iMeds.se

Alganex

Information för alternativet: Alganex 20 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Alganex 20 mg tabletter


tenoxicam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alganex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alganex

3. Hur du tar Alganex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alganex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alganex är och vad det används för


Alganex är ett inflammationsdämpande medel, med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Alganex hämmar en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, vilka bildas vid bl a inflammationer.


Alganex används för att behandla kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ledförslitning (artros) och Bechterews sjukdom (ryggradsstyvhet) samt kortvarig behandling av milda till måttliga, akuta inflammationer som inte är bundna till lederna. Alganex används även mot smärta i samband med menstruationer eller operationer.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alganex


Ta inte Alganex


Varningar och försiktighet

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Om du har eller har haft följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandling med Alganex påbörjas:


Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


Läkemedel som Alganex kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid inte rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Alganex kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta ta Alganex och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Alganex och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Ge inte Alganex till barn eftersom erfarenhet saknas.


Användning av tenoxikam, som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/ prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du påbörjar behandlingen, eftersom Alganex innehåller laktos.


Andra läkemedel och Alganex

Behandlingseffekten kan påverkas om Alganex tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Tala därför om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Alganex kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot (som innehåller följande ämnen):


Fertilitet, graviditet och amning

Ta inte Alganex om du är gravid i de tre sista månaderna av graviditeten, eftersom det finns en ökad risk för komplikationer för mor och barn. Om du är i första och andra trimestern av graviditeten, rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel.


Du bör tala om för din läkare om du blir gravid medan du tar Alganex.


Intag av Alganex skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.


Okänt om tenoxikam passerar över till modersmjölk i betydande mängder.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Alganex kan hos vissa patienter reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alganex


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med Din läkare.


Vanlig dos för vuxna är 1 tablett per dag.

Svälj tabletterna tillsammans med minst 1/2 glas vatten. Tabletterna kan delas.


Äldre:

Din läkare bestämmer din dos, som vanligtvis blir lägre än den för andra vuxna. Medan du tar Alganex kommer läkaren att vilja träffa dig för att kontrollera att du får den dos som är rätt för dig och söka efter eventuella biverkningar. Detta är särskilt viktigt om du är äldre. Risker är troligare vid höga doser och långvarig behandling. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Om du upplever att effekten av Alganex är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Om du har tagit för stor mängd Alganex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alganex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanligast (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, yrsel, mage-tarm påverkan (som t ex magsmärta, sura uppstötningar och illamående).


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, muntorrhet, viktnedgång, hudutslag, klåda, sömnstörningar, diarré, magsår, mag-tarmblödningar, kräkningar, förstoppning, blodig avföring, inflammation i munslemhinnan, inflammation i magsäckens slemhinna, vätskeansamling (ödem), hjärtklappning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner såsom andfåddhet, astma, allergi och vätskeansamling (angioödem se Varningar och försiktighet), hjärtsvikt, förhöjt blodtryck, kärlinflammation, synstörningar, öronsusningar, väderspänning, blodkräkning, försämring av vissa inflammatoriska tarmsjukdomar (kolit och Crohns sjukdom), leverpåverkan, blodpåverkan (bl a ökad blödningsbenägenhet och agranulocytos se Var särskilt försiktig med Alganex), svårighet att kasta vatten, ljuskänslighet, allvarliga hudutslag/hudbiverkningar såsom Lyells syndrom, erythema multiforme och Stevens-Johnsons syndrom.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Synstörningar, förvirring, hallucinationer (t ex att höra eller se saker som inte finns), parestesi (onormala förnimmelser som myrkrypningar, stickningar eller domningar särskilt i händer och fötter), dåsighet


I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


Läkemedel som Alganex kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alganex ska förvaras


Förvaras vid högst 30C och utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alganex tabletter är 6x12 mm, gulbeige, avlånga med skåra och prägling ’20’.


Plastburk innehållande 100 tabletter.

Blisterförpackning innehållande 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08 630 1900

E-mail: info@meda.se


Tillverkare:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

61352 Bad Homburg

Tyskland


Alternativt


Cenexi SAS

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-03-01