iMeds.se

Allgil

Läkemedelsverket 2015-04-17


Bipacksedeln: Information till användaren


Allgil 20 mg/ml, ögondropar


Natriumkromoglikat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allgil är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Allgil

3. Hur du använder Allgil

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allgil ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Allgil är och vad det används för


Verksamt ämne är natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor. Det lindrar och förhindrar allergiska ögonbesvär.


Allgil ögondroppar används vid behandling av ögonbesvär (allergisk konjunktivit) med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde vid pollenallergi.


2. Vad du behöver veta innan du använder Allgil


Använd inte Allgil

om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Om ögonsymtomen inte förbättras inom 2 dagar, eller bara berör det ena ögat skall läkare

kontaktas. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allgil.


Andra läkemedel och Allgil

Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av

de olika dropparna.


Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Allgil kan användas under graviditet och vid amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Efter att ha droppat i ögat kan synen påverkas tillfälligt. Kör därför inte bil eller hantera farliga

maskiner förrän synförmågan återvänt helt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Allgil


Vanlig dosering är:

1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger om dagen för vuxna och barn.


Eventuell annan dos enligt läkares föreskrift.

Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen, vid initial

receptfri egenbehandling dock i högst 30 dagar. Kontakta läkare om inte förbättring skett

inom ett par dagar.


Bruksanvisning

1. Ta bort plasthatten från flaskan.

2. Se till att pipen på flaskan inte kommer i kontakt med ögat, ögonfransarna eller något främmande föremål som kan förorena innehållet.

3. Fatta flaskan med tummen på kanten vid pipen och pekfinger och långfinger i botten. Dropparna trycks fram genom att botten på flaskan trycks in i flaskan.

4. Luta huvudet lätt bakåt och dra ut nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket.

5. Släpp det nedre ögonlocket, blinka några gånger och slut ögat 1 - 2 minuter, så att

läkemedlet lättare kan tas upp av ögat.

6. Gör på samma sätt i det andra ögat.


Ögondroppsflaskan är personlig.


Allgil kan användas av personer som bär mjuka kontaktlinser, då det inte innehåller konserveringsmedel.


Om du använt för stor mängd av Allgil

Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Allgil

Ta inte dubbel dos för att kompensera ett glömt doseringstillfälle.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 av 100 användare): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Allgil ska förvaras


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackning och innerförpackningen efter Utg.dat. på ytterkartongen och efter EXP på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Ögondropparna är hållbara 12 veckor efter det att flaskan öppnats första gången. Notera gärna datumet för öppnandet på etiketten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allgil är en klar, genomskinlig lösning.

Produkten finns i förpackningar om 10 ml och 3x10 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Box 120

182 12 Danderyd

Tel.: 08-544 960 30


Tillverkare

Evolan Pharma AB

Svärdvägen 19, Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-04-17