iMeds.se

Alendronat Ranbaxy Veckotablett

Bipacksedel: Information till användaren


Alendronat Ranbaxy Veckotablett 70 mg tabletter


alendronsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Ranbaxy Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Ranbaxy Veckotablett

3. Hur du tar Alendronat Ranbaxy Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Ranbaxy Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Ranbaxy Veckotablett är och vad det används för


Vad är Alendronat Ranbaxy Veckotablett?

Alendronat Ranbaxy Veckotablett tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. De innehåller inte hormoner. Alendronat Ranbaxy Veckotablett förhindrar den minskning av benmassa som uppträder hos kvinnor i samband med klimakteriet samt hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för att få ryggkots- och höftfrakturer.


Vad används Alendronat Ranbaxy Veckotablettför?

Din läkare har ordinerat Alendronat Ranbaxy Veckotablett för att behandla din benskörhet (osteoporos). Alendronat Ranbaxy Veckotablett minskar risken för frakturer (benbrott) i ryggkotor och höfter.


Alendronat Ranbaxy Veckotablett tas en gång per vecka.


Alendronat som finns i Alendronat Ranbaxy Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad är benskörhet (osteoporos)?

Benskörhet leder till att skelettet blir tunnare och svagare. Det är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen, som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Följden blir att benmassan minskar och att skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större risk för benskörhet.


Benskörhet i ett tidigt skede saknar vanligen symtom. Utan behandling kan benskörhet dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i ryggkotor passera obemärkta tills de leder till längdminskning. Frakturer kan uppstå under vardagliga sysslor, som t ex vid lyft eller i samband med mindre skador som i normala fall inte leder till frakturer. Benbrott uppträder vanligtvis i höften, ryggkotor eller handleder och kan förutom smärta leda till större problem som böjd kroppshållning (tilltagande kutryggighet) och minskad rörlighet.


Hur kan benskörhet behandlas?

Benskörhet kan behandlas och det är aldrig för sent att påbörja behandling. Alendronat Ranbaxy Veckotablett förhindrar inte bara förlust av benmassa utan hjälper faktiskt till att återbilda eventuellt förlorad benmassa och minskar risken för benbrott i ryggkotor och höfter.


Utöver din behandling med Alendronat Ranbaxy Veckotablett, kan din läkare föreslå förändringar av din livsstil för att förbättra ditt tillstånd, som att:


Sluta röka Rökning tycks öka hastigheten med vilken du förlorar benmassa och kan därför öka risken för benbrott.


Motionera På samma sätt som musklerna, behöver skelettet motion för att förbli starkt och friskt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.


Äta balanserad kost Din läkare kan ge dig råd beträffande din kosthållning och behovet av eventuella kosttillskott (särskilt kalcium och D-vitamin).


2. Vad du behöver veta innan du använder Alendronat Ranbaxy Veckotablett


Ta inte Alendronat Ranbaxy Veckotablett:


Om du tycker att något av ovanstående stämmer på dig, så låt bli att ta tabletterna. Tala först med din läkare och följ sedan de råd du får.


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Alendronat Ranbaxy Veckotablett om:


Du kan få rådet att genomgå en tandkontroll innan behandling med Alendronat Ranbaxy Veckotablett inleds.


Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med Alendronat Ranbaxy Veckotablett. Du bör genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.


Irritation, inflammation eller sår på matstrupen, ofta med symtom som smärta bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja kan förekomma. Detta gäller särskilt om patienter inte dricker ett helt glas vatten och/eller inte väntar minst 30 minuter med att lägga sig efter att Alendronat Ranbaxy Veckotablett tagits. Dessa biverkningar kan förvärras om patienter fortsätter ta Alendronat Ranbaxy Veckotablett efter att ha fått dessa symtom.


Sällsynta hudreaktioner med svåra blåsor och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan har rapporterats vid användning av alendronsyra.


Andra läkemedel och Alendronat Ranbaxy Veckotablett

Det är troligt att kalciumtillskott, antacida (magsyrahämmande medel) och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka hur Alendronat Ranbaxy Veckotablett tas upp av kroppen, om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3. Hur du tar Alendronat Ranbaxy Veckotablett.


Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta, som kallas NSAID (t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), kan orsaka matsmältningsproblem. Försiktighet bör därför iakttas när dessa läkemedel tas samtidigt som Alendronat Ranbaxy Veckotablett.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Alendronat Ranbaxy Veckotablett med mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (även mineralvatten) kan göra att Alendronat Ranbaxy Veckotablett blir mindre effektivt om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnittet 3. Hur du tar Alendronat Ranbaxy Veckotablett.


Barn och ungdomar

Alendronat Ranbaxy Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Alendronat Ranbaxy Veckotablett är endast avsett för kvinnor efter klimakteriet. Ta inte Alendronat Ranbaxy Veckotablett om du är eller misstänker att du är gravid eller om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (inkluderande dimsyn, yrsel och svår ben- muskel- eller ledvärk) har rapporterats med Alendronat Ranbaxy Veckotablett som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Reaktionen på Alendronat Ranbaxy Veckotablett kan variera från individ till individ. (Se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alendronat Ranbaxy Veckotablett


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska intas via munnen.


Ta en tablett en gång i veckan.


Följ dessa instruktioner noga för att du säkert ska få nytta av Alendronat Ranbaxy Veckotablett.


