iMeds.se

Allopurinol Orion

Information för alternativet: Allopurinol Orion 300 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Allopurinol Orion tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-01-22

Bipacksedel: Information till användaren


Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Allopurinol Orion 300 mg tabletter


allopurinol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allopurinol Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Orion

3. Hur du tar Allopurinol Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allopurinol Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Allopurinol Orion är och vad det användsför


Allopurinol Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas enzymhämmare, vilka verkar genom att kontrollera hastigheten på olika kemiska processer i kroppen.


Allopurinol Orion tabletter används för förebyggande långtidsbehandling av gikt och kan även användas vid andra tillstånd som är förknippade med ett överskott av urinsyra i kroppen, inklusive njursten och andra sorters njursjukdomar.


Barn under 15 år:Endast Allopurinol Orion 100 mg tabletter kan användas till barn under 15 år.

300 mg tabletter innehåller ett färgämne para-orange (E110) som inte rekommenderas till barn och ungdomar.


Allopurinol som finns i Allopurinol Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tarAllopurinol Orion


Ta inte Allopurinol Orion:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Allopurinol Orion tabletter om du


Allvarliga hudreaktioner (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys), har rapporterats vid användning av allopurinol. Vanligtvis kan utslagen omfatta sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga hudreaktioner föregås ofta av influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning. Dessa allvarliga hudreaktioner kan vara vanligare hos personer med hankinesiskt eller thailändskt ursprung. Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du genast sluta ta allopurinol, och omedelbart kontakta läkare.


Andra läkemedel och Allopurinol Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tala med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel om du tar:

cyklofosfamid

doxorubicin

bleomycin

prokarbazin

mekloretamin

Din läkare kommer kontrollera dina blodvärden ofta.

Risken för hudreaktioner kan öka, särskilt om din njurfunktion är kroniskt försämrad.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Allopurinol Orion tabletter kan orsaka yrsel, sömnighet, och kan påverka din koordination. Om du påverkas, kör inte, använd inte maskiner och delta inte i riskfyllda aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allopurinol Orion 100 mg och 300 mg tabletter innehåller laktos och Allopurinol Orion 300 mg tabletter innehåller färgämnet para-orange (E110)

Allopurinol Orion 100 mg och 300 mg tabletter innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Allopurinol Orion 300 mg tabletter innehåller färgämnet para- orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner. 300 mg tabletter rekommenderas inte till barn under 15 år.


3. Hur du tar Allopurinol Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletten kan delas i lika stora doser. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten. Du bör ta tabletterna efter måltid.


De rekommenderade doserna är:


Vuxna, ungdomar (15-18 år), äldre

Startdos: 100-300 mg/dag.

När du påbörjar behandlingen, kan din läkare även förskriva ett antiinflammatoriskt läkemedel eller kolchicin under en månad eller mer, för att förhindra attacker av giktartrit.


Din dos av allopurinol kan justeras beroende på hur allvarligt tillståndet är. Underhållsdosen är:


Din dos kan också förändras genom din läkare om du har nedsatt njur-och leverfunktion, särskilt om du är äldre.


Om den dagliga dosen överstiger 300 mg/dag och du lider av gastrointestinala biverkningar såsom illamående eller kräkningar (se avsnitt 4), kan din läkare förskriva allopurinol i delade doser för att minska dessa effekter.


Om du har en allvarlig njursjukdom

Om du får dialys två eller tre gånger i veckan, kan din läkare ordinera en dos på 300 eller 400 mg som ska tas direkt efter dialys.


Endast Allopurinol 100 mg tabletter:


Barn under 15 år

100 till 400 mg/dag.

Behandlingen kan startas tillsammans med ett antiinflammatoriskt läkemedel eller kolchicin, och dosen justeras om du har nedsatt njur-och leverfunktion, eller delas för att minska de gastrointestinala biverkningar, som för vuxna ovan.


