iMeds.se

Alendronat Mylan Veckotablett

Bipacksedel: information till användaren


Alendronat Mylan Veckotablett 70 mg tablett

alendronsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Mylan Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Mylan Veckotablett

3. Hur du använder Alendronat Mylan Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Mylan Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Mylan Veckotablett är och vad det används för

Alendronat Mylan Veckotablett innehåller den aktiva substansen alendronsyra, i form av natriumalendronat.


Alendronat Mylan tillhör en grupp av läkemedel som kallas bisfosfonater. Bisfosfonater används vid behandling av skelettsjukdomar såsom benskörhet (osteoporos). Benskörhet leder till att skelettet blir tunnare och svagare.


Alendronat Mylan Veckotablett används vid behandling av benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet. Alendronat Mylan Veckotablett kan minska risken för frakturer i rygg och höfter.


Alendronsyra som finns i Alendronat Mylan Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Mylan Veckotablett


Använd inte Alendronat Mylan Veckotablett


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronat Mylan Veckotablett:


Irritation, inflammation eller sår i matstrupen ofta med symtom som bröstsmärta, halsbränna, svårigheter eller smärta kan uppkomma när du ska svälja. Särskilt om tabletterna inte tas med ett helt glas vatten och/eller om du ligger ner mindre än 30 minuter efter att du tagit tabletterna. Dessa biverkningar kan förvärras om du fortsätter att ta tabletterna efter att du utvecklat dessa symtom. Se instruktionerna under ” Hur du använder Alendronat Mylan Veckotablettsenare i denna bipacksedel för att se hur du ska ta tabletterna. Om du har några frågor, var god och kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Tand- och käkproblem


Alendronat Mylan Veckotablett kan orsaka skada i form av benvävnadsdöd eller förlust av benvävnad. Risken är förhöjd:Du kan få råd om att göra ett tandläkarbesök innan behandlingen med Alendronat Mylan Veckotablett påbörjas.


Det är viktigt att du har en god munhygien när du behandlas med Alendronat Mylan Veckotablett. Du bör regelbundet kontrollera tänderna hos tandläkare under hela den tid som du behandlas och du ska kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med lösa tänder, svullnad eller smärta.


Andra läkemedel och Alendronat Mylan Veckotablett

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eller något av följande läkemedel:


Vänta minst 30 minuter efter du har tagit Alendronat Mylan Veckotablett innan du tar något annat läkemedel.


Alendronat Mylan Veckotablett med mat och dryck

Mat och dryck kan minska upptaget av Alendronat Mylan Veckotablett i kroppen. Du bör därför ta Alendronat Mylan Veckotablett med vanligt vatten minst en halvtimme före du äter eller dricker någonting. (Se avsnitt 3).


Graviditet och amning

Alendronat Mylan Veckotablett är endast avsett för kvinnor som genomgått menopaus. Ta inte Alendronat Mylan Veckotablett om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (inklusive dimsyn, yrsel och svår ben-, muskel- eller ledvärk) har rapporterats med alendronat, vilket kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig påverkad av medicinen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alendronat Mylan Veckotablett innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Alendronat Mylan Veckotablett


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och äldre

Den rekommenderade dosen är 70 mg en gång i veckan.


Användning för patienter med njurproblem

Alendronat Mylan Veckotablett rekommenderas inte till patienter med allvarliga njurproblem.


Användning för barn och ungdomar

Alendronat Mylan Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar.


Administreringssätt


Sluta att ta detta läkemedel och tala om för din läkare om du observerar:


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Mylan Veckotablett

Om du fått i dig för många tabletter eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, ska du (eller barnet) dricka ett fullt glas mjölk. Kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen och återstående tabletter.


Framkalla inte kräkning och ligg inte ner. Överdosering kan orsaka upprörd mage, halsbränna, inflammation i matstrupen, magont, illamående, kräkningar, blodiga kräkningar, blod i avföringen (gastrit), magsår. Du kan också ha förändringar i dina blodprovsresultat (såsom låga nivåer kalcium och fosfat i blodet).


Om du har glömt att ta Alendronat Mylan Veckotablett

Om du har glömt att ta en dos, ta då tabletten på morgonen dagen efter du kommit ihåg. Ta inte två tabletter samma dag. Återgå därefter till att ta en tablett per vecka på den dag du ursprungligen bestämt.


Om du slutar använda Alendronat Mylan Veckotablett

Rådgör alltid med din läkare innan du slutar ta Alendronat Mylan Veckotablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda detta läkemedel och informera din läkare omedelbart om du upplever några av följande allvarliga biverkningar:


Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (upp till 1 av 100 användare)

ömhet eller smärta i ena eller båda ögonen. Du kan ha rodnad, dimsyn, rinnande ögon, en känslighet för ljus eller floaters (skuggor som passerar över din syn)


Sällsyntabiverkningar (kan påverka fler än 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Kontakta din läkare om du upplever sådana symtom.


Andra möjliga biverkningar:


Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

Värk i skelett, muskler eller leder som ibland kan vara svår


Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 användare):


Berätta för din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dessa eller andra ovanliga symptom. Det underlättar om du gör en notering om vad du har upplevt, när det började och hur länge det pågick.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till:


Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala.

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Alendronat Mylan Veckotablett ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongenefter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel har i övrigt inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alendronat Mylan Veckotablett är vit med kurvade sidor märkta med ”AD70” på den ena sidan och ”G” på den andra.


Alendronat Mylan Veckotablett finns i blisterförpackningar med 4, 8 eller 12 tabletter. Den finns även tillgänglig i burkar med 4, 8 eller 12 tabletter och burk med 100 tabletter (avsedd för dosdispensering).


Burkarna kan innehålla en plastavskiljare på ovansidan av förpackningen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

E-post: inform@mylan.se


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning ovan.


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-04-19