iMeds.se

Alendronat Arrow Veckotablett

Document: Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg tablet PL change

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Alendronat Arrow Veckotablett70 mg tabletter

(alendronsyra)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Alendronat Arrow Veckotablett är och vad det används för

Innan du tar Alendronat Arrow Veckotablett

Hur du tar Alendronat Arrow Veckotablett

Eventuella biverkningar

Hur Alendronat Arrow Veckotablett ska förvaras

Övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Arrow Veckotablettär och vad det används för


Alendronsyra tillhör en grupp av icke hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater, som förhindrar förlust av benmassa från skelettet.


Alendronsyra används för att behandla ett tillstånd som kallas osteoporos (benskörhet). Detta tillstånd är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Ju tidigare en kvinna kommer i klimakteriet, desto större är risken att hon utvecklar osteoporos.


Utan behandling kan osteoporos leda till att skelettbenen blir tunnare och svagare, vilket kan leda till benbrott (frakturer), oftast i höftbenen, ryggkotorna och handlederna. Hos människor med osteoporos kan frakturer lätt uppstå under vanliga vardagssysslor, som tunga lyft, eller i samband med mindre skador eller fall.


Alendronsyra bidrar till att förhindra förlust av benmassa och till att bygga upp benmassa som redan kan ha gått förlorat på grund av osteoporos. På så vis kan det minska risken för frakturer i rygg och höfter.


Alendronsyrasom finns i Alendronat Arrow Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du tar Alendronat Arrow Veckotablett


Ta inte Alendronat Arrow VeckotablettVar särskilt försiktig med Alendronat Arrow Veckotablett


Innan du tar de här tabletterna ska du tala om för din läkare:


Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med Alendronat Arrow Veckotablett. Du bör genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.

Intag av andra läkemedel

Ta inte några andra läkemedel oralt (via munnen) samtidigt som du tar Alendronat Arrow Veckotablett. Du ska låta det gå minst30 minutermellan dosen av Alendronat Arrow Veckotablettoch andra orala läkemedel. Det är viktigt att du följer alla anvisningar som lämnas i avsnitt 3 – ”Hur du tar Alendronat Arrow Veckotablett”.


Du ska prata med din läkare innan du tar Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg om du för närvarande tar ett läkemedel som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Intag av Alendronat Arrow Veckotablettmed mat och dryck

Dessa tabletter måste tas på fastande mage eftersom mat och dryck kan försämra läkemedlets effekt avsevärt. Du måste ta tabletterna med ett helt glas vanligt vatten minst 30 minuterinnan du äter eller dricker något. Det är viktigt att du följer alla anvisningar som lämnas i avsnitt 3 – ”Hur du tar Alendronat Arrow Veckotablett”.


Graviditet och amning

Ta inte Alendronat Arrow Veckotablettom du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Alendronat Arrow Veckotablettförväntas inte ha någon effekt på din förmåga att köra bil eller använda maskiner.I sällsynta fall kan emellertid patienter som tar Alendronat Arrow Veckotablettdrabbas av biverkningar, däribland yrsel, svår muskel-, led- och bensmärta och smärta eller inflammation i ögonen. Om du påverkas på detta sätt, ska du kontakta läkare innan du kör bil eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Alendronat Arrow Veckotablett

Dessa tabletter innehåller laktos.Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Alendronat Arrow Veckotablett


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alendronat Arrow Veckotablett70 mg måste tas en gång i veckan.


Följande anvisningar är särskilt viktiga för att säkerställa att läkemedlet är effektivt och för att minska sannolikheten att läkemedlet irriterar din matstrupe.


 • Välj den veckodag som passar dig bäst att ta tabletten.

 • Ta en Alendronat Arrow Veckotablett varje vecka på den valda veckodagen.

 • Ta Alendronat Arrow Veckotablett på fastande mage omedelbart efter det du har stigit upp på morgonen. Tabletten måste tas med ett helt glas vanligt vatten (inte mindre än 200 ml) och den ska tas minst 30 minuter innan du äter eller dricker något eller tar någon annan medicin. Ta inte tabletten med te, kaffe, mineralvatten eller juice.

 • Tabletten måste sväljas hel. Du får inte tugga eller krossa tabletten eller låta den lösas upp i munnen.

 • Vänta i minst 30 minuter efter det att du har tagit tabletten innan du dricker eller äter dagens första mål eller tar någon annan medicin (detta inkluderar kalciumtillskott, vitaminer och antacider (som används mot matsmältningsbesvär).

 • Lägg dig inte ned när du har tagit Alendronat Arrow Veckotablett. Du måste hålla dig upprätt (sitta, stå eller gå) i minst 30 minuter efter det att du har svalt tabletten. Det är också viktigt att du inte lägger dig ned innan du har ätit dagens första måltid.

 • Ta inte tabletten vid sängdags eller innan du stiger upp på morgonen.

