iMeds.se

Alfuzosin Orion

Information för alternativet: Alfuzosin Orion 10 Mg Depottablett, visa andra alternativ
Document: Alfuzosin Orion prolonged-release tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Alfuzosin Orion 10 mg depottabletter
alfuzosinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alfuzosin Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Orion

3. Hur du tar Alfuzosin Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alfuzosin Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alfuzosin Orion är och vad det används för


Alfuzosin Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas för alfa-1-blockerare. Alfuzosin används för att behandla måttliga till svåra symptom av godartad prostataförstoring. Detta är ett tillstånd där prostatakörteln förstoras (hyperplasi), men tillväxten i sig är inte detsamma som cancer (den är godartad). Detta är vanligare hos äldre män.


Prostatakörteln sitter nedanför urinblåsan, runt urinröret (röret som tar din urin till utsidan av kroppen). Med åldern kan prostatakörteln växa till sig och trycka på urinröret så att det blir trängre. Detta kan orsaka problem med urinering, såsom täta urinträngningar och svårigheter i att urinera.


Alfuzosin fungerar avslappnande på muskulaturen i prostatakörteln. Detta minskar förträngningen av urinröret och gör det lättare att tömma blåsan.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Orion


Ta inte Alfuzosin Orion


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:


Vissa patienter, särskilt de som även tar medel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstsmärtor (kärlkramp), kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att ha tagit en dos. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.


Andra läkemedel och Alfuzosin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Använd inte Alfuzosin Orion om du tar:

andra alfa-blockerare såsom doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin eller fenoxybenzamin.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel om:


Operationer medan du tar Alfuzosin Orion


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr och svag när du tar Alfuzosin Orion. Om detta händer, kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alfuzosin Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag.


Äldre patienter (> 65 år)

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag. Dosen behöver inte justeras för äldre patienter (över 65 år).


Patienter med milda till måttliga njurproblem

Den rekommenderade dosen är 10 mg en gång per dag. Dosen behöver inte justeras för milda till måttliga njurproblem.


Om du upplever att Alfuzosin Orion har för stark eller för svag effekt, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Användning hos barn

Alfuzosin Orion rekommenderas inte till barn (16 år eller yngre).


Om du har tagit för stor mängd av Alfuzosin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Meddela läkaren hur många tabletter du tagit. Ligg ned så mycket som möjligt för att stoppa biverkningarna. Försök inte att köra själv till sjukhuset.


Om du har glömt att ta Alfuzosin Orion

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Hoppa över den och fortsätt sedan som vanligt.


Om du slutar att använda Alfuzosin Orion

Fortsätt att ta tabletterna även om symtomen förbättras. Sluta endast om läkaren ber dig om detta. Symtomen kontrolleras bättre om du fortsätter att ta samma dos av medicinen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa biverkningar inträffar vanligen i början av behandlingen.


Sluta ta tabletterna och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:


Bröstsmärtor (kärlkramp) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.)

Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp.


Allvarliga allergiska reaktioner (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.)

Du kan få symtom på angioödem, såsom rött och knottrigt hudutslag, svullnad (av ögonlock, ansikte, läppar, mun och tunga), svårighet att andas eller svälja.


Andra biverkningar inkluderar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Ytterligare biverkningar(frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgänglig data) som kan förekomma är:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alfuzosin Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tablettkartan, burken eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Alfuzosin Orion innehåller


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Depottablett


Vita till benvita runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med ”X” på ena sidan och ”47” på andra sidan. Tabletternas diameter är 8,1 milimeter.


Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 20, 30, 50, 60 och 90 tabletter.

Burkförpackning: 30 och 90 tabletter.


Burken innehåller kiselgel som torkmedel.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-16