iMeds.se

Alindrin

Information för alternativet: Alindrin 400 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ
Document: Alindrin 400 mg film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Alindrin 400 mg filmdragerad tablett


ibuprofen


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Alindrin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alindrin

3. Hur du använder Alindrin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alindrin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alindrin är och vad det används för


Alindrin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Alindrin är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande.

Alindrin verkar i regel inom 30 minuter, maximal effekt nås inom 1-2 timmar.


Alindrin används vid lätta till måttliga smärttillstånd som huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt vid feber i samband med förkylning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alindrin


Använd inte Alindrin

- om du har reagerat med allergiska symtom (t ex astma, andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) på ibuprofen, acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation.

- om du är överkänslig mot något hjälpämne.

- vid pågående eller tidigare upprepade magsår eller tolvfingertarmsår.

- vid svåra lever- och njursjukdomar.

- vid svår hjärtsvikt.

- vid ökad blödningstendens.

- av personer som tidigare haft magblödning eller ”brustet magsår” i samband med medicinering med inflammationshämmande värktabletter (NSAID).

- under graviditetens 3 sista månader. Under annan period av graviditeten skall Alindrin endast användas efter läkares ordination.


Varningar och försiktighet

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskilt vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alindrin om du:


Använd inte Alindrin om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra.

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.


De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Alindrin påbörjas: Inflammatoriska tarmsjukdomar, SLE (bindvävssjukdom), astma, nedsatt njur- eller leverfunktion, sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet, högt blodtryck samt lätt till måttlig hjärtsvikt. Även de som har haft magsår eller tolvfingertarmsår bör rådgöra med läkare.


Läkemedel som Alindrin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik med användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandling.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Äldre personer har en ökad risk för biverkningar vid behandling med Alindrin, särskilt allvarliga magbiverkningar såsom magblödningar. Äldre personer bör vara uppmärksamma på magbiverkningar, särskilt i början av behandlingen och om sådana uppträder ta kontakt med sjukvården.


Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats i mycket sällsynta fall i början av behandlingen. Vid tecken på hudutslag eller slemhinneskada bör sjukvården kontaktas.


Sluta att ta Alindrin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


Alindrin kan tillfälligt försvåra möjligheten att bli gravid under pågående användning. Använd inte Alindrin om du planerar graviditet eller har problem att bli gravid.


Andra läkemedel och Alindrin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kommer att ta andra läkemedel.


Alindrin kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exemple


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandling med Alindrin. Du skall därför alltid rådfråga din läkare eller apotekspersonalen innan du använder Alindrin tillsammans med andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Intag av Alindrin skall undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alindrin under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Alindrin kan biverkningar som synrubbningar och trötthet förekomma. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Alindrin


Använd alltid Alindrin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen bör startas med lägsta förmodade effektiva dos, för att senare kunna justeras med avseende på terapisvar och eventuella biverkningar. Vid långtidsbehandling bör en låg underhållsdos eftersträvas.


Alindrin tabletter 400 mg


Vid smärttillstånd och feber vid förkylning,

vuxna och barn över 12 år:

1 tablett à 400 mg högst 3 gånger dagligen. Mer än 1 tablett à 400 mg åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Reumatiska sjukdomar

1 tablett 400 mg 3 gånger dagligen. För att snabbare lindra morgonstelheten kan första dosen ges på fastande mage. Dosen bör minskas vid njurinsufficiens. Maximal dygnsdos är 2400 mg.


Menstruationssmärtor,

vuxna och barn över 12 år:

1 tablett à 400 mg 1-3 gånger dagligen vid behov. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början för bättre effekt.


Om du har tagit för stor mängd av Alindrin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Alindrin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Alindrin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):


Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas):


Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas):


Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas):

Hudpåverkan såsom överhudsavlossning och/eller mångskiftande hudrodnad.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Observera att Alindrin kan medföra att blodet koagulerar långsammare.

Eventuella mag-tarmbiverkningar minskar i regel om man tar Alindrin tillsammans med mat.


Läkemedel som Alindrin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningnar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar om inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alindrin ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.

Burken och locket sorteras som hård plastförpackning.

Tryckförpackningen sorteras som mjuk plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen 400 mg.

- Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hypromellos, makrogol 6000, talk, färgämne (titandioxid E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletter 400 mg: Vit, oval, filmdragerad med brytskåra på ena sidan.

Tryckförpackning: 60 tabletter

Plastburk: 30, 100, 250 tabletter


Innehavare av godkännande för försäljning:


Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast den

2016-08-15

11