 • Om du tycker att det är svårt och/eller det gör ont att svälja, eller om det gör ont bakom bröstbenet, eller om du får halsbränna eller din halsbränna förvärras, ska du sluta att ta tabletterna och kontakta läkare.


Läkaren kanske också uppmanar dig att ta tillskott av vitamin D eller kalcium medan du tar Alendronat Arrow Veckotablett. Följ i så fall läkarens råd noga.


Det är viktigt att du fortsätter att ta Alendronat Arrow Veckotablettså länge som läkaren rekommenderar det. Du måste fortsätta att ta tabletterna för att Alendronat Arrow Veckotablettska vara en effektiv behandling mot din osteoporos.


Alendronat Arrow Veckotablettska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Arrow Veckotablett, kan du få orolig mage, halsbränna, inflammation i matstrupen eller magsäcken, kramp i muskler och magsäck, spasmer, kraftlöshet och krampanfall. I så fall ska du dricka ett helt glas mjölk och omedelbart kontakta närmaste läkare eller akutmottagning. Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alendronat Arrow Veckotablett, ta en tablett nästa morgon när du har stigit upp. Ta inte två tabletter samma dag. Återgå till att ta en tablett i veckan på den veckodag som du bestämde dig för från början.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Alendronat Arrow Veckotablettorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Alla läkemedel kan framkalla allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Du ska sluta ta Alendronat Arrow Veckotablettoch omedelbart kontakta din läkare om du får något av följande symtom:Om du tycker att det är svårt och/eller det gör ont att svälja, eller om det gör ont bakom bröstbenet, eller om du får halsbränna eller din halsbränna förvärras, ska du sluta att ta Alendronat Arrow Veckotablettoch kontakta läkare.Om du nonchalerar sådana symtom och fortsätter att ta tabletterna, är risken stor att de förvärras.


Följande biverkningar har rapporterats:


Mycket vanliga biverkningar(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Muskel-, led- eller skelettsmärta, som ibland är svår


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos färre än 1 av 10 personer)

Magont

Gasbildning

Svindel

Matsmältnings-besvär

Uppblåst eller uppkörd mage

Sårbildning i matstrupen (esofagus)

Förstoppning

Återflöde av syra från magsäcken (reflux)

Smärta eller svårigheter vid sväljning

 • Diarré

 • Håravfall

 • Kraftlöshet eller energibrist

 • Huvudvärk

 • Klåda (pruritus)

 • Vätskeöverskott (svullnad), vanligen i benen (perifert ödem)

 • Yrsel

 • Ledsvullnad


Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos färre än 1 av 100 personer)

Illamående och kräkning

Inflammation i magsäcken

Inflammation och/eller frätskador (erosion) i matstrupen

 • Hudutslag

 • Smakförändringar

 • Svart, tjärartad avföring

 • Ögoninflammation

 • Hudrodnad

 • Övergående influensaliknande symtom (muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och i sällsynta fall, feber) vanligen i början av behandlingen


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos färre än 1 av 1000 personer)

Förträngning i matstrupen

Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) med hudsvullnad och utslag

Sår i magsäcken eller på annat ställe i magtarmkanalen (även om det inte är fastställt att sådana sår orsakas av alendronsyra)

Sår i munnen och/eller halsen

Hudutslag med ljuskänslighet

Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

Svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

Låga kalciumvärden, vilket kan orsaka muskelkramper eller spasmer och stickningar i fingrarna eller runt munnen

Smärta och/eller inflammation i käkarna (detta är vanligare hos människor som har fått en tand utdragen och/eller har en infektion i munnen)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10000 personer)

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Det är till hjälp om du antecknar de symtom du märker, när de började och hur länge de varade.


5. Hur Alendronat Arrow Veckotablettska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Alendronat Arrow Veckotablett70 mg är vita till benvita ovala tabletter präglade med ”AN 70” på ena sidan och ”>” på andra sidan.


Tabletterna är förpackade i blisterförpackningar med 2, 4, 8, 12 och 40 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Storbritannien


För ytterligare upplysning om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Arrow Läkemedel AB, Box 17202, 104 62 Stockholm

Telefon 08-660 57 98

e-post: Info@arrow.nu


Tillverkare:

Arrow Pharm (Malta) Limited, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, BBG 3000, Malta


eller


Qualiti (Burnley) Limited, Talbot Street, Briercliffe, Burnley, BB10 2JY, Storbritannien


eller


Actavis Ltd. BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN 3000, Malta


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark Alendronat Arrow

Frankrike Acide Alendronique Arrow70mg, comprimé

Tyskland Alendro-Q 70 mg Tabletten

Italien Alendronato Arrow 70 mg compresse

Norge Alendronat Arrow 70 mg tablett

Portugal Ácido Alendrónico Aurovitas

Slovakien Alendromax 70mg tablety

Sverige Alendronat Arrow Veckotablett 70 mg tabletter

Storbritannien Alendronic Acid 70mg Tablets


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-02-03

7