iMeds.se

Alfacalcidol Orifarm

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar, mjuka

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar, mjuka

Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar, mjuka


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 0,25 mikrogram alfakalcidol.

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 0,5 mikrogram alfakalcidol.

Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 1 mikrogram alfakalcidol.


Hjälpämnen med känd effekt:

Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 13,44 mg sorbitol.

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 11,00 mg sorbitol och 0,03 mg Allura Red AC.

Alfacalcidol Orifarm mikrogram: Varje mjuk kapsel innehåller 13,44 mg sorbitol.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Kapsel, mjuk


Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar: ovala, vita opaka mjuka gelatinkapslar.

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar: ovala, röda opaka mjuka gelatinkapslar.

Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar: ovala, brun opaka mjuka gelatinkapslar.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Alfakalcidol är avsett att användas vid tillstånd med störd kalcium- och fosformetabolism beroende på störd 1-α-hydroxylering i njurarna.


Huvudindikationerna är:

- renal osteodystrofi,

- hypoparatyreoidism (idiopatisk och postoperativ),

- olika fall av rakitis och osteomalaci (otillräcklig tillgång på D-vitamin),

- pseudobrist (D-vitaminberoende) rakitis och osteomalaci,

- hypofosfatemisk D-vitaminresistent rakitis och osteomalaci.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Startdos vid alla indikationer:


Vuxna och barn som väger över 20 kg:

Initialt 1 mikrogram per dygn.


Barn som väger mindre än 20 kg:

Initialt 0.05 mikrogram per kg och dygn.


Dosen alfakalcidol bör justeras baserad på mätningar två gånger i veckan av plasmakoncentrationen av kalcium och fosfor. Den dagliga dosen Alfacalcidol Orifarm kan ökas med tillägg på 0,25 - 0,5 mikrogram. När doseringen fastställts bör plasmanivåerna av kalcium, fosfor och kreatinin mätas var 2-4 vecka.


De flesta vuxna patienter svarar på doser mellan 1 och 3 mikrogram per dag. När det förekommer biokemiskt och röntgenologiskt bevis på benläkning (och bland patienter med hypoparatyreoidism när normala kalciumnivåer i plasma uppnåtts) minskas dosen vanligen. Underhållsdoserna befinner sig vanligen i området 0,25 - 2 mikrogram per dag. Om hyperkalcemi uppstår, bör behandlingen med Alfacalcidol Orifarm avbrytas tills kalciumnivån i plasman återgår till det normala (ungefär 1 vecka) och då startas om igen genom att använda sig av hälften av den tidigare dosen.


Administreringssätt

Oral användning


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hyperkalcemi.


4.4 Varningar och försiktighet


Under behandling med alfakalcidol bör kalcium- och fosfatnivån i plasma kontrolleras ofta. PTH, alkaliskt fosfatas och kalcium x fosfatprodukten bör övervakas på klinisk indikation.


Hyperkalcemi kan förekomma hos patienter som behandlas med Alfacalcidol Orifarm. Av denna anledning bör patienten informeras om de kliniska symtomen vid hyperkalcemi. Se avsnitt 4.8.


Hyperkalcemi kan snabbt åtgärdas genom att behandlingen med alfakalcidol avbryts i omkring en veckas tid tills kalciumkoncentrationsnivåerna i serum återgår till de normala. Behandlingen med Alfacalcidol Orifarm kan sedan återupptas med lägre dos (halva föregående dos) och övervakning av kalciumnivåer.

I sällsynta fall kan allvarlig hyperkalcemi uppkomma. Detta tillstånd är potentiellt livshotande och kräver akutbehandling, se avsnitt 4.9.


Långvarig hyperkalcemi kan förvärra arterioskleros, hjärtklaffskleros och nefrolitiasis, förlängd hyperkalcemi bör därför undvikas vid behandling av dessa patienter. Övergående eller långvarig försämring av njurfunktionen har observerats. Alfacalcidol Orifarm bör också användas med försiktighet hos patienter med förkalkning av lungvävnad då detta kan resultera i hjärtsjukdom.


Hyperkalcemi i kombination med hyperfosfatemi ökar risken för metastastiska kalcifieringar. Vid sjukdomar där hyperfosfatemi kan uppkomma, t.ex. försämrad njurfunktion, bör man använda sig av fosfatbindande ämnen.


Alfacalcidol Orifarm ska användas med försiktighet hos patienter med granulomatösa sjukdomar, som sarkoidos, där känsligheten för D-vitamin är förhöjd på grund av ökad hydroxyleringsaktivitet.


Risken för hjärtarytmier ökar vid samtidig användning av digitalisglykosider vid hyperkalcaemi inducerad av D-vitaminintag.


Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.


Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller Allura Red AC vilket är ett azofärgämne. Detta kan orsaka allergiska reaktioner.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Antiepileptiska läkemedel (t.ex. barbiturater, fenytoin, karbamazepin och primidon) har enzyminducerande effekt, vilket leder till ökad metabilism av alfakalcidol. Patienter som använder antiepileptiska läkemedel kan behöva större doser Alfacalcidol Orifarm..


Samtidig oral administrering av kolestyramin kan försämra tarmarnas absorption av oralt administrerat alfakalcidol. Alfacalcidol Orifarm bör administreras mint 1 timme före eller 4 till 6 timmar efter intag av kolestyramin för att minimera risken för en interaktion.


Samtidig användning av tiaziddiuretika eller produkter som innehåller kalcium kan öka risken för hyperkalcemi. Kalciumnivåerna bör monitoreras.


Absorptionen av antacida innehållande magnesium kan vara förstärkt av alfakalcidol, vilket ökar risken för hypermagnesemi.


Samtidig användning av andra produkter som innehåller D-vitamin kan öka risken för hyperkalcemi. Användning av flera D-vitaminanaloger bör undvikas.


Alfakalcidol kan öka serumkoncentrationen av aluminium. Patienter som tar aluminiuminnehållande preparat (t.ex. aluminiumhydroxid, sukralfat) bör övervakas med avseende på tecken på aluminium toxicitet.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet:

Det finns ingen lämplig information gällande användandet av alfakalcidol hos gravida. Studier av djur har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt 5.3). Alfakalcidol bör inte användas av gravida om det inte är absolut nödvändigt då hyperkalcemi under graviditeten kan orsaka kongenitala missbildningar hos avkomman. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.


Amning:

Alfakalcidol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandlingen med alfakalcidol efter att man tagit hänsyn till fördelen med amningen för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.


Ammade nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med alfakalcidol ska noga kontrolleras för hyperkalcemi.


Fertilitet

Det finns inga data om alfakalcidols effekter på fertilitet.

En preklinisk studie på råttor visade inga effekter på fertilitet (se avsnitt 5.3.)


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Alfacalcidol Orifarm har ingen eller en obetydlig inverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter ska informeras om att yrsel kan förekomma under behandling och att de ska ta hänsyn till detta när de kör bil eller använder maskiner.


4.8 Biverkningar


De vanligaste rapporterade biverkningarna är olika typer av hudreaktioner som klåda och utslag, hyperkalcemi, magsmärtor/obehag och hyperfosfatemi.


Symtom på hyperkalcemi är huvudvärk, svaghet, hypertension, sömnighet, yrsel, svettningar, anorexi, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, polyuri, polydepsi och muskel- och benvärk samt metallsmak.


Förlängd, hyperkalcemi kan reslutera i nefrokalcinos/nefrolitiasis och njurskada (se avsnitt 4.4). Njursvikt har rapporterats efter marknadsföring.


Biverkningar är listade enligt MedDRAs organsystem (SOC) och de enskilda listorna börjar med de vanligaste rapporterade biverkningarna. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Uppskattningen av frekvensen av biverkningar baseras på en sammanslagen analys av data från kliniska studier och spontan biverkningsrapportering.

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)


Metabolism- och nutrition

Vanliga

Mindre vanligahyperkalcemi,

hyperfosfatemi.

Psykiska störningar

Mindre vanliga


Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Sällsynta


Huvudvärk

Yrsel

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga


Buksmärta och obehag

Diarré

Kräkningar

Förstoppning

Illamående

Hud och subkutan vävnad.

VanligaUtslag*

Klåda


*Olika typer av hudutslag såsom erytematösa, makulopapulösa och pustulösa utslag har rapporterats.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanligaMyalgi

Njurar och urinvägar:

Vanliga


Mindre vanligaHyperkalciuri


Nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

Nefrolitiasis/Nefrokalcinos


Allmäna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanligaTrötthet/asteni/olustkänsla, kalcinos


Pediatrisk population

Baserat på en begränsad mängd data är säkerhetsprofilen liknande för barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering


Hyperkalcemi behandlas genom att man avbryter administreringen av Alfacalcidol Orifarm.


