iMeds.se

Alizin Vet.

Läkemedelsverket 2010-03-05

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Alizin vet 30mg/ml injektionsvätska, lösning


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


1 ml injektionslösning innehåller

Aktiv substans: aglepriston 30 mg

Hjälpämnen :ej vattenbaserad lösning (innehåller jordnötsolja).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar gul oljelösning


4. KLINISKA UPPGIFTER


Djurslag


Hund (Tikar)


Indikationer, specificera djurslag


Dräktiga tikar: Inducerande av abort upp till dag 45 efter parning.


4.3 Kontraindikationer


Bör inte användas till hundar med försämrad lever- eller njurfunktion, till djur med diabetes eller hundar med dålig hälsa.


Bör inte användas till hundar med manifesterad eller latent hypoadrenokorticism (Addisons sjukdom) eller med en genetisk predisposition för hypoadrenokorticism.


Bör inte användas till hundar som är överkänsliga mot aglepriston eller mot övriga ingående ämnen i det veterinärmedicinska läkemedlet.


4.4 Särskilda varningar för respektive djurslag


Sällsynta fall av bristande effektivitet (>0.01 % to < 0.1%) har rapporterats som en del av pharmacovigilance-undersökningen. För att minska risken för bristande effektivitet, bör man ej använda Alizin förrän i slutet av brunstperioden och undvika ny parning förrän i slutet av brunstperioden


Hos konstaterat dräktiga tikar sågs i 5 % av fallen partiell abort under kliniska fältstudier. En

grundlig undersökning rekommenderas alltid för att påvisa att uterus är fullständigt tömd.

Bäst utförs detta med ultraljud. Undersökningen skall ske 10 dagar efter behandling och

senast 30 dagar efter parning.


Om partiell abort sker eller om aborten uteblir rekommenderas upprepad behandling 10 dagar

efter den första behandlingen, mellan dag 30 och dag 45 efter parning. Kirurgisk abort bör då

också övervägas.


4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur


Det veterinärmedicinska läkemedlet bör användas med försiktighet till hundar med kronisk obstruktiv luftvägssjukdom och/eller kardiovaskulär sjukdom, speciellt bakteriell endocardit eftersom tillräckliga data saknas.


Dödlighet har rapporterats vid ”off-label”-användning hos svårt sjuka tikar med livmoderinfektioner. Ett orsaksmässigt samband är svårt att bestämma men är osannolik.


Hos upp till 50% av tikarna ledde inte parning till dräktighet. Risker med onödig behandling

skall därför övervägas innan administration av Alizin vet.


Tikar som förblir dräktiga trots behandling bör övervakas eftersom valparnas livskraft kan äventyras.


Eventuella långtidseffekter av behandling har inte studerats.


Hundägaren bör ta kontakt med veterinär om hunden visar någon av följande symtom efter behandling med veterinärmedicinska läkemedlet:

- varig eller blodig vaginal flytning

- vaginal flytning i över 3 veckor


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Norsteroider används till människa för att inducera abort. Oavsiktlig injektion kan innebära en betydande risk för gravida kvinnor, kvinnor som vill bli gravida eller kvinnor som ännu ej fått graviditeten bekräftad. Försiktighet ska iakttas av veterinären när läkemedlet hanteras och av

den person som håller i hunden för att undvika oavsiktlig injektion till personalen. Gravida

kvinnor skall iaktta försiktighet vid administration. Lösningen är oljebaserad vilket kan orsaka fördröjda lokala reaktioner på injektionsstället. Vid oavsiktlig injektion kontakta omedelbart

läkare.


Kvinnor i fertil ålder skall undvika kontakt med veterinärmedicinska läkemedlet eller använda platshandskar vid administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet.


Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)


Fysiologiska tecken på avslutad dräktighet förekommer ofta hos tikar som behandlats efter 20

dagars dräktighet: foster expulsion, vaginal utsöndring, minskad aptit, oro och svullna

bröstkörtlar. I kliniska studier drabbades 3,4% av hundarna av infektion i uterus. Abort

inducerad med veterinärmedicinska läkemedlet leder ofta till för tidig löpning (intervallet förkortas med 1 till 3 månader).


Biverkningar såsom avmagring (25%), rastlöshet (23%), passivitet (21%), kräkning (2%) och

diarré (13%) har rapporterats i kliniska fältstudier.


Studier visar att administreringen av veterinärmedicinska läkemedlet vet kan ge en övergående

smärta (17%) och inflammation vid injektionsstället (23%). Graden av reaktionen beror på vilken volym av veterinärmedicinska läkemedlet som administrerats. Svullnad, vävnadsförtjockning, lokal lymfknutesvullnad och sårbildning kan förekomma. Alla lokala reaktioner är reversibla och försvinner vanligtvis inom 28 dagar efter injektionen.


