlet, eftersom Aldemyl depotplåster kan förstärka effekterna av vissa muskelavslappnande läkemedel under narkos.


Aldemyl med mat, dryck och alkohol

Aldemyl kan användas med mat, dryck och alkohol.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är gravid måste nyttan av att använda Aldemyl vägas mot de eventuella effekterna för ditt ofödda barn. Aldemyl ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt


Du ska inte amma när du står på behandling med Aldemyl depotplåster.


Körförmåga och användning av maskiner

Läkaren kommer att tala om för dig om du kan köra bil och använda maskiner på ett säkert sätt när du har denna sjukdom.


Aldemyl depotplåster kan orsaka svimningsanfall eller du kan känna dig mycket förvirrad. Om det känns som om du skulle svimma eller om du känner dig förvirrad, kör inte bil, använd inte maskiner och utför inte några andra uppgifter som kräver din uppmärksamhet.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Aldemyl


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktigt:


Hur startar man behandlingen

Läkaren kommer att tala om för dig vilket Aldemyl depotplåster som är lämpligast för dig.

* Styrkan 13,3 mg/24 timmar kan inte uppnås med denna produkt. För förhållanden där denna styrka bör användas, se andra rivastigminprodukter där depotplåster med styrkan 13,3 mg/24 timmar finns tillgängliga.


Under behandlingens gång kan läkaren behöva justera dosen för att anpassa den efter dina individuella behov.


Om du inte har använt något plåster på tre dagar, sätt inte på nästa plåster innan du har talat med din läkare. Behandlingen med depotplåster kan återupptas med samma dos om behandlingen endast varit avbruten under högst tre dagar. I annat fall kommer läkaren att starta om behandlingen med Aldemyl 4,6 mg/24 timmar.


Var ska ditt Aldemyl depotplåster fästas

- vänster överarm eller höger överarm

- vänster eller höger sida av övre delen av bröstkorgen (undvik själva brösten)

- vänster eller höger sida av övre delen av ryggen

- vänster eller höger sida av nedre delen av ryggen


Ta av föregående dags plåster efter 24 timmar innan ett

nytt plåster sätts på endast ett av följande möjliga

ställen


När du byter plåster måste du ta bort föregående dags plåster innan du fäster det nya plåstret på ett nytt ställe på huden varje gång (t ex på höger sida av kroppen en dag, på vänster sida nästa dag, på övre delen av kroppen en dag, på undre delen av kroppen nästa dag). Sätt inte ett nytt plåster på samma hudyta två gånger inom 14 dagar.


Hur ska ditt Aldemyl depotplåster fästas

Aldemyl plåster är tunna, ogenomskinliga plastplåster som fästes på huden. Varje plåster ligger förseglat i ett plåsterkuvert, som skyddar det tills det sätts på. Öppna inte plåsterkuvertet och ta inte ut plåstret förrän strax innan du ska sätta på detOm du redan använder plåster, tar du försiktigt bort det du har på dig innan du sätter på ett nytt.


Patienter som påbörjar behandling för första gången eller som börjar om med Aldemyl efter avbrott i behandlingen, vänligen börja vid nästa bild.


V arje plåster är individuellt förpackat i ett förseglat skyddskuvert.


Öppna plåsterkuvertet endast när du är redo att sätta på plåstret.


Klipp upp plåsterkuvertet längs den streckade linjen och ta ur plåstret från plåsterkuvertet.
E n skyddande film täcker den självhäftande sidan av plåstret.


Dra av ena sidan av skyddsfilmen och ta inte på den självhäftande delen av plåstret med fingrarna.F äst den självhäftande sidan av plåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen, och dra sedan av den andra delen av skyddsfilmen.


P ressa sedan fast plåstret ordentligt på plats i åtminstone 30 sekunder med handflatan och se till att kanterna fäster ordentligt.


Om det är till hjälp kan du skriva t.ex. vilken veckodag det är med en tunn kulspetspenna på plåstret.Plåstret ska användas hela tiden tills det är dags att byta till ett nytt. Försök gärna hitta olika platser att fästa plåstren på, platser som känns bekväma för dig och där kläderna inte skaver mot plåstret.


Hur tar man bort sitt Aldemyl depotplåster?

Ta försiktigt tag i ena kanten på plåstret och dra långsamt bort det från huden. Om rester av häftmassa finns kvar på huden kan du fukta området med varmt vatten och mild tvål eller använda babyolja för att ta bort dem.

Alkohol eller andra upplösande vätskor (nagellacksborttagningsmedel eller andra lösningsmedel) ska inte användas.


Du ska tvätta händerna med tvål och vatten när plåstret har tagits bort. Om plåstret kommer i kontakt med ögonen, eller om ögonen blir röda efter hantering av plåstret, skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om symtomen inte försvinner.


