iMeds.se

Alendronate Bioeq Pharma Veckotablett

Document: Alendronate bioeq pharma Veckotablett 70 mg tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren

Alendronate bioeq pharma Veckotablett 70 mg tabletter

alendronsyra som natriumalendronattrihydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Alendronate bioeq pharma Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett

3. Hur du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronate bioeq pharma Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Alendronate bioeq pharma Veckotablett är och vad det används för


Alendronate bioeq pharma Veckotablett tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater. Alendronate bioeq pharma Veckotablett förebygger den förlust av benmassa som sker hos kvinnor efter klimakteriet och hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för ryggrads- och höftfrakturer.


Din läkare har ordinerat Alendronate bioeq pharma Veckotablett för att behandla din benskörhet. Alendronate bioeq pharma Veckotablett minskar risken för ryggrads- och höftfrakturer.


Alendronsyra som finns i Alendronate bioeq pharma Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Alendronate bioeq pharma Veckotablett tas en gång per vecka


Vad är benskörhet?

Benskörhet innebär att skelettet blir tunnare och svagare. Det är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga hormonet östrogen, som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Som ett resultat av detta minskar benmassan och skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större risk för benskörhet.


I ett tidigt skede ger benskörhet vanligtvis inga symtom. Obehandlad benskörhet kan dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligtvis orsakar smärta kan ryggradsfrakturer passera obemärkta tills de leder till en minskning av längden. Frakturer kan uppstå under normala, dagliga aktiviteter, t.ex. vid lyft, eller i samband med mindre skador som normalt inte leder till frakturer. Frakturer uppstår vanligtvis i höften, ryggraden eller handleden och kan, förrutom smärta, leda till större problem som böjd kroppshållning (kutryggighet) och minskad rörlighet.


Hur kan benskörhet behandlas?

Benskörhet kan behandlas och det är aldrig för sent att påbörja behandling. Alendronate bioeq pharma Veckotablett förhindrar inte bara förlust av benmassa, utan hjälper även till att återbilda förlorad benmassa och minskar risken för ryggrads- och höftfrakturer.


Utöver din behandling med Alendronate bioeq pharma Veckotablett kan läkare föreslå livsstilsförändringar för att förbättra ditt tillstånd, som att .:


Sluta röka – Rökning tycks öka den hastighet med vilken du förlorar benmassa och kan därför öka risken för frakturer.


Motionera – Liksom muskler behöver skelettet motion för att förbli starkt och friskt. Rådfråga läkare innan du påbörjar ett träningsprogram.


Äta en balanserad kost – Din läkare kan ge dig råd beträffande din kost och om du behöver ta något kosttillskott (särskilt kalcium och D-vitamin).


Vad du behöver veta innan du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett


Ta inte Alendronate bioeq pharma Veckotablett


Om du tror att något av detta gäller dig, ta inte tabletterna. Tala först med läkare och följ de råd du får.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett.


Det är viktigt att tala om för läkaren innan du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett om:


Du kan få rådet att genomgå en tandundersökning innan behandling med Alendronate bioeq pharma Veckotablett inleds.

Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien under behandling med Alendronate bioeq pharma Veckotablett.

Under behandlingen bör du gå på regelbundna kontroller hos tandläkare och du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med munnen eller tänderna, såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.


Irritation, inflammation eller sår i matstrupen (esofagus – det rör som förbinder munnen med magen), ofta med symtom som bröstsmärta, halsbränna, eller svårigheter eller smärta vid sväljning kan förekomma, särskilt om patienten inte dricker ett helt glas vatten och/eller om de ligger ned tidigare än 30 minuter efter intag av Alendronate bioeq pharma Veckotablett. Dessa biverkningar kan förvärras om patienten fortsätter att ta Alendronate bioeq pharma Veckotablett efter att ha utvecklat dessa symtom.


Barn och ungdomar

Alendronate bioeq pharma Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Alendronate bioeq pharma Veckotablett

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är sannolikt att kalciumtillskott, antacida och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka hur Alendronate bioeq pharma Veckotablett tas upp av kroppen om de tas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer de råd som ges i avsnitt 3. Hur du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett.


Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta som kallas NSAID-preparat (t.ex. acetylsalicylsyra eller ibuprofen) kan orsaka matsmältningsbesvär. Därför ska försiktighet iakttas när dessa läkemedel intas samtidigt som Alendronate bioeq pharma Veckotablett.


Alendronate bioeq pharma Veckotablett med mat och dryck

Det är sannolikt att mat och dryck (inklusive mineralvatten) försämrar effekten av Alendronate bioeq pharma Veckotablett om de intas samtidigt. Därför är det viktigt att du följer de råd som ges i avsnitt 3. Hur du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett.


Graviditet och amning

Alendronate bioeq pharma Veckotablett är endast avsett för användning till kvinnor som genomgått klimakteriet. Du ska inte ta Alendronate bioeq pharma Veckotablett om du är eller tror att du kan vara gravid eller om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (inklusive suddig syn, yrsel och svår skelett-, muskel eller ledsmärta) har rapporterats med alendronsyra som kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Individuella svar på Alendronate bioeq pharma Veckotablett kan variera (Se avsnitt 4. Eventuella biverkningar.).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alendronate bioeq pharma Veckotablett innehåller laktos.

Om din läkare har informerat dig om att du lider av intolerans mot vissa sockerarter, ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Hur du tar Alendronate bioeq pharma Veckotablett


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta en tablett Alendronate bioeq pharma Veckotabletten gång per vecka


Följ dessa instruktioner noggrant för att försäkra dig om att du får nytta av Alendronate bioeq pharma Veckotablett.