För en beskrivning av symtomen på hyperkalcemi, se avsnitt 4.8. Vid allvarliga fall av hyperkalcemi bör allmänna stödjande åtgärder vidtas. Håll patienten väl hydrerad via intravenös infusion av saltlösning (tvinga fram urinutsöndring), mät elektrolyter, kalcium-och njurfunktion, fastställ elektrokardiografiska abnormiteter, speciellt hos patienter som använder digitalis. Mer specifikt, behandling med glukokortikoider, loopdiuretika, bifosfonater, kalcitonin och slutligen bör hemodialys övervägas vid låg kalciumnivå.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Vitaminer, D-vitamin och analoger, ATC-kod: A11CC03


Verkningsmekanism

Försämrad 1-α hydroxylering av njurarna minskar endogen 1,25-dihydroxivitamin D-produktion.

Detta medverkar till störningar i mineralmetabolismen vilket ses vid flera sjukdomar, inklusive renal skelettsjukdom, hypoparatyreoidism, neonatal hypokalcemi och D-vitaminberoende rakitis. Dessa störningar, som kräver höga doser parentalt D-vitamin för att de skall åtgärdas kommer att svara på små doser med Alfacalcidol Orifarm.


Farmakodynamisk effekt

Dröjsmålet gällande svar och behov av höga doser vid behandling av dessa störningar med parentalt D-vitamin gör dosjusteringen svår. Detta kan resultera i oförutsedd hyperkalcemi vilken kan ta veckor eller månader att upphäva. Huvudfördelen med Alfacalcidol Orifarm är att svar fås snabbare, vilket medger en mer exakt dostitrering. Skulle hyperkalcemi inträffa oavsiktligt så kan den upphävas inom dagar efter att behandlingen avbrutits.


Klinisk effekt och säkerhet

Hos patienter med njurinsufficiens, ökade 1 - 5 mikrogram/dag 1α- hydroxyvitamin D (1α-OHD3) absorptionen av kalcium och fosfor i tarmarna på ett dosrelaterat sätt. Denna effekt observerades inom 3 dagar efter att läkemedlet börjat användas och omvänt upphävdes effekten inom 3 dagar efter avbrytandet.


Patienter med kronisk njurinsufficiens har uppvisat ökade kalciumnivåer inom 5 dagar efter att de fått 1α-OHD3 i en dos på 0,5 - 1,0 mikrogram/dag. Då kalciumhalten i serum steg, sänktes PTH-nivåerna och alkalinfosfatas ner till det normala.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption

Alfakalcidol absorberas passivt och nästan fullständigt i tunntarmen.


Metabolism och eliminering

I levern omvandlas alfakalcidol snabbt till 1,25-dihydroxivitamin D, den fysiologiskt aktiva D-vitaminmetaboliten som verkar som en reglerare av kalcium- och fosfatmetabolismen. Eftersom den här omvandlingen sker snabbt, så är de kliniska effekterna av alfakalcidol och 1,25-dihydroxivitamin D mycket lika varandra.


1,25-dihydroxivitamin D transporteras runt i blodet med hjälp av ett specifikt transportprotein (ett globulin). D-vitamin metaboliseras till flera polära inaktiva metaboliter och utsöndras i huvudsak via gallan.


Halveringstiden för alfakalcidol är cirka 4 timmar. Den farmakologiska effekten är 3-5 dagar.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Kronisk toxicitet:

Alfakalcidols icke-kliniska toxicitet är beroende av den kända D-vitamineffekten av calcitriol vid kalciumhemostas, vilken karakteriseras av hyperkalcemi, hyperkalcuri och slutligen av kalcifiering av mjukvävnad.


Genotoxicitet:

Alfakalcidol är inte genotoxisk.


Reproduktionstoxicitet:

Inga specifika effekter beträffande alfakalcidols verkan på avkommans fertilitet eller beteende noterades bland råttor och kaniner. Vad beträffar embryofetal utveckling, observerades fetal toxicitet (förlust av implantationer i efterhand, lägre storlek på kullarna med ungar och låg födslovikt) vid doser tillräckligt höga att förorsaka toxicitet i kullarna. Höga doser med D-vitamin är kända för att vara teratogena hos försöksdjur.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar:


Kapselinnehåll:

Medellånga triglycerider

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

Gelatin

Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

Glycerol

Titandioxid (E171)


Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar:


Kapselinnehåll:

Medellånga triglycerider

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

Gelatin

Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

Glycerol

Titandioxid (E171)

Gul järndioxid (E172)

Allura Red AC(E129)

Briljantblått (E133)


Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar:


Kapselinnehåll:

Medellånga triglycerider

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

Gelatin

Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

Glycerol

Svart järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


4 år.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras vid högst 30 C.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


PVC/PVDC - aluminiumfolieblister:

98, 100, 98 x 1 eller 100 x 1 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Inga särskilda anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


0,25 mikrogram: 44503

0,5 mikrogram: 44504

1 mikrogram: 44505


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2011-11-18/2016-08-03


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2016-07-27