iMeds.se

Alendronat Teva


Bipacksedel: Information till användaren


Alendronat Teva 10 mg tabletter


alendronsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Teva är och vad används det för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronat Teva

3. Hur du tar Alendronat Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat Teva är och vad det används förAlendronsyra som finns i Alendronat Tevakan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronat Teva


Ta inte Alendronat Teva

om du har vissa besvär i esofagus (kallas även matstrupen, som sammanbinder munhålan med magsäcken)


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronat Teva:


Om något av detta stämmer in på dig kontakta din läkare innan du börjar behandling med Alendronat Teva.


Undersökning av dina tänder bör övervägas innan du börjar behandling med Alendronat Teva om något av nedanstående gäller dig:


Under behandlingstiden bör man följa tandläkares rekommendation om lämplig förebyggande tandvård.


Om det är svårt eller smärtsamt att svälja, om du känner smärta bakom bröstbenet (i mitten av bröstpartiet), eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta att ta tabletterna och kontakta din läkare.


Andra läkemedel och Alendronat Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inga andra läkemedel som ska sväljas vid samma tidpunkt som du tar Alendronat Teva. Om du tar andra läkemedel som ska sväljas ska du låta det gå minst 30 minuter efter att du tagit Alendronat Teva till du tar ditt andra läkemedel.


Tala med din läkare innan du tar icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) om du använder Alendronat Teva.


Alendronat Teva med mat och dryck

Tabletterna ska tas på fastande mage eftersom mat och dryck kan försämra läkemedlets effekt avsevärt. Ta tabletterna minst 30 minuter före dagens första måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner har rapporterats med Alendronat Teva. Du ska inte framföra fordon eller använda maskiner om du blir påverkad av läkemedlet.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alendronat Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1 tablett dagligen.


Följande instruktioner är särskilt viktiga för att försäkra dig om att ditt läkemedel skall göra nytta och för att minska risken för irritation i din matstrupe:


Ta Alendronat Teva på fastande mage omedelbart efter det att du stigit upp på morgonen. Tabletten måste tas med ett helt glas vanligt vatten (inte med te, kaffe, mineralvatten eller juice) minst 30 minuter innan du äter, dricker eller tar någon annan medicin.


Tabletten skall sväljas hel. Den får inte tuggas eller sugas på.


Lägg dig inte ned när du tagit tabletten. Du måste hålla dig upprätt (sitta, stå eller gå) den närmaste halvtimmen fram tills du äter frukost.


Ta inte tabletterna vid sänggående eller innan du stiger upp på morgonen.


Om det gör ont när du sväljer eller du får svårt att svälja, om du får bröstsmärtor eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta då ta Alendronat Teva och kontakta din läkare.


Alendronat Teva ska inte ges till barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Teva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Drick ett helt glas mjölk och lägg dig inte ned. En överdos kan ge smärtsamma muskelkramper, trötthet, svaghet, utmattning och kramper. Den kan även orsaka orolig mage, matsmältningsproblem och smärtsam inflammation i matstrupen.


Om du har glömt att ta Alendronat Teva

Om du glömt att ta en tablett ska du ta en när du stiger upp nästa morgon. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Liksom med alla läkemedel kan ett fåtal personer utveckla en allergisk reaktion.

Om något av följande inträffar, ska du omedelbart kontakta din läkare eller bege dig till akutmottagningen vid närmaste sjukhus:


Följande biverkningar har rapporterats med ungefärlig frekvens enligt nedan:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Ben-, muskel- eller ledsmärtor, ibland svåra.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Alendronat Teva kan påverka kalcium- och fosfatnivåerna i ditt blod.


Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.


Osteonekros i käken (besvär i käken, vanligen efter tandutdragning och/eller lokal infektion) har rapporterats hos patienter som behandlats med bisfosfonater, inklusive alendronsyra. Osteonekros i käken har vanligtvis förekommit hos patienter som behandlas för cancer men några fall har inträffat hos patienter som behandlas för benskörhet.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Alendronat Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”/”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB,

Box 1070,

251 10 Helsingborg,

Sverige


Denna bipacksedel godkändes senast:

2016-04-01