iMeds.se

Allegra

Document: Allegra film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Allegra 120 mg filmdragerade tabletter

fexofenadinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allegra är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra

3. Hur du använder Allegra

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allegra ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Allegra är och vad det används för


Allegra innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin.

Allegra 120 mg används av vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid hösnuva (säsongsbunden allergisk rinit) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.


2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra

Använd inte Allegra

om du är allergisk mot fexofenadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allegra om:


Om något av detta gäller för dig eller om du känner dig osäker rådgör alltid med din läkare innan du använder Allegra.


Andra läkemedel och Allegra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av Allegra kan försämras genom minskat upptag om vissa medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Allegra och dessa läkemedel ska därför tas med 2 timmars mellanrum.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Allegra ska inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt.

Allegra rekommenderas ej till ammande kvinnor.


Körförmåga och användning av maskiner

Allegra påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Allegra


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


För vuxna och barn över 12 år


Rekommenderad dos är en tablett (120 mg) dagligen.

Ta tabletten med vatten före måltid.


Om du har tagit för stor mängd av Allegra

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 (i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.


Om du har glömt att ta Allegra

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

Om du slutar att använda Allegra

Berätta för läkaren om du vill sluta använda Allegra innan behandlingen avslutas.

Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Allegra om:

du svullnar upp i ansikte, läppar tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

trötthet/ sömnighet


Ytterligare biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Allegra ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat. eller ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel har ingen speciell förvaringsanvisning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. Varje tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.


Filmdragering: hypromellos, povidon K30, titandioxid (E171), vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol 400, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allegra 120 mg filmdragerade tabletter, 6,1 x 15,8 mm, är persikofärgade, kapselformade tabletter märkta ”012” på ena sidan och ett tryckt ”e” på den andra sidan.


Allegra packas i blister, en tablett i varje blisterbubbla.

Allegra finns i förpackningar 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 och 200 (10x20) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie Compiègne,Frankrike

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Frankrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Telfast (Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Rumänien, Slovenien. Slovakien)

Allegratab (Belgien, Luxemburg)

Allegra (Sverige, Österrike, Kroatien, Tjeckien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen)


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-15

4