Om du har tagit för stor mängd av Allopurinol Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdos kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, eller yrsel.


Ta denna bipacksedel, eventuella återstående tabletter och förpackningen med dig till sjukhuset eller läkaren så att de vet vilka tabletter som tagits.


Om du har glömt att ta Allopurinol Orion

Om du glömmer att ta en tablett, ta en så snart du kommer ihåg, såvida det snart är dags att ta nästa. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta resterande doser vid rätt tidpunkt.


Om du slutar att ta Allopurinol Orion

Du ska fortsätta att ta tabletterna så länge som din läkare säger till. Sluta inteatt ta din medicin utan att tala med din läkare först.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanligtvis orsakar allopurinolbehandling sällan biverkningar, och eventuella förekommande biverkningar är lindriga.


Sluta ta Allopurinol Orion och kontakta genast läkare om du upplever:

en oväntad hudreaktion (möjligtvis tillsammans med feber, svullna körtlar, ledsmärta, ovanliga blåsor eller blödningar, njurproblem eller plötsliga utbrott av kramper).

Hudutslag är den vanligaste biverkningen vid användning av allopurinol (förekommer hos 1 till 10 användare av 100).


Sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)


Allergiska reaktioner(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Allopurinol Orion och kontakta läkare omedelbart. Tecknen kan inkludera:

Ta inte fler tabletter om inte din läkare säger att du ska göra det.


Om du upplever något av följande när du tar Allopurinol Orion, sluta ta tabletterna och kontakta läkare så fort som möjligt:


Mindre vanliga biverkningar(förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):


Sällsynta biverkningar(förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):


Mycket sällsynta biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • feber

 • blod i urinen

 • förändrad avföringsvana, eller ovanlig illaluktande avföring

 • höga fettnivåer i blodet

 • en allmän känsla av att må dåligt

 • svaghet, domningar, ostadighet, oförmåga att röra musklerna (paralys) eller medvetslöshet, stickningar

 • muskelryckningar, krampanfall eller depression

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet eller synstörningar

 • bröstsmärta, högt blodtryck eller låg puls

 • bibehållen vätska som leder till svullnad (ödem) särskilt i anklarna

 • manlig infertilitet eller oförmåga att få eller bibehålla erektion, eller att få utlösning i sömnen

 • förstorade bröst hos både män och kvinnor

 • smakförändringar, inflammation i munnen

 • katarakter (grumlade ögonlinser) och andra synproblem

 • bölder (små ömma, röda knölar på huden)

 • håravfall eller missfärgning av håret

 • törst, trötthet och viktförlust (detta kan vara symtom på diabetes); din läkare kan vilja mäta din blodsockernivå om detta inträffar

 • muskelsmärta

 • svullna körtlar, försvinner oftast när allopurinolbehandlingen avslutas


Du kan ibland känna dig illamående, men detta kan vanligtvis undvikas genom att ta allopurinol efter en måltid. Tala om för din läkare om problemet fortsätter.


Ibland kan allopurinol påverka blod- eller lymfsystemet. Dessa effekter har vanligtvis setts hos patienter med lever- eller njurproblem. Tala om för din läkare så fort som möjligt om du märker att du lättare än vanligt får blåmärken eller om du får ont i halsen eller andra tecken på en infektion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Allopurinol Orion ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allopurinol Orion 100 mg tabletter är vita till benvita färgade, runda, bikonvexa odragerade tabletter med ”AL” och ”100” separerade med brytskåra på ena sidan och släta på den andra sidan.

Allopurinol Orion 300 mg tabletter är persikofärgade, runda, bikonvexa odragerade tabletter med ”AL” och ”300” separerade med brytskåra på ena sidan och släta på den andra sidan.

Allopurinol Orion 100 mg tabletter finns i förpackningar om 50 och 100.
Allopurinol Orion 300 mg tabletter finns i förpackningar om 30 och 100.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-22