iMeds.se

Alendronat Actavis Veckotablett

Information för alternativet: Alendronat Actavis Veckotablett 70 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren


Alendronat Actavis Veckotablett 70 mg, tabletter


Alendronsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Actavis Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Actavis Veckotablett

3. Hur du tar Alendronat Actavis Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Actavis Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Actavis Veckotablett är och vad det användsför


Alendronat Actavis Veckotablett tillhör en grupp icke hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater. Alendronat Actavis Veckotablett förhindrar förlust av benmassa från skelettet som inträffar hos kvinnor efter klimakteriet, och hjälper till att bygga upp det igen. Läkemedlet minskar risken för kot- och höftfrakturer.


Din läkare har ordinerat Alendronat Actavis Veckotablett för att behandla osteoporos. Alendronat Actavis Veckotablett minskar risken för kot- och höftfrakturer.


Alendronat Actavis Veckotablett tas en gång i veckan.


Alendronsyra som finns i Alendronat Actavis Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Osteoporos innebär en försvagning av skelettbenen. Detta tillstånd är vanligt förekommande hos kvinnor efter klimakteriet. I klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen, som hjälper till att hålla skelettet starkt. Detta leder till en förlust av benmassa och skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna kommer i klimakteriet, desto större är risken att hon utvecklar osteoporos.


I ett tidigt skede är det vanligtvis symtomfritt. Utan behandling kan osteoporos leda till benbrott. Även om dessa ofta är smärtsamma, kan kotfrakturer vara symtomfria och endast visa sig som längdminskning. Frakturer kan förekomma under vanliga vardagssysslor, som tunga lyft, eller i samband med mindre skador som normalt inte leder till fraktur. Frakturerna drabbar i synnerhet höft, kotor eller handled och kan, förutom smärta, leda till framåtlutad kroppshållning (puckelrygg) samt minskad rörlighet.


Osteoporos kan behandlas och det är aldrig för sent att påbörja behandling. Alendronat Actavis Veckotablett förebygger inte bara förlust av benmassa utan hjälper även till att bygga upp benmassa som du tidigare har förlorat, och förebygger på så sätt frakturer i kotor samt höft.


Utöver behandlingen med Alendronat Actavis Veckotablett kan läkare också föreslå följande livsstilsförändringar:

Rökstopp Rökning verkar öka förlusten av benmassa och kan därför öka risken för frakturer.


Motion Liksom för muskler, behöver skelettet tränas för att vara starkt och vitalt. Rådgör med läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.


Balanserad kost Du kan få råd angående din kost eller om du bör komplettera med t ex kalcium och Vitamin D.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Actavis Veckotablett


Ta inte Alendronat Actavis Veckotablett


Varningar och försiktighet


Följande är viktigt att tala om för läkaren innan du tar Alendronat Actavis Veckotablett:


Eventuellt kommer du att rekommenderas att kontrollera dina tänder, innan du påbörjar behandlingen med Alendronat Actavis Veckotablett.


Det är viktigt att upprätthålla en bra tandhygien när man behandlas med Alendronat Actavis Veckotablett. Du behöver regelbunden kontroll av tänderna under behandlingen och du ska kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några mun- eller tandproblem såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.


Irritation, inflammation och sår i matstrupen med symtom i form av bröstsmärta, halsbränna och svårigheter samt smärta vid sväljning kan uppstå, speciellt om inte tabletten sväljs ner tillsammans med ett fullt glas vatten och/eller om patienten ligger ner inom 30 minuter efter att ha tagit Alendronat Actavis Veckotablett. Dessa biverkningar kan förvärras om patienten fortsätter att ta Alendronat Actavis Veckotablett efter att dessa symtom utvecklats.


Sällsynta hudåkommor med svåra blåsor och blödningar på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan har rapporterats vid användning av alendronsyra.


Barn och ungdomar

Alendronat Actavis Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Alendronat Actavis Veckotablett

Det är sannolikt att kalciumtillskott, antacida (läkemedel mot matsmältningsbesvär) och vissa andra läkemedel som ska sväljas påverkar upptaget av Alendronat Actavis Veckotablett i kroppen om de tas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer instruktionerna i avsnitt 3.