Kan man använda sitt Aldemyl depotplåster när man badar, simmar eller solar?


Vad gör man om ett plåster faller av?

Om ett plåster faller av, sätt på ett nytt för resten av dagen, byt sedan till nytt igen vid den vanliga tiden nästa dag.


När och hur länge ska man använda sitt Aldemyl depotplåster


Om du har använt för stor mängd av Aldemyl

Om du oavsiktligt sätter på mer än ett plåster, ta av alla plåstren från huden och tala om för läkaren att du av misstag satt på mer än ett plåster. Du kan behöva läkartillsyn. Vissa människor, som oavsiktligt har använt för mycket Aldemyl, har känt sig illamående, kräkts, eller fått diarré, högt blodtryck och hallucinationer. Långsam hjärtfrekvens och svimningsanfall kan också inträffa.


Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Aldemyl

Om du upptäcker att du har glömt att sätta på ett plåster, sätt på ett nytt omedelbart. Du kan sätta på nästa plåster i vanlig tid nästa dag. Sätt inte på två plåster för att kompensera för ett glömt plåster.


Om du slutar att använda Aldemyl

Tala med läkare eller apotekspersonal om du slutar att använda plåstret.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Det är troligt att du får en del biverkningar, framför allt när du påbörjar behandlingen eller när dosen höjs. Vanligtvis försvinner biverkningarna gradvis när kroppen vänjer sig vid läkemedlet.


Ta av plåstret och kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande biverkningar som kan bli allvarliga:


Andra möjliga biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Fall


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Stelhet i armar eller ben, rastlöshet, muskelspasmer, darrningar såsom skakande händer


Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)


Ytterligare biverkningar som har setts med rivastigmin kapslar eller oral lösning och som kan inträffa med plåstret:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Mag-tarmblödning (visar sig som blod i avföringen eller vid kräkning)


Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

En del personer som har haft kraftiga kräkningar har fått bristningar i matstrupen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aldemyl ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plåsterkuvertet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara depotplåstret i plåsterkuvertet tills det ska användas.


Använd inte plåstret om du ser att det är skadat eller om plåsterkuvertet visar tecken på att ha öppnats.


Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt och tryck ihop.

Lägg tillbaka det använda plåstret i plåsterkuvertet och kasta det så att barn inte kan få tag på det. Peta inte i ögonen med fingrarna och tvätta händerna med tvål och vatten efter det att du tagit av plåstret.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Aldemyl 4,6 mg/24 timmar depotplåster:

Stödfilm med märkning: polyeten/polyesterfilm

Läkemedelsmatrix: akrylhäftmassa, poly(butylmetakrylat, metylmetakrylat)

Häftmassa: dimetikon, silikonhäftmassa

Skyddsfilm: polyesterfilm belagd med fluoropolymer

Aldemyl 9,5 mg/24 timmar depotplåster:

Stödfilm med märkning: polyeten/polyesterfilm

Läkemedelsmatrix: akrylhäftmassa, poly(butylmetakrylat, metylmetakrylat)

Häftmassa: dimetikon, silikonhäftmassa

Skyddsfilm: polyesterfilm belagd med fluoropolymer


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aldemyl 4,6 mg/24 timmar depotplåster:

Depotplåster.

Ett tunt, ogenomskinligt/persikofärgat/ogenomträngligt runt plåster av plast med ett yttre skikt som är märkt “Aldemyl 4,6 mg/24 timmar”. Varje plåster är individuellt förpackat i ett förseglat barnskyddat plåsterkuvert. Efter att skyddshöljet som består av en klar eller nästan klar skyddsfilm, vilken är större än plåstret, avskuren och har små fördjupningar runt plåstret, samt det klara eller nästan klara underlaget, vilket är större än själva plåstret, har avlägsnats, fästs den självhäftande genomskinliga sidan av plåstret på huden.


Aldemyl 9,5 mg/24 timmar depotplåster:

Depotplåster.

Ett tunt, ogenomskinligt/persikofärgat/ogenomträngligt runt plåster av plast med ett yttre skikt som är märkt “Aldemyl 9,5 mg/24 timmar”. Varje plåster är individuellt förpackat i ett förseglat barnskyddat plåsterkuvert. Efter att skyddshöljet som består av en klar eller nästan klar skyddsfilm, vilken är större än plåstret, avskuren och har små fördjupningar runt plåstret, samt det klara eller nästan klara underlaget, vilket är större än själva plåstret, har avlägsnats, fästs den självhäftande genomskinliga sidan av plåstret på huden.


Finns i förpackningar om 7, 30, 60 och 90 plåsterkuvert.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige


Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-01-21