Välj den dag i veckan som bäst passar in i ditt schema. Varje vecka tar du en tablett Alendronate bioeq pharma Veckotablett på den dag du har valt.


Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2), 3), 4) och 5) för att hjälpa Alendronate bioeq pharma Veckotablettatt snabbt nå magen och för att hjälpa till att minska risken för irritation i matstrupen(esofagus - det rör som förbinder munnen med magen).


Svälj Alendronate bioeq pharma Veckotablett hel med endast ett helt glas vatten (inte mineralvatten och inte mindre än 200 ml) efter att du stigit upp på morgonen och innan intag av mat, dryck eller andra läkemedel.Tabletten får inte krossas eller tuggas, eller lösas upp i munnen.

Ligg inte ned. Håll dig helt upprätt (sittande, stående eller gående) – under minst 30 minuter efter att du svalt tabletten. Ligg inte ned förrän efter att du intagit dagens första måltid.


Ta inte Alendronate bioeq pharma Veckotablett vid sänggående eller innan du stiger upp på morgonen.


Om du får svårt att svälja eller smärta vid sväljning, bröstsmärta, eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta Alendronate bioeq pharma Veckotablett och kontakta läkare.


Efter att du svalt Alendronate bioeq pharma Veckotablett ska du vänta minst 30 minuter innan du intar dagens första måltid, dryck eller andra läkemedel, inklusive antacida, kalciumtillskott och vitaminer. Alendronate bioeq pharma Veckotablett har endast effekt om tabletten tas på fastande mage.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronate bioeq pharma Veckotablett

Om du oavsiktligen tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta läkare omedelbart. Försök inte framkalla kräkningar och ligg inte ned.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att taAlendronate bioeq pharma Veckotablett

Om du har glömt att ta en dos, ta bara en tablett morgonen efter att du kommit på det. Ta inte två tabletter på samma dag. Återgå till att ta en tablett en gång per vecka på den dag du har valt, enligt ursprungligt schema.


Om du slutar att ta Alendronate bioeq pharma Veckotablett

Det är viktigt att du fortsätter att ta Alendronate bioeq pharma Veckotablett så länge läkare ordinerat läkemedlet. Alendronate bioeq pharma Veckotablettkan endast behandla din benskörhet om du fortsätter att ta tabletterna.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbartom du märker någon av följande biverkningar vilka kan vara allvarliga och för vilka du kan behöva akut medicinsk behandling:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

halsbränna, sväljsvårigheter, smärta vid sväljning, sår i matstrupen (esofagus - det rör som förbinder munnen med magen) som kan orsaka bröstsmärta, halsbränna, eller svårigheter eller smärta vid sväljning


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

allergiska reaktioner som nässelfeber, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals, som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter

allvarliga hudreaktioner (inklusive Stevens Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys).

smärta i munnen och/eller käken, svullnad eller sår i munnen, domning eller tyngdkänsla i käken eller tandlossning. Dessa kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros), vanligtvis förknippade med fördröjd läkning och infektion, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare och tandläkare om du upplever sådana symtom.

ovanlig lårbensbrott kan i sällsynta fall förekomma, särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske, då detta kan vara ett tidigt tecken på eventuell lårbensbrott.


Övriga biverkningar

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 1 0 användare

skelett-, muskel- och/eller ledsmärta som i vissa fall är svår


Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


ledsvullnad

buksmärta, obehagskänsla i buken eller rapningar efter måltid, förstoppning, fyllnadskänsla i eller uppblåst buk, diarré, gasbildning,

håravfall, klåda,

huvudvärk, yrsel,

trötthet, svullna händer eller ben.


Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

illamående, kräkningar

irritation eller inflammation i matstrupen (esofagus – det rör som förbinder munnen med magen) eller magen,

svart eller tjärliknande avföring

suddig syn, smärta eller rodnad i ögonen

utslag, hudrodnad

övergående influensaliknande symtom, t.ex. muskelsmärta, allmän sjukdomskänsla, ibland med feber, vanligtvis i början av behandlingen

smakförändringar.


Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare


symtom på låga kalciumnivåer i blodet, inklusive muskelkramper eller spasmer och/eller stickande känsla i fingrarna eller runt munnen

magsår eller peptiskt magsår (i vissa fall svårt eller med blödning)

förträngning i matstrupen (esofagus – det rör som förbinder munnen med magen)

utslag som förvärras av solljus,

sår i munnen när tabletterna har tuggats eller sugits på.


Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Tala omedelbart om för läkare eller apotekspersonal om du upplever dessa eller några andra ovanliga symtom.


Det kan vara till hjälp om du antecknar vad du upplevt, när det började och hur länge det pågick.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alendronate bioeq pharma Veckotablett ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Ta inte ut tabletterna ur blisterförpackningen förrän du ska använda läkemedlet.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alendronsyra. Varje tablett innehåller 70 mg alendronsyra som natriumalendronattrihydrat.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat (E572).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alendronate bioeq pharma Veckotablett tabletter är vita, avlånga, bikonvexa tabletter.

Tabletterna levereras i blister av aluminium/PVC i förpackningsstorlekarna 2, 4, 8, 12 eller 40 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

bioeq pharma GmbH

Bergheimer Str 25

69115 Heidelberg

Tyskland


Tillverkare

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19, Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdańsk

Polen


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige: Alendronate bioeq pharma Veckotablett 70 mg tabletter

Nederländerna: Alendroninezuur Aristo 70 mg één tablet per week, tabletten

Tyskland: Alendron- Aristo®70 mg einmal wöchentlich Tabletten


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-22