Hematologiska och biokemiska förändringar påvisades hos 4,5% av hundarna. Dessa

förändringar var alltid kortvariga och reversibla. Följande hematologiska parametrar var

förändrade: neutrophili, neutropeni, trombocytos, hematokritvariation, lymfocytos och

lymfopeni.

Följande biokemiska parametrar var förändrade (förhöjda): urea, kreatinin,

klorider, natrium, kalium och leverenzymerna ALAT, ALP och ASAT.


I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner observerats (frekvens > 1/10000 and < 1/1000).


4.7 Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning


Skall inte ges till dräktiga tikar såvida inte avbrytande av dräktighet är önskvärt.


4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


I brist på tillgängliga data kan risk för interaktion förekomma mellan aglepriston och

andketokonazol, itrakonazol och erytromycin.


Algepriston är en antiglukokortikoid och kan därför minska effekten av glukokortikoidbehandling.


Eventuell interaktion med andra läkemedel har inte studerats.


Dos och administreringssätt


En administrering av 10 mg aglepriston per kg kroppsvikt motsvaras av 0,33 ml veterinärmedicinska läkemedlet per kg kroppsvikt. Upprepas 24 timmar senare.


Tikens vikt

3 kg

6 kg

9 kg

12 kg

24 kg

30 kg

42 kg

Mängd Alizin vet

1 ml

2 ml

3 ml

4 ml

8 ml

10 ml

14 ml


Endast för subkutan injektion. Lätt massage på injektionsstället rekommenderas. Kraftiga

lokala reaktioner kan undvikas genom att injicera veterinärmedicinska läkemedlet i nackskinet.

Till större tikar rekommenderas att maximalt 5 ml injiceras på samma injektionsställe.

Veterinärmedicinska läkemedlet innehåller ej konserveringsmedel. Torka av membranet mellan varje dos. Använd torra och sterila nålar och sprutor.

Abort (eller resorption) sker inom 7 dagar efter administration av veterinärmedicinska läkemedlet till tiken.


4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Administrering av 30 mg/kg, motsvarande 3 gånger rekommenderad dos till tikar, gav inga biverkningar förutom lokala inflammatoriska reaktioner relaterade till den större volymen

som injicerades.


4.11 Karenstid(er)


Ej relevant.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


ATCvet-kod: QGO3XB90

Farmakoterapeutisk grupp: Antiprogesteron


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Aglepriston är en syntetisk steroid som har en antiprogesteron-effekt genom att tränga bort progesteron och binda till progesteronreceptorerna i uterus vilket leder till abort (eller

resorbtion) inom 7 dagar efter administrering.


Aglepriston förändrar inte plasmakoncentrationen av progesteron, prostaglandiner, oxytocin

eller cortisol under 24 timmar efter administrering, men aglepriston inducerar en ökning av

prolaktin under 12 timmar.


In vitro har aglepriston 3 gånger så hög affinitet till progesteron-receptorererna i uterus som progesteron.


Aglepristons affinitet till glykokortikoid-receptorerna är likvärdig med den hos dexametason

men aglepriston har antagonistiska egenskaper.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Efter 2 injektioner à 10 mg/kg/dag med 24 timmars intervall nås maximal koncentrationen

(omkring 280 ng/ml) efter 2,5 dagar.

MRT (mean residence time) är ungefär 6 dagar: denna period inkluderar absorptionstiden

ifrån injektionsstället.


Efter administrering av en radioaktivt märkt dos på 10 mg/kg sker utsöndringen av

radioaktivitet mycket långsamt. Bara 60 % av den administrerade dosen utsöndras de första

10 dagarna och omkring 80 % under 24 dagar.


Utsöndringen sker främst via faeces (omkring 90 %).


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


Förteckning över hjälpämnen


Ej vattenbaserad lösning

Jordnötsolja


6.2 Inkompatibiliteter


Inga kända.

Bör inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.


6.3 Hållbarhet


3 år.

Bruten förpackning användes inom 28 dagar.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Läkemedlet kräver ingen särskild

förvaringstemperatur.

Om tillväxt sker i lösningen eller om den blir missfärgad, bör produkten kasseras.


6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)


Injektionsflaska (typ II glas) 5 ml, 10 ml eller 30 ml, med bromobutylgummipropp och aluminiumkapsyl.


Förpackningar:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen


Oanvänd produkt eller eventuellt restavfall skall destrueras enligt nationellt gällande regler.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Virbac

1ère avenue - 2065 m - L.I.D.

06516 Carros

Frankrike


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

19945


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2004-06-04 / 2008-11-28


10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2010-03-055