Läkemedel mot reumatisk eller långvarig smärta (t ex aspirin eller ibuprofen) kan förorsaka irritation av mag-tarmkanalen. Försiktighet ska därför iakttas när sådana läkemedel används samtidigt med Alendronat Actavis Veckotablett.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Alendronat Actavis Veckotablett med mat och dryck

Det är sannolikt att mat och dryck (inklusive mineralvatten) försämrar effekten av Alendronat Actavis Veckotablett om det tas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer instruktionerna i avsnitt 3.


Graviditet och amning

Alendronat Actavis Veckotablett är endast avsett för användning efter klimakteriet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (inklusive dimsyn, yrsel och allvarliga ben-, muskel- eller ledsmärtor) har rapporterats som kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Reaktionen på Alendronat Actavis Veckotablett kan variera från person till person (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alendronat Actavis Veckotablett innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Alendronat Actavis Veckotablett


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta en Alendronat Actavis Veckotablett en gång i veckan.


Följ dessa instruktioner noga för att säkerställa att du får bästa effekten av läkemedlet.


Välj den veckodag som passar dig bäst att ta tabletten. Ta därefter en tablett Alendronat Actavis Veckotablett på denna dag, varje vecka.


Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2, 3, 4 och 5 för att Alendronat Actavis Veckotablett ska passera ner i magsäcken snabbt och på så sätt minska risken för irritation i matstrupen.


Ta Alendronat Actavis Veckotablett på fastande mage omedelbart efter det du stigit upp på morgonen. Tabletten måste tas med ett helt glas vatten (ej mineralvatten) (ej mindre än 200 ml).

Använd inte mineralvatten.

Använd inte kaffe eller te.

Använd inte juice eller mjölk.


Alendronat Actavis Veckotabletter ska endast sväljas hela.

Tugga eller krossa inte tabletten. Låt den inte heller lösas upp i munnen på grund av risken för sår i munnen eller svalget.


Ligg ej ned – ha en upprätt ställning (sittande, stående eller gående) under minst 30 minuter efter det att du svalt tabletten. Ligg ej ned innan du har ätit dagens första måltid.


Ta inte Alendronat Actavis Veckotablett vid sängdags eller innan du stiger upp på morgonen.


Om du tycker att det är svårt och/eller det gör ont att svälja, eller om det gör ont i bröstet, eller om du får halsbränna eller din halsbränna förvärras, ska du sluta ta Alendronat Actavis Veckotablett och kontakta läkare.


Vänta i 30 minuter efter det att du tagit tabletten innan du dricker eller äter dagens första mål eller tar någon annan medicin (detta inkluderar antacida – som används mot matsmältningsbesvär, kalciumtillskott och vitaminer). Alendronat Actavis Veckotablett är endast effektiv om den tas på fastande mage.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Actavis Veckotablett

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du av misstag tagit för många tabletter på en gång, drick ett helt glas med mjölk och kontakta läkare omedelbart. Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ned.


Symtom på överdosering kan inkludera biverkningar från övre delen av magtarmkanalen, såsom orolig mage, halsbränna, inflammation i matstrupen (esofagit), gastrit (inflammation i magsäcken) eller sår.


Om du har glömt att ta Alendronat Actavis Veckotablett

Om du glömt en dos, ta tabletten nästa morgon. Ta inte två tabletter samma dag.Återgå till att ta en tablett i veckan på den veckodag som du bestämde dig för från början.


Om du slutar att ta Alendronat Actavis Veckotablett

Det är viktigt att du fortsätter ta Alendronat Actavis Veckotablett så länge din läkare ordinerar det.

Alendronat Actavis Veckotablett kan bara vara verksam mot din benskörhet om du fortsätter att ta tabletterna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.


Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer):


Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Informera din läkare eller apotekspersonal omgående om du upplever dessa eller andra ovanliga symtom. Det kan vara till hjälp att anteckna vad du känt av, när det började och hur länge det varat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Alendronat Actavis Veckotablettska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges efter ”Utg.dat.” på kartongen och ”EXP.” på blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Alendronat Actavis Veckotablett är runda, vita tabletter präglade med ”70” på ena sidan.


Varje förpackning innehåller PVC/aluminium blister med 2, 4 eller 12 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

IslandDenna bipacksedel ändrades senast

2016-02-16

6