iMeds.se

Alendronat Aurobindo Veckotablett

Bipacksedel: Information till användaren


Alendronat Aurobindo Veckotablett 70 mg tabletter

alendronsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Aurobindo Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar AlendronatAurobindo

3. Hur du tar Alendronat Aurobindo Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Aurobindo Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Aurobindo Veckotablett är och vad det används för


Vad är Alendronat Aurobindo Veckotablett?

Alendronat Aurobindo Veckotablett tillhör en grupp av icke-hormonella läkemedel som kallas för bisfosfonater. Alendronat Aurobindo Veckotablett förhindrar förlust av benmassa, som kan uppstå hos kvinnor efter klimakteriet, och hjälper till att bygga upp ny benmassa. Det minskar risken för kot- och höftfrakturer.


Vad används Alendronat Aurobindo Veckotablettför?

Din läkare har ordinerat Alendronat Aurobindo Veckotablett för behandling av osteoporos (benskörhet). Alendronat Aurobindo Veckotablett minskar risken för kot- och höftfrakturer.


Alendronat Aurobindo Veckotablett tas en gång i veckan.


Vad är osteoporos?

Osteoporos är en förtunning och försvagning av benmassan. Det är vanligt förekommande hos kvinnor efter klimakteriet. Under klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet östrogen, som hjälper till att bibehålla kvinnans skelett friskt. Till följd av detta minskar benmassan och skelettet blir försvagat. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet desto större är risken för osteoporos.

I ett tidigt skede ger osteoporos vanligtvis inga symtom. Utan behandling kan osteoporos dock leda till frakturer (benbrott). Även om dessa ofta är smärtsamma, kan kotfrakturer gå obemärkt förbi tills de orsakar längdminskning. Benbrott kan uppstå under vanliga vardagssysslor, som lyft, eller i samband med mindre skador som normalt inte leder till benbrott. Benbrott drabbar i synnerhet höft, ryggkotor eller handled och kan, förutom smärta, leda till allvarligare problem som framåtlutad kroppshållning (puckelrygg) samt minskad rörlighet.


Hur kan osteoporos behandlas?

Osteoporos kan behandlas och det är aldrig för sent att påbörja behandlingen. Alendronat Aurobindo Veckotablett förhindrar inte bara att benmassan minskar utan hjälper faktiskt till att bygga upp förlorad benmassa igen och minskar risken för benbrott i ryggkotor och höft.


Förutom behandling med Alendronat Aurobindo Veckotablett så kan din läkare föreslå att du gör förändringar i din livsstil som hjälper ditt tillstånd, såsom:


Sluta röka: Rökning verkar öka hastigheten av förlusten av benmassa och kan därför öka risken för benbrott.


Motion: Liksom musklerna så behöver benmassan motion för att förbli stark och frisk. Fråga din läkare om råd innan du börjar med något motionsprogram.


Äta en balanserad kost: Din läkare kan ge dig råd angående din kost eller om du bör ta några kosttillskott (särskilt kalcium och vitamin D).


Alendronsyra som finns i Alendronat Aurobindo Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Aurobindo Veckotablett


Ta inte Alendronat Aurobindo Veckotablett


Om du tror att något av detta gäller dig ska du inte ta tabletterna. Tala först med din läkare och följ de råd som ges.


Varningar och försiktighet

Det är viktigt att tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronat Aurobindo Veckotablett:Du kan få råd om att göra ett tandläkarbesök innan behandlingen med Alendronat Aurobindo Veckotablett påbörjas.


Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien när man behandlas med Alendronat Aurobindo Veckotablett. Du bör gå på rutinundersökningar hos tandläkaren under hela behandlingstiden och du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.


Irritation, inflammation eller sår i matstrupen som ofta åtföljs av bröstsmärta, halsbränna eller smärta eller svårighet vid sväljning kan förekomma, särskilt om du inte dricker ett helt glas vatten och/eller om du inte väntar minst30 minuter e efter att du har tagit Alendronat Aurobindo Veckotablett innan du lägger dig ned. Dessa biverkningar kan förvärras om du fortsätter att ta Alendronat Aurobindo Veckotablett efter att du har märkt dessa symtom.


Andra läkemedel och Alendronat Aurobindo Veckotablett

Det är troligt att kalciumtillägg, antacida (läkemedel mot sura uppstötningar och halsbränna) och vissa andra läkemedel som tas via munnen kan hindra absorptionen av Alendronat Aurobindo Veckotablett om de tas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer de råd som ges i avsnitt 3, ”Hur du tar Alendronat Aurobindo Veckotablett”.