Välj den veckodag som passar dig bäst. Ta en Alendronat Ranbaxy Veckotablett den dag du valt, varje vecka.


Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2, 3, 4, 5 och 6 för att Alendronat Ranbaxy Veckotablettska nå din mage snabbt och för att minska risken för irritation i matstrupen.


Efter att du stigit upp för dagen och innan du ätit eller druckit något eller tagit annan medicin, ska du svälja din Alendronat Ranbaxy Veckotablett hel med ett helt glas (minst 2 dl) vanligt kranvatten (inte mineralvatten).

  • Ta inte tabletten tillsammans med mineralvatten (varken med eller utan kolsyra).

  • Ta inte tabletten tillsammans med kaffe eller te.

  • Ta inte tabletten tillsammans med juice eller mjölk.


Krossa eller tugga inte tabletten och låt den inte heller lösas upp i munnen.


Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sitt, stå eller gå) – under minst 30 minuter efter att du svalt tabletten. Ligg inte ner förrän efter du ätit dagens första mål.

Ta inte Alendronat Ranbaxy Veckotablett vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.

Om du får svårt och/eller det är smärtsamt att svälja, smärta bakom bröstbenet eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta Alendronat Ranbaxy Veckotablett och kontakta din läkare.

Vänta minst 30 minuter efter att du svalt Alendronat Ranbaxy Veckotablett innan du tar dagens första mål mat, dryck eller andra läkemedel, gäller även antacida, kalciumtillskott och vitaminer. Alendronat Ranbaxy Veckotablett har bara effekt om du tar tabletten när din mage är tom.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Ranbaxy Veckotablett

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare. Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner.

Om du har tagit för många tabletter eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, drick ett fullt glas mjölk och kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alendronat Ranbaxy Veckotablett

Om du glömmer att ta en dos, ta bara en tablett på morgonen dagen efter du kommit ihåg. Ta inte två tabletter samma dag. Återgå därefter till att ta en tablett på den dag du ursprungligen bestämt.


Om du slutar att använda Alendronat Ranbaxy Veckotablett

Det är viktigt att du fortsätter ta Alendronat Ranbaxy Veckotablett så länge som din läkare ordinerat läkemedlet. Alendronat Ranbaxy Veckotablett kan bara vara verksam mot din benskörhet om du fortsätter att ta tabletterna.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

• smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

halsbränna, smärta/svårigheter att svälja, sår i matstrupen som kan ge smärta bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja

• ledsvullnad

• buksmärta, obehagskänsla i magen eller rapningar efter att ha ätit, förstoppning, fyllnadskänsla eller gaser i magen, diarré, väderspänningar

• håravfall, klåda

• huvudvärk, yrsel

• trötthet, svullnad av händer eller ben.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

• illamående, kräkningar

• irritation eller inflammation i matstrupen eller magen

• svart eller tjärliknande avföring

• dimsyn, smärta eller rodnad i ögat

• utslag, hudrodnad

• övergående influensaliknande symtom såsom värkande muskler, allmän sjukdomskänsla och ibland med feber vanligtvis i början av behandlingen

• smakförändringar.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

• allergiska reaktioner såsom nässelfeber, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka svälj- och andningssvårigheter

• symtom på låg kalciumnivå i blodet såsom muskelkramper eller spasmer och/eller stickningar i fingrarna eller runt munnen

• sår i magsäck eller tolvfingertarm (ibland allvarliga eller med blödning)

• trängre passage i matstrupen

• utslag som förvärras av solljus, allvarliga hudreaktioner

• smärta i munnen och/eller i käken, svullnad eller sår i munnen, domningar eller tyngdkänsla i käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros) vanligtvis förenade med fördröjd läkning och infektioner, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever sådana symtom.

• ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

• sår i munnen om tabletten har tuggats eller sugits på.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare)

• Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Berätta genast för din läkare eller apotekspersonal om du får några av dessa eller andra ovanliga symtom.


Det kan vara till hjälp om du skriver ned vad du upplevt, när besvären började och hur länge de varade.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alendronat Ranbaxy Veckotablett ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alendronat (även kallad alendronsyra). En tablett innehåller natriumalendronat motsvarande 70 mg alendronsyra.

Övriga innehållsämnen är mannitol, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, talk och kolloidal, vattenfri kiseldioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit rund tablett, märkt ”A” på ena sidan och ”4” på andra sidan.

De tillhandahålls i tryckförpackning: 2, 4, 8, 12, 24 och 40 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Ranbaxy (UK) Limited, 5th floor, Hyde Park, Hayes 3, 11 Millington Road, Hayes, UB3 4AZ, Storbritannien.


Tillverkare:

Ranbaxy Ireland Ltd, Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien Alendromed 70mg tabletten

Frankrike Alendronate Ranbaxy 70mg Comprime

Italien Alendronato Ranbaxy Italia

Polen Alendran 70

Portugal Ácido Alendrónico Labesfal 70 mg comprimidos

Spanien Acido Alendronico Semanal Ranbaxy 70 mg Comprimidos EFG

Storbritannien Alendronic Acid 70mg Tablets

Sverige Alendronat Ranbaxy Veckotablett 70 mg tabletter

Tyskland ALENDRONSÄURE BASICS einmal wöchentlich 70 mg Tabletten


Denna bipacksedel godkändes senast:

2016-08-22