Vissa läkemedel mot reumatisk eller långvarig smärta, som kallas för NSAID (t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen) kan orsaka irritation i mag-tarmkanalen. Försiktighet ska därför iakttas när sådana läkemedel används samtidigt med Alendronat Aurobindo Veckotablett.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Alendronat Aurobindo Veckotablettmed mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten) minskar effekten av Alendronat Aurobindo Veckotablett om det intas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer de råd som ges i avsnitt 3, ”Hur du tar Alendronat Aurobindo Veckotablett”.


Barn och ungdomar

Alendronat Aurobindo Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, trot att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Alendronat Aurobindo Veckotablett är endast avsett för behandling av kvinnor efter klimakteriet. Ta inte Alendronat Aurobindo Veckotablett om du är eller om du tror att du är gravid eller om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (inklusive dimsyn, yrsel och svår ben-, muskel- eller ledvärk) har rapporterats med Alendronat Aurobindo, vilket kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Individuella reaktionen på Alendronat Aurobindo Veckotablett kan variera (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Alendronat Aurobindo Veckotablett

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta en 70 mg tablett en gång i veckan.


Följ dessa instruktioner noga för att vara säker på att du har nytta av Alendronat Aurobindo Veckotablett

Välj den veckodag som passar dig bäst. Varje vecka ska du ta en Alendronat Aurobindo Veckotablett 70 mg tablett på den valda veckodagen.


Det är mycket viktigt instruktionerna i 2), 3), 4), 5) och 6) följs så att Alendronat Aurobindo Veckotablett når magsäcken snabbt och risken för irritation i matstrupen minskas.


När du har stigit upp för dagen och innan du tar något att äta, dricka eller något annat läkemedel, ska du svälja din Alendrona tAurobindo tablett hel och endast tillsammans med ett fullt glas vatten (inte mineralvatten) (minst 200 ml).
- Ta inte tabletten med mineralvatten (med eller utan bubblor).
- Ta inte tabletten med kaffe eller te.
- Ta inte tabletten med juice eller mjölk.


Tugga eller krossa inte tabletten och låt den inte lösas upp i munnen.

Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sittande, stående eller gående) i minst 30 minuter efter att du har svalt tabletten. Ligg inte ner förrän efter att du har ätit den första maten för dagen.

Ta inte Alendronat Aurobindo Veckotablett vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.

Om det blir svårt eller smärtsamt att svälja, du får bröstsmärta eller ny eller förvärrad halsbränna, ska du sluta ta Alendronat Aurobindo Veckotablett och kontakta läkare.


Efter att du har svalt Alendronat Aurobindo Veckotablett tabletten ska du vänta minst 30 minuter innan du äter, dricker eller tar något annat läkemedel för dagen, inklusive läkemedel mot halsbränna, kalciumtillskott och vitaminer. Alendronat Aurobindo Veckotablettär endast effektivt omd et tas på fastande mage.


Om du har tagit för stor mängd avAlendronat Aurobindo Veckotablett

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare. Försök inte framkalla kräkning och ligg inte ned.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alendronat Aurobindo Veckotablett

Om du har glömt att ta en dos, ta då tabletten på morgonen dagen efter du kommit ihåg. Ta inte två tabletter samma dag. Återgå därefter till att ta en tablett per vecka på den dag du ursprungligen bestämt.


Om du slutar att ta Alendronat Aurobindo Veckotablett

Det är viktigt att du fortsätter att ta Alendronat Aurobindo Veckotablett så länge som läkaren förskriver det. Alendronat Aurobindo Veckotablett kan bara behandla din benskörhet om du fortsätter att ta tabletterna.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande uttryck används för att beskriva hur ofta biverkningar har rapporterats.

Mycket vanliga (hos minst 1 av 10 patienter)

Vanliga (hos minst 1 av 100 och färre än 1 av 10 patienter)

Mindre vanliga (hos minst 1 av 1 000 och färre än 1 av 100 patienter)

Sällsynta (hos minst 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter)

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 patienter)


Mycket vanliga:

Ben-, muskel- och/eller ledsmärta som ibland är allvarlig.


Vanliga:


Mindre vanliga:


Sällsynta:


Mycket sällsynta:

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Tala genast om för din läkare eller apotekspersonal om du får några av dessa eller andra ovanliga symtom.


Det är en god hjälp om du skriver ned vad du har känt, när det började och hur länge det varade.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Alendronat Aurobindo Veckotablett ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita till benvita, ovala, bikonvexa, obelagd tabletter med ”F” präglat på den ena sidan och '21' på den andra sidan. Storleken är 12,8 mm x 7,0 mm.


Tabletter finns i blisterförpackning som består av PVC/PE/PVdC- aluminium.


Förpackningsstorlekar: 2, 4, 8, 12, 20, 30, 40, 50 eller 60